Paveldėjimas

Belgija

Turinį pateikė
Belgija

78 straipsnio a punktas. - teismų ar institucijų, kurios turi kompetenciją nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu pagal 45 straipsnio 1 dalį bei skundus dėl teismo sprendimų dėl tokių prašymų pagal 50 straipsnio 2 dalį, pavadinimus ir kontaktinius duomenis

Dėl prašymų paskelbti teismo sprendimą vykdytinu nagrinėjimo: pirmosios instancijos teismas

Dėl skundų, susijusių su teismo sprendimu dėl tokių prašymų:

- norint pateikti prieštaravimą: pirmosios instancijos teismas

- norint kreiptis apeliacine tvarka: apeliacinis teismas (Cour d'appel)

78 straipsnio b punktas. - teismo sprendimo dėl skundo ginčijimo tvarka, nurodyta 51 straipsnyje

Dėl teismo sprendimų teisėtumo sprendžia kasacinis teismas (Cour de Cassation). Jis nenagrinėja aplinkybių. Ginčijimas kasacine tvarka – speciali procedūra. Kasacinis teismas tik patikrina, ar paskutinės instancijos teismo (tai yra išnaudojus visas įprastas apskundimo procedūras, t. y. pateikus prieštaravimą ir apeliacinį skundą) priimtas nuosprendis arba nutartis nepažeidžia įstatymų arba pagrindinių teisės principų. Jeigu pažeidžia, kasacinis teismas panaikina ginčijamą teismo sprendimą ir perduoda bylą kitam teismui. Kitas teismas iš naujo nagrinėja bylą iš esmės („renvoi après cassation“).

Kasacinis teismas (Cour de Cassation)

Palais de justice
Place Poelaert 1
1000 Bruxelles

78 straipsnio c punktas. - atitinkamą informaciją apie institucijas, kompetentingas išduoti pažymėjimą pagal 64 straipsnį

Institucija, turinti kompetenciją išduoti pažymėjimą pagal 64 straipsnį, yra notarai.

78 straipsnio d punktas. - apie 72 straipsnyje nurodytas teisių gynimo priemones

2013 m. liepos 13 d. įstatymu įsteigtas šeimos reikalų teismas, kuris yra pirmosios instancijos teismo padalinys. Siekiant supaprastinti teismines procedūras ir sumažinti su jomis susijusias išlaidas, nauju įstatymu bendrai nustatoma proceso pradėjimo ieškiniu sistema. Vis dėlto daugybe atvejų procesą vis dar galima pradėti teismo šaukimu, dėl to ieškovas turi galimybę daryti didesnę įtaką datai, kada byla bus iš tiesų pateikta teismui.

Paskutinis naujinimas: 17/06/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.