Paveldėjimas

Latvija

Turinį pateikė
Latvija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Latvija

Šeimos teisė. Paveldėjimo bylos.


*būtina nurodyti

78 straipsnio a punktas. - teismų ar institucijų, kurios turi kompetenciją nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu pagal 45 straipsnio 1 dalį bei skundus dėl teismo sprendimų dėl tokių prašymų pagal 50 straipsnio 2 dalį, pavadinimus ir kontaktinius duomenis

Užsienio teismo sprendimas, vykdytinas šalyje, kurioje jis yra priimtas, Latvijoje yra vykdytinas, kai jis yra pripažintas Latvijoje pagal galiojančią tvarką.

Išskyrus atvejus, kai atitinkama konvencija ar kiti teisės aktai numato kitaip, Reglamente (ES) Nr. 650/2012 nustatyta teismo sprendimo pripažinimo vykdytinu tvarka nustatyta Civilinio proceso įstatymo (Civilprocesa likuma) 77 skyriuje, kuriame nagrinėjamas užsienio teismų sprendimų pripažinimas. Todėl teismas, turintis jurisdikciją nagrinėti prašymus paskelbti teismo sprendimą vykdytinu pagal 45 straipsnio 1 dalį, yra vietos, kurioje turi būti vykdomas sprendimas arba kurioje yra atsakovo deklaruota gyvenamoji vieta arba, jeigu tokios vietos nėra, kurioje yra atsakovo faktinė gyvenamoji vieta arba registruota buveinė, apylinkės (miesto) teismas (rajona (pilsētas) tiesa).

Apylinkės arba miesto teismo sprendimas, kuriuo pripažįstama arba atsisakoma pripažinti užsienio teismo sprendimą, gali būti ginčijamas pateikiant atskirąjį skundą (blakus sūdzība) apygardos teismui (apgabaltiesa), o apygardos teismo sprendimą galima ginčyti pateikiant atskirąjį skundą Aukščiausiajam Teismui (Augstākā tiesa).

Apylinkės arba miesto teismų ir apygardos teismų sąrašas pateikiamas Latvijos teismų portale.

78 straipsnio b punktas. - teismo sprendimo dėl skundo ginčijimo tvarka, nurodyta 51 straipsnyje

Apylinkės arba miesto teismo sprendimas, kuriuo pripažįstama arba atsisakoma pripažinti užsienio teismo sprendimą, gali būti ginčijamas pateikiant atskirąjį skundą apygardos teismui, o apygardos teismo sprendimą galima ginčyti pateikiant atskirąjį skundą Aukščiausiajam Teismui.

Bylos šalis, kurios deklaruota gyvenamoji vieta yra Latvijoje, arba, jei tokios nėra, kurios faktinė gyvenamoji vieta arba registruota buveinė yra Latvijoje, gali pateikti atskirąjį skundą per 30 dienų nuo sprendimo kopijos gavimo dienos; bylos šalis, kurios deklaruota gyvenamoji vieta arba faktinė gyvenamoji vieta arba registruota buveinė yra ne Latvijoje, atskirąjį skundą gali pateikti per 60 dienų nuo sprendimo kopijos gavimo dienos.

Latvijos teismų sąrašas pateikiamas Latvijos teismų portale.

78 straipsnio c punktas. - atitinkamą informaciją apie institucijas, kompetentingas išduoti pažymėjimą pagal 64 straipsnį

Jeigu pagal Reglamento (ES) Nr. 650/2012 4, 7, 10 ir 11 straipsnius jurisdikciją priimti sprendimą dėl tarpvalstybinio paveldėjimo turi Latvija, Europos paveldėjimo pažymėjimą gali išduoti bet kuris atestuotas notaras(zvērināts notārs).

Atestuotų notarų sąrašas pateikiamas Notarų interneto svetainėje.

78 straipsnio d punktas. - apie 72 straipsnyje nurodytas teisių gynimo priemones

Suinteresuotosios šalies prašymu Europos paveldėjimo pažymėjimą parengęs atestuotas notaras gali pagal Reglamento (ES) Nr. 650/2012 71 straipsnį pažymėjimą ištaisyti, pakeisti arba panaikinti arba taip pat pagal Reglamento 73 straipsnį sustabdyti pažymėjimo galiojimą.

Tai padaryti notaras gali parengdamas notarinį aktą (notariāls akts), kuriuo pažymėjimas ištaisomas, pakeičiamas, panaikinamas arba sustabdomas jo galiojimas, ir nedelsiant informuodamas visus asmenis, kuriems buvo išduotos patvirtintos pažymėjimo ar jo išrašų kopijos.

79 straipsnis - 3 straipsnio 2 dalyje nurodyto informacijos sąrašo nustatymas ir vėlesnis keitimas

Pagal Reglamento (ES) Nr. 650/2012 3 straipsnio 2 dalį ir Notariato įstatymo (Notariāta likums) 324 straipsnio 1 dalį tarpvalstybinio paveldėjimo klausimą sprendžiantis notaras taikys Notariato įstatymo taisykles, išskyrus atvejus, kai Europos Sąjungos teisėje, kuri tiesiogiai taikoma Latvijoje, numatyta kitaip.

Prašymas dėl paveldėjimo (mantošanas iesniegums) turi būti teikiamas notarui, kuris vykdo veiklą Notariato įstatymo 252 straipsnyje nurodytoje srityje, tačiau jeigu mirusiojo paskutinė deklaruota gyvenamoji vieta arba palikimo arba didesnės jo dalies vieta nėra žinoma, prašymas gali būti teikiamas bet kuriam atestuotam notarui.

Teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu procesas turėtų būti pradedamas apylinkės arba miesto teisme.

Atestuotų notarų sąrašas pateikiamas Notarų interneto svetainėje.

Paskutinis naujinimas: 27/05/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.