Paveldėjimas

Čekija

Turinį pateikė
Čekija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Čekija

Šeimos teisė. Paveldėjimo bylos.


*būtina nurodyti

78 straipsnio a punktas. - teismų ar institucijų, kurios turi kompetenciją nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu pagal 45 straipsnio 1 dalį bei skundus dėl teismo sprendimų dėl tokių prašymų pagal 50 straipsnio 2 dalį, pavadinimus ir kontaktinius duomenis

Vadovaujantis reglamento 45 straipsnio 1 dalimi, prašymus paskelbti teismo sprendimą vykdytinu nagrinėja okresní soud [apylinkės teismas] (Prahoje obvodní soud [apygardos teismas], Brno Městský soud [savivaldybės teismas]).

Apeliacinius skundus dėl sprendimų dėl prašymų paskelbti teismo sprendimą vykdytinu, vadovaujantis reglamento 50 straipsnio 2 dalimi, nagrinėja krajský soud [regioninis teismas] (Prahoje Městský soud [savivaldybės teismas]). Apeliaciniai skundai turėtų būti teikiami tam teismui, kurio sprendimas skundžiamas.

78 straipsnio b punktas. - teismo sprendimo dėl skundo ginčijimo tvarka, nurodyta 51 straipsnyje

Gali būti naudojamasi tik šiomis kasacinio apskundimo procedūromis:

žaloba pro zmatečnost [ieškinys dėl panaikinimo]

žaloba na obnovu řízení [ieškinys dėl bylos atnaujinimo]

dovolání [peržiūrėjimas apeliacine tvarka]

Visi skundai pagal išvardytas procedūras turėtų būti teikiami teismui, kuris priėmė sprendimą pirmąja instancija.

78 straipsnio c punktas. - atitinkamą informaciją apie institucijas, kompetentingas išduoti pažymėjimą pagal 64 straipsnį

Europos paveldėjimo pažymėjimą išduoti gali tik teismas. Jeigu paveldėjimo procedūra jau pradėta, pažymėjimą išduoda už tą procedūrą atsakingo teismo įgaliotinis pagal Įstatymo Nr. 292/2013 dėl Specialių teisminių procedūrų 100 straipsnio 1 dalį.

Jeigu Europos paveldėjimo pažymėjimas turi būti ištaisytas, iš dalies pakeistas ar panaikintas pasibaigus paveldėjimo procedūrai, šio teisminio veiksmo notaras, veikdamas kaip teismo įgaliotinis, atlikti negali, nes jo ar jos kompetencija nebegalioja; jis arba ji nebėra teismo įgaliotinis (-ė).

78 straipsnio d punktas. - apie 72 straipsnyje nurodytas teisių gynimo priemones

Krajský soud [regioninis teismas] (Prahoje Městský soud [savivaldybės teismas]) priima sprendimus dėl apeliacinių skundų, pateiktų notarui, veikiančiam kaip teismo įgaliotinis, ar okresní soud [apylinkės teismui], kurio sprendimas yra skundžiamas.

79 straipsnis - 3 straipsnio 2 dalyje nurodyto informacijos sąrašo nustatymas ir vėlesnis keitimas

Vadovaujantis Įstatymo Nr. 292/2013 dėl Specialių teisminių procedūrų 100 straipsnio 1 dalimi, pirmosios instancijos teismo veiksmus paveldėjimo bylose atlieka notaras, veikiantis kaip teismo įgaliotinis, kuriam įgaliojimus suteikia teismas, jei nenustatyta kitaip.

Paskutinis naujinimas: 03/06/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.