Paveldėjimas

Suomija

Turinį pateikė
Suomija

78 straipsnio a punktas. - teismų ar institucijų, kurios turi kompetenciją nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu pagal 45 straipsnio 1 dalį bei skundus dėl teismo sprendimų dėl tokių prašymų pagal 50 straipsnio 2 dalį, pavadinimus ir kontaktinius duomenis

Teismo sprendimo paskelbimas vykdytinu:

Apylinkės teismas

Kontaktinė informacija https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/tuomioistuinlaitos/tuomioistuimet/yleisettuomioistuimet/karajaoikeudet.html

Apeliaciniai skundai dėl apylinkės teismo sprendimų:

Apeliacinis teismas

Kontaktinė informacija https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/tuomioistuinlaitos/tuomioistuimet/yleisettuomioistuimet/hovioikeudet.html

78 straipsnio b punktas. - teismo sprendimo dėl skundo ginčijimo tvarka, nurodyta 51 straipsnyje

Aukščiausiasis Teismas

Kontaktinė informacija http://korkeinoikeus.fi/fi/index/yhteystiedot.html

Reglamento 51 straipsnyje nurodytas apeliacinis skundas yra Aukščiausiajam Teismui teikiamas apeliacinis skundas, jei jis suteikia leidimą apskųsti sprendimą (Teismo proceso kodekso 30 skyriaus 1–3 skirsniai).

78 straipsnio c punktas. - atitinkamą informaciją apie institucijas, kompetentingas išduoti pažymėjimą pagal 64 straipsnį

Pažymėjimą išduoda

Skaitmeninių ir gyventojų duomenų paslaugų agentūra (Digi- ja väestötietovirasto)

Lintulahdenkuja 2

FI – 00530 Helsinki

Tel. +358 29 55 390 99

E. paštas perintotodistus@ddv.fi

78 straipsnio d punktas. - apie 72 straipsnyje nurodytas teisių gynimo priemones

Teisių gynimo procedūras vykdo

Helsinkio administracinis teismas

Radanrakentajantie 5

FI – 00520 Helsinki

Klientų aptarnavimo paslaugos / registras: +358 29 56 42 069

Faksas +358 29 56 45079

E. paštas helsinki.hao@oikeus.fi

79 straipsnis - 3 straipsnio 2 dalyje nurodyto informacijos sąrašo nustatymas ir vėlesnis keitimas

Teismo paskirtas vykdytojas

Paskutinis naujinimas: 14/03/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.