Paveldėjimas

Prancūzija

Turinį pateikė
Prancūzija

78 straipsnio a punktas. - teismų ar institucijų, kurios turi kompetenciją nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu pagal 45 straipsnio 1 dalį bei skundus dėl teismo sprendimų dėl tokių prašymų pagal 50 straipsnio 2 dalį, pavadinimus ir kontaktinius duomenis

45 straipsnyje nurodyti prašymai teikiami jungtinio teismo (pranc. tribunal judiciaire) kanceliarijos tarnybos direktoriui (pranc. directeur de greffe) (Civilinio proceso kodekso 509-1 ir 509-2 straipsniai), jei jie yra susiję su teismo sprendimu arba teisminiu susitarimu, o jei jie yra susiję su autentišku dokumentu – notarų rūmų (pranc. chambre des notaires) prezidentui arba jo pavaduotojui, jei prezidento nėra arba jis negali eiti savo pareigų (Civilinio proceso kodekso 509-3 straipsnis).

Teisminė institucija, kuriai teikiami 50 straipsnio 2 dalyje nurodyti apeliaciniai skundai, yra jungtinio teismo pirmininkas (Civilinio proceso kodekso 509-9 straipsnis).

78 straipsnio b punktas. - teismo sprendimo dėl skundo ginčijimo tvarka, nurodyta 51 straipsnyje

Jungtinio teismo pirmininko priimtas sprendimas dėl apeliacinio skundo gali būti skundžiamas tik kasacine tvarka (pranc. pourvoi en cassation) Kasaciniame teisme (pranc. Cour de cassation).

Kasacinio skundo priežastys gali skirtis (įstatymo pažeidimas, įgaliojimų viršijimas, prieštaravimas dėl teismo jurisdikcijos, teisinio pagrindo nebuvimas, motyvų nepateikimas, prieštaraujantys sprendimai ir pan.), tačiau visais atvejais teismas tik peržiūri teisės taikymą. Tai reiškia, kad teismas patikrina, kad sprendimu nebūtų pažeisti įstatymai ar jų nepaisoma, tačiau nenagrinėja bylos faktų.

La Cour de cassation

5 quai de l’horloge

75055 Paris

78 straipsnio c punktas. - atitinkamą informaciją apie institucijas, kompetentingas išduoti pažymėjimą pagal 64 straipsnį

Europos paveldėjimo pažymėjimą išduoda notaras.

Aukščiausioji notarų taryba (pranc. Conseil supérieur du notariat) yra notarus Prancūzijoje prižiūrintis organas.

Conseil supérieur du notariat

60 boulevard de la Tour-Maubourg

75007 Paris

Kontaktiniai duomenys: https://www.notaires.fr/en

78 straipsnio d punktas. - apie 72 straipsnyje nurodytas teisių gynimo priemones

72 straipsnyje nurodytus skundus galima teikti jungtinio teismo, kurio jurisdikcijai priklauso teritorija, kurioje yra įsikūręs notaro biuras, pirmininkui (Civilinio proceso kodekso 1381-4 straipsnis).

Skundas gali būti teikiamas per penkiolika dienų po to kai išduodama Europos paveldėjimo pažymėjimo patvirtinta kopija ar apie ją pranešta arba gautas sprendimas dėl Europos paveldėjimo pažymėjimo.

Jungtinio teismo pirmininkas priima galutinį sprendimą dėl prašymo. Prašymą pateikęs asmuo, pažymėjimą išdavęs notaras ir, kai taikoma, Europos paveldėjimo pažymėjimo prašanti šalis, jei ji nėra prašymą pateikęs asmuo, yra išklausomi arba iškviečiami. Notarui pranešama apie sprendimą.

Jei jungtinio teismo pirmininkas priima sprendimą pažymėjimą išduoti, ištaisyti arba pakeisti, jis gali imtis būtinų veiksmų arba jų imtis nurodyti notarui.

Jei teismo pirmininkas priima sprendimą Europos paveldėjimo pažymėjimą panaikinti arba sustabdyti jo galiojimą, notaras nedelsdamas apie tai praneša visiems asmenims, kuriems buvo išduotos patvirtintos pažymėjimo kopijos. Pažymėjimo galiojimo sustabdymo laikotarpiu negali būti išduotos jo kopijos.

79 straipsnis - 3 straipsnio 2 dalyje nurodyto informacijos sąrašo nustatymas ir vėlesnis keitimas

Netaikoma

Paskutinis naujinimas: 15/12/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.