Nasljeđivanje

Rumunjska

Sadržaj omogućio
Rumunjska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Rumunjska

Obiteljsko pravo – nasljedne stvari


*obvezan unos

Članak 78. točka (a) - imena i kontaktne podatke sudova ili tijela nadležnih za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 45. stavkom 1. te žalbenim postupcima protiv odluke o takvim zahtjevima u skladu s člankom 50. stavkom 2.

U Rumunjskoj su zahtjevi za priznavanje i proglašenje izvršivosti (egzekvatura) u nadležnosti sudova (članak 95. stavak 1. i članak 1098. Zakona o parničnom postupku). Žalbe protiv odluka o priznavanju i proglašenju izvršivosti (egzekvatura) u nadležnosti su žalbenih sudova (curţi de apel) (članak 96. stavak 2. Zakona br. 134/2010 o Zakonu o parničnom postupku).

Članak 78. točka (b) - postupke osporavanja odluke o žalbi navedene u članku 51.

Druga žalba Visokom i kasacijskom sudu (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie) (članak 97. stavak 1. Zakona o parničnom postupku)

Adresa Visokog suda: Strada Batiștei No 25, Sector 2, Bucharest (poštanski broj: 020934).

Članak 78. točka (c) - relevantne podatke o tijelima nadležnim za izdavanje Potvrde u skladu s člankom 64.

Javni bilježnik ili sud.

U skladu s člankom I. stavkom 6. Zakona br. 206/2016 o dopuni Hitne odluke Vlade br. 119/2006 o određenim mjerama nužnima za primjenu odredbi Zajednice od datuma pristupanja Rumunjske EU-u te o izmjeni i dopuni Zakona br. 36/1995 o javim bilježnicima i javnobilježničkoj djelatnosti:

„Europsku potvrdu o nasljeđivanju, u skladu s poglavljem VI. Uredbe br. 650/2012, na zahtjev bilo koje osobe iz članka 63. stavka 1. Uredbe izdaje javni bilježnik koji je izdao Potvrdu ili u čijem se arhivu ona nalazi. Ako arhiv javnog bilježnika koji je izdao potvrdu o nasljeđivanju u skladu s rumunjskim pravom vodi Javnobilježnička komora, Europsku potvrdu o nasljeđivanju izdaje javni bilježnik kojeg je u tu svrhu imenovao predsjednik upravnog odbora te komore.” [članak 3. stavak 1. Zakona br. 206/2016].

Imena i podaci za kontakt javnobilježničkih ureda dostupni su na poveznici koja je objavljena na internetskim stranicama Rumunjskog saveza javnih bilježnika http://www.uniuneanotarilor.ro/?p=2.2.3&lang=ro.

Ako su nasljednici, opseg ostavine i/ili opseg prava i obveza nasljednika u pogledu ostavine utvrđeni sudskom odlukom, Europsku potvrdu o nasljeđivanju izdaje sud koji je donio odluku.

Članak 78. točka (d) - postupke pravne zaštite iz članka 72.

Osporavanja u skladu s člankom 72. Uredbe br. 650/2012 razmatra sud koji je izdao, ispravio, izmijenio ili opozvao Europsku potvrdu o nasljeđivanju ili koji je obustavio učinke potvrde ili, ako je primjenjivo, sud u okrugu u kojem se nalazi ured dotičnog javnog bilježnika. Protiv presude o osporavanju može se podnijeti žalba. [članak 5. stavak 1. Zakona br. 206/2016].

Za zahtjeve za ispravak, izmjenu ili opoziv Europske potvrde o nasljeđivanju nadležan je njezin izdavatelj, odnosno javni bilježnik ili sud (čl. I. ^ 6., čl. 5. st. 1. Zakona br. 206/2016).

Članak 79. - Uspostava i naknadna izmjena popisa koji sadrži podatke iz članka 3. stavka 2

Nije primjenjivo.

Posljednji put ažurirano: 16/02/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.