Nasljeđivanje

Slovačka

Sadržaj omogućio
Slovačka

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Slovačka

Obiteljsko pravo – nasljedne stvari


*obvezan unos

Članak 78. točka (a) - imena i kontaktne podatke sudova ili tijela nadležnih za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 45. stavkom 1. te žalbenim postupcima protiv odluke o takvim zahtjevima u skladu s člankom 50. stavkom 2.

Sudovi nadležni za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 45. stavkom 1. okružni su sudovi (okresné súdy).

U skladu s člankom 50. stavkom 2. za razmatranje žalbi protiv odluka o proglašenju izvršivosti na temelju članka 45. stavka 1. nadležni su regionalni sudovi (krajské súdy). Žalba se podnosi okružnom sudu (okresný súd) koji je donio osporavanu odluku.

Članak 78. točka (b) - postupke osporavanja odluke o žalbi navedene u članku 51.

Odluke u žalbenom postupku iz članka 51. osporavaju se izvanrednim pravnim lijekovima (dovolanie). O izvanrednim pravnim lijekovima (dovolanie) odlučuje Visoki sud Slovačke Republike (Najvyšší súd Slovenskej republiky), a oni se podnose okružnom sudu (okresný súd) koji je donio prvostupanjsku odluku. Izvanredni pravni lijek (dovolanie) ne odnosi se nužno samo na pravne nedostatke u odluci žalbenog suda.

Članak 78. točka (c) - relevantne podatke o tijelima nadležnim za izdavanje Potvrde u skladu s člankom 64.

Sljedeća su tijela ovlaštena za izdavanje potvrde iz članka 64.:

  • sudski imenovani javni bilježnik (notár poverený súdom) – ako ostavinski postupak nije okončan te nakon konačne odluke o ostavinskom postupku.

Članak 78. točka (d) - postupke pravne zaštite iz članka 72.

Postupci izvansudske pravne zaštite iz članka 72.:

  • žalba se podnosi u roku od najviše 15 dana nakon datuma uručenja Europske potvrde o nasljeđivanju okružnom sudu koji je imenovao javnog bilježnika za vođenje ostavinskog postupka. Žalba ima suspenzivni učinak. Žalbe protiv Europske potvrde o nasljeđivanju razmatraju okružni sudovi (okresné súdy).

Članak 79. - Uspostava i naknadna izmjena popisa koji sadrži podatke iz članka 3. stavka 2

– druga nadležna tijela i pravni stručnjaci iz članka 3. stavka 2. ne postoje u Slovačkoj

Posljednji put ažurirano: 09/04/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.