Paveldėjimas

Austrija

Turinį pateikė
Austrija

78 straipsnio a punktas. - teismų ar institucijų, kurios turi kompetenciją nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu pagal 45 straipsnio 1 dalį bei skundus dėl teismo sprendimų dėl tokių prašymų pagal 50 straipsnio 2 dalį, pavadinimus ir kontaktinius duomenis

Nagrinėti 45 straipsnio 1 dalyje nurodytus prašymus kompetentingi apylinkės teismai (Bezirksgerichte).

Nagrinėti 50 straipsnio 2 dalyje nurodytus skundus dėl sprendimų, priimtų išnagrinėjus tokius prašymus, kompetentingi aukštesnės pakopos apygardos teismai (Landesgerichte), tačiau skundas pateikiamas sprendimą priėmusiam apylinkės teismui.

78 straipsnio b punktas. - teismo sprendimo dėl skundo ginčijimo tvarka, nurodyta 51 straipsnyje

Kasacinis skundas (Revisionsrekurs) (galimas tik teisės klausimais) Aukščiausiajam Teismui (Oberster Gerichtshof), skundą pateikiant sprendimą pirmąja instancija priėmusiam apylinkės teismui.

78 straipsnio c punktas. - atitinkamą informaciją apie institucijas, kompetentingas išduoti pažymėjimą pagal 64 straipsnį

Europos paveldėjimo pažymėjimą išduoda apylinkės teismas (Bezirksgericht) (teismo komisaras (Gerichtskommissär), t. y. teismines funkcijas atliekantis notaras).

78 straipsnio d punktas. - apie 72 straipsnyje nurodytas teisių gynimo priemones

Sprendimus dėl šalių skundų dėl klaidų teismo komisaro išduotame paveldėjimo pažymėjime priima apylinkės teismo teisėjas. Teisėjo sprendimą per 14 dienų nuo jo gavimo galima apskųsti aukštesnės pakopos apygardos teisme (Landesgericht), skundą pateikiant sprendimą pirmąja instancija priėmusiam apylinkės teismui.

Jei teismo komisarui kyla abejonių, ar galima išduoti prašomą paveldėjimo pažymėjimą, jis pateikia prašymą teisėjui; šis nusprendžia, ar teismo komisaras gal išduoti paveldėjimo pažymėjimą ir kokį.

79 straipsnis - 3 straipsnio 2 dalyje nurodyto informacijos sąrašo nustatymas ir vėlesnis keitimas

Austrijoje nėra 3 straipsnio 2 dalyje nurodytų kitų valdžios institucijų ir teisės specialistų.

Paskutinis naujinimas: 27/06/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.