Nasljeđivanje

Slovenija

Sadržaj omogućio
Slovenija

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Slovenija

Obiteljsko pravo – nasljedne stvari


*obvezan unos

Članak 78. točka (a) - imena i kontaktne podatke sudova ili tijela nadležnih za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 45. stavkom 1. te žalbenim postupcima protiv odluke o takvim zahtjevima u skladu s člankom 50. stavkom 2.

Okružni sudovi (okrožna sodišča) nadležni su za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 45. stavkom 1.

Popis okružnih sudova dostupan je ovdje .

Okružni sudovi nadležni su za odluke o pravnim lijekovima protiv odluka o takvim zahtjevima u skladu s člankom 50. stavkom 2.

Popis okružnih sudova dostupan je ovdje .

Članak 78. točka (b) - postupke osporavanja odluke o žalbi navedene u članku 51.

Stranka može podnijeti žalbu (pritožba) protiv odluke okružnog suda ulaganjem prigovora na proglašenje izvršivosti. Rok je za žalbu 30 dana od datuma uručenja odluke koja se osporava. Žalba se podnosi okružnom sudu koji je prosljeđuje Vrhovnom sudu Republike Slovenije (Vrhovno sodišče Republike Slovenije). Žalba se uručuje protivnoj stranci koja se mora na nju očitovati u roku od 30 dana. O žalbi odlučuje Vrhovni sud.

Vrhovno sodišče RS
Tavčarjeva 9
1000 Ljubljana

tel.: (01) 366 44 44
faks: (01) 366 43 01
E-pošta: urad.vsrs@sodisce.si

Članak 78. točka (c) - relevantne podatke o tijelima nadležnim za izdavanje Potvrde u skladu s člankom 64.

Europsku potvrdu o nasljeđivanju izdaje lokalni sud (okrajno sodišče) koji donosi odluku u ostavinskom postupku.

Popis lokalnih sudova dostupan je ovdje.

Članak 78. točka (d) - postupke pravne zaštite iz članka 72.

Sve osobe koje imaju pravo zatražiti Europsku potvrdu o nasljeđivanju mogu podnijeti žalbu protiv sljedećih odluka: sudske odluke o zahtjevu za izdavanje Europske potvrde o nasljeđivanju; odluke o ispravku Europske potvrde o nasljeđivanju; odluke o izmjeni Europske potvrde o nasljeđivanju; odluke o poništenju Europske potvrde o nasljeđivanju. Žalba se podnosi u ostavinskom postupku, odnosno sudu koji je donio odluku o nasljeđivanju, u roku od 30 dana od uručenja te odluke. Žalba ne odgađa izvršenje odluke.

Sud kojem se podnosi žalba svoju prethodnu odluku može izmijeniti ili povući isključivo donošenjem nove odluke. Ako to ne učini, upućuje žalbu višem sudu (višje sodišče) na odlučivanje.

Popis viših sudova dostupan je ovdje.

Članak 79. - Uspostava i naknadna izmjena popisa koji sadrži podatke iz članka 3. stavka 2

U Republici Sloveniji sudovi imaju isključivu nadležnost u nasljednim stvarima, što znači da ne postoje druga tijela ili pravni stručnjaci u smislu članka 3. stavka 2. Uredbe koji su nadležni za nasljedne stvari i izvršavaju sudske dužnosti ili djeluju na temelju ovlaštenja sudskog tijela ili akta pod nadzorom sudskog tijela.

Posljednji put ažurirano: 06/06/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.