Nasljeđivanje

Španjolska

Sadržaj omogućio
Španjolska

Članak 78. točka (a) - imena i kontaktne podatke sudova ili tijela nadležnih za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 45. stavkom 1. te žalbenim postupcima protiv odluke o takvim zahtjevima u skladu s člankom 50. stavkom 2.

Za odlučivanje o zahtjevu za proglašenje izvršivosti nadležan je prvostupanjski sud (Juzgado de Primera Instancia) u mjestu boravišta stranke na koju se odnosi zahtjev za priznavanje ili izvršenje ili u mjestu izvršenja gdje će odluka stupiti na snagu.

Pravilo 2. Dvadeset i šeste konačne odredbe Zakona 1/2000 o parničnom postupku (Ley de Enjuiciamiento Civil), kako je sročen u Drugoj konačnoj odredbi Zakona 29/2015 o međunarodnoj pravnoj suradnji (Ley de Cooperación Jurídica Internacional) u građanskim stvarima.

Protiv odluka se mogu podnositi žalbe. Za odlučivanje o žalbama nadležan je Pokrajinski sud (Audiencia Provincial).

Pravilo 5. Dvadeset i šeste konačne odredbe Zakona 1/2000 o parničnom postupku, kako je sročen u Drugoj konačnoj odredbi Zakona 29/2015 o međunarodnoj pravnoj suradnji u građanskim stvarima.

Članak 78. točka (b) - postupke osporavanja odluke o žalbi navedene u članku 51.

U skladu s navedenim Zakonom na raspolaganju su sljedeći postupci za osporavanje odluka o žalbi: izvanredna žalba zbog kršenja postupka (recurso extraordinario por infracción procesal) te kasacijska žalba (recurso de casación).

Pravilo 5. Dvadeset i šeste konačne odredbe Zakona 1/2000 o parničnom postupku, kako je sročen u Drugoj konačnoj odredbi Zakona 29/2015 o međunarodnoj pravnoj suradnji u građanskim stvarima.

Članak 78. točka (c) - relevantne podatke o tijelima nadležnim za izdavanje Potvrde u skladu s člankom 64.

Potvrdu izdaje nadležan sud ili javni bilježnik.

a) Potvrdu o nasljeđivanju sud izdaje na temelju posebnog naloga (mediante providencia) u skladu s člankom 67. Uredbe (EU) br. 650/2012, po primitku zahtjeva za izdavanje potvrde koji je podnesen korištenjem obrasca iz članka 65. stavka 2. Uredbe.

Sud koji je odlučuje o pitanjima nasljedstva nadležan je za izdavanje Europske potvrde o nasljeđivanju. Podnositelju zahtjeva dostavlja se kopija izdane potvrde.

b) Nadležni javni bilježnik koji vodi dio ili cjelokupni postupak nasljeđivanja ili njegov pravni zastupnik ili zamjena, ako je primjenjivo, donosi potvrdu na zahtjev u skladu s člankom 62. Uredbe (EU) br. 650/2012, koristeći se obrascem iz članka 67. Uredbe.

Pravila 11. i 14. Dvadeset i šeste konačne odredbe Zakona 1/2000 o parničnom postupku, kako je sročen u Drugoj konačnoj odredbi Zakona 29/2015 o međunarodnoj pravnoj suradnji u građanskim stvarima.

Članak 78. točka (d) - postupke pravne zaštite iz članka 72.

a) U postupku za izmjenu, poništenje ili odbijanje izdavanja Europske potvrde o nasljeđivanju sud donosi posebnu odluku (mediante auto), koja se može osporiti samo na temelju zahtjeva za preispitivanje odluke (recurso de reposición) istog suda (en única instancia).

b) Ako javni bilježnik odbije ispraviti, izmijeniti, poništiti ili izdati Europsku potvrdu o nasljeđivanju, može se podnijeti zahtjev za preispitivanje prvostupanjskom sudu u službenom mjestu boravišta javnog bilježnika, za što je predviđen usmeni postupak (trámites del juicio verbal).

Pravila 12., 13, 15. i 16. Dvadeset i šeste konačne odredbe Zakona 1/2000 o parničnom postupku, kako je sročen u Drugoj konačnoj odredbi Zakona 29/2015 o međunarodnoj pravnoj suradnji u građanskim stvarima.

Članak 79. - Uspostava i naknadna izmjena popisa koji sadrži podatke iz članka 3. stavka 2

Javni bilježnici za izjave zakonskih nasljednika te za podneske sucu, provjeru, otvaranje i solemnizaciju zapečaćenih, vlastoručnih i usmenih oporuka te za sastavljanje inventara imovine za nasljeđivanje.

Članci 55. i 56.; 57. do 65., 67 i 68 Zakona o javnim bilježnicima (Ley del Notariado), kako su sročeni u Jedanaestoj konačnoj odredbi Zakona 15/2015 od 2. srpnja 2015. o izvanparničnim postupcima (Ley de la Jurisdicción Voluntaria).

Posljednji put ažurirano: 26/02/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.