Paveldėjimas

Bulgarija

Turinį pateikė
Bulgarija

78 straipsnio a punktas. - teismų ar institucijų, kurios turi kompetenciją nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu pagal 45 straipsnio 1 dalį bei skundus dėl teismo sprendimų dėl tokių prašymų pagal 50 straipsnio 2 dalį, pavadinimus ir kontaktinius duomenis

Prašymas dėl kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje priimto teismo sprendimo ar kito akto vykdymo pateikiamas apygardos teismui, turinčiam jurisdikciją pagal nuolatinį skolininko adresą arba registruotą buveinę arba pagal vykdymo vietą (Civilinio proceso kodekso 627 straipsnio e punkto 1 papunktis).

Teritorinę jurisdikciją turintį teismą galima rasti naudojantis paieškos sistema.

78 straipsnio b punktas. - teismo sprendimo dėl skundo ginčijimo tvarka, nurodyta 51 straipsnyje

Pirmosios instancijos teismo sprendimą apeliacine tvarka gali peržiūrėti Sofijos apeliacinis teismas (Civilinio proceso kodekso 627 straipsnio e punkto 6 papunkčio pirmas sakinys).

Sofijos apeliacinio teismo sprendimas gali būti toliau apskųstas Aukščiausiame kasaciniame teisme (Civilinio proceso kodekso 627 straipsnio e punkto 6 papunkčio antras sakinys).

Nacionaliniai civilinės teisės aktai, reglamentuojantys tokias apeliacines peržiūras ir tolesnius apeliacinius skundus, aprašyti Civilinio proceso kodekso 20 ir 22 skyriuose.

78 straipsnio c punktas. - atitinkamą informaciją apie institucijas, kompetentingas išduoti pažymėjimą pagal 64 straipsnį

Jeigu Bulgarijos teismas turi tarptautinę jurisdikciją pagal Reglamento (ES) Nr. 650/2012 4, 7, 10 ir 11 straipsnius, prašymas išduoti Europos paveldėjimo pažymėjimą turi būti pateikiamas apylinkės teismui, turinčiam jurisdikciją pagal mirusiojo paskutinį nuolatinį adresą arba, jo nesant, jo paskutinį adresą Bulgarijoje. Jei adreso Bulgarijoje nėra, prašymas turi būti pateikiamas Sofijos apylinkės teismui (Civilinio proceso kodekso 627 straipsnio f punkto 1 papunktis).

Teritorinę jurisdikciją turintį apylinkės teismą galima rasti naudojantis interneto svetainėje esančia paieškos sistema.

Jokia kita institucija nėra kompetentinga išduoti Europos paveldėjimo pažymėjimą.

78 straipsnio d punktas. - apie 72 straipsnyje nurodytas teisių gynimo priemones

Apeliaciniai skundai dėl Europos paveldėjimo pažymėjimo arba dėl atsisakymo jį išduoti gali būti teikiami atitinkamam apygardos teismui per mėnesį nuo sprendimo įteikimo dienos. Jeigu išduotas Europos paveldėjimo pažymėjimas yra netikslus arba atsisakymas išduoti pažymėjimą yra nepagrįstas, teismas panaikina sprendimą (visiškai arba iš dalies) ir grąžina bylą pirmosios instancijos teismui kartu su privalomais nurodymais (Civilinio proceso kodekso 627 straipsnio f punkto 3 papunktis).

Sprendimus dėl prašymų ištaisyti, pakeisti arba panaikinti Europos paveldėjimo pažymėjimą galima apskųsti atitinkamame apygardos teisme per dvi savaites nuo jo įteikimo dienos. Jeigu išduotas Europos paveldėjimo pažymėjimas yra netikslus arba atsisakymas ištaisyti, pakeisti arba panaikinti pažymėjimą yra nepagrįstas, teismas panaikina sprendimą (visiškai arba iš dalies) ir grąžina bylą pirmosios instancijos teismui kartu su privalomais nurodymais (Civilinio proceso kodekso 627 straipsnio g punkto 1 papunktis).

Apylinkės teismo išduoto Europos paveldėjimo pažymėjimo galiojimo sustabdymą galima apskųsti apygardos teismui per vieną savaitę (Civilinio proceso kodekso 627 straipsnio h punktas).

Byloms, kurioms netaikomas Reglamentas (ES) Nr. 650/2012 arba specialiai pagal Civilinio proceso kodeksą sukurtos taisyklės, susijusios su Europos paveldėjimo pažymėjimo išdavimo procedūra, taikomos bendrosios taisyklės, taikomos ne ginčo tvarka nagrinėjamoms byloms (Civilinio proceso kodekso keturiasdešimt devintas skyrius).

79 straipsnis - 3 straipsnio 2 dalyje nurodyto informacijos sąrašo nustatymas ir vėlesnis keitimas

3 straipsnio 2 dalyje nustatytą termino „teismas“ apibrėžtį Bulgarijoje atitinka tik patys teismai.

Paskutinis naujinimas: 26/09/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.