Paveldėjimas

Italija

Turinį pateikė
Italija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Italija

Šeimos teisė. Paveldėjimo bylos.


*būtina nurodyti

78 straipsnio a punktas. - teismų ar institucijų, kurios turi kompetenciją nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu pagal 45 straipsnio 1 dalį bei skundus dėl teismo sprendimų dėl tokių prašymų pagal 50 straipsnio 2 dalį, pavadinimus ir kontaktinius duomenis

Apeliacinis teismas (corte d’appello)

Visų apeliacinių teismų kontaktinius duomenis galima rasti šiuo adresu: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_4.wp, spauskite „RICERCA“, tuomet po antrašte „TIPO UFFICIO“ (į kitas antraštes nekreipkite dėmesio) esančiame filtre pasirinkite „Corte d’Appello“.

78 straipsnio b punktas. - teismo sprendimo dėl skundo ginčijimo tvarka, nurodyta 51 straipsnyje

Aukščiausiasis kasacinis teismas (Corte Suprema di Cassazione)

Piazza Cavour

00193 Roma (RM)

Italy

Telefonas (+39) 06 68831

Faksas (+39) 06 6883423

Svetainė http://www.cortedicassazione.it/

Švenčių diena Italijoje: birželio 29 d.

Italijoje taikoma procedūra yra skundas dėl teisės klausimų (ricorso per cassazione).

78 straipsnio c punktas. - atitinkamą informaciją apie institucijas, kompetentingas išduoti pažymėjimą pagal 64 straipsnį

Notarai

Notarų (notai) kontaktinius duomenis galima rasti šiuo adresu: http://www.notariato.it/it/utilita/ricerca_notaio.jsp.

78 straipsnio d punktas. - apie 72 straipsnyje nurodytas teisių gynimo priemones

Skundas (reclamo) pagal Civilinio proceso kodekso 739 straipsnį.

a)

Notaro gyvenamosios vietos bendrosios kompetencijos teismas (tribunale), kuriame sprendimus priima trijų teisėjų kolegija (in composizione collegiale).

b)

Visų bendrosios kompetencijos teismų (tribunali) kontaktinius duomenis galima rasti šiuo adresu: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_4.wp, spauskite „RICERCA“, tuomet po antrašte „TIPO UFFICIO“ (į kitas antraštes nekreipkite dėmesio) esančiame filtre pasirinkite „Tribunale“.

c)

Skundas pagal Civilinio proceso kodekso 739 straipsnį paduodamas pateikiant prašymą bendrosios kompetencijos teismui, kuris sprendimą priima supaprastinta tvarka uždarame teismo posėdyje (in camera di consiglio). Skundas turi būti paduotas per privalomą dešimties dienų terminą, kuris pradedamas skaičiuoti nuo išduodančiosios institucijos sprendimo perdavimo (comunicazione) dienos, jeigu sprendimas priimamas dėl vienos šalies, arba nuo pranešimo apie sprendimą (notificazione) dienos, jeigu jis priimamas dėl daugiau nei vienos šalies.

Paskutinis naujinimas: 08/01/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.