Paveldėjimas

Lietuva

Turinį pateikė
Lietuva

78 straipsnio a punktas. - teismų ar institucijų, kurios turi kompetenciją nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu pagal 45 straipsnio 1 dalį bei skundus dėl teismo sprendimų dėl tokių prašymų pagal 50 straipsnio 2 dalį, pavadinimus ir kontaktinius duomenis

Lietuvos apeliacinis teismas.

Adresas: Gedimino pr. 40/1, LT-01503 Vilnius, Lietuvos Respublika

Telefono Nr. (+370 70) 663 685

Fakso Nr. (+370 70) 663 060

El. paštas: apeliacinis@apeliacinis.lt, apeliacinis@teismas.lt

78 straipsnio b punktas. - teismo sprendimo dėl skundo ginčijimo tvarka, nurodyta 51 straipsnyje

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Adresas: Gynėjų g. 6, LT-01109 Vilnius, Lietuvos Respublika
Telefono Nr. (+370 5) 2 616 466,
Fakso Nr. (+370 5)2 616 813,
El. paštas: lat@teismas.lt

Tai kasacinis skundas, paduodamas pagal nacionalines bylų proceso kasaciniame teisme taisykles. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nuostatomis, kasacija yra galima tik tuo atveju, jeigu yra šiame straipsnyje išvardyti pagrindai: 1) materialinės ar procesinės teisės normų pažeidimas, turintis esminės reikšmės vienodam teisės aiškinimui ir taikymui, jeigu šis pažeidimas galėjo turėti įtakos neteisėto sprendimo (nutarties) priėmimui; 2) jeigu teismas skundžiamame sprendime (nutartyje) nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos teisės taikymo ir aiškinimo praktikos; 3) jeigu Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika ginčijamu teisės klausimu yra nevienoda. Kasacinis teismas, neperžengdamas kasacinio skundo ribų, patikrina apskųstus sprendimus ir (ar) nutartis tik teisės taikymo aspektu.

78 straipsnio c punktas. - atitinkamą informaciją apie institucijas, kompetentingas išduoti pažymėjimą pagal 64 straipsnį

Palikimo atsiradimo vietos notaras. Notarų veiklos teritoriją paveldėjimo atvejais nustato Lietuvos Respublikos teisingumo ministras.

Nuolat atnaujinamą notarų sąrašą, aktualią informaciją apie jų kontaktinius duomenis bei paveldėjimo atvejais aptarnaujamas teritorijas galima rasti adresu internete https://notarurumai.lt/notarai/pagal-darbuotojus

78 straipsnio d punktas. - apie 72 straipsnyje nurodytas teisių gynimo priemones

Notaro darbo vietos apylinkės teismas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nuostatomis, bet kuris suinteresuotas asmuo, kuris mano, kad atliktas notarinis veiksmas arba atsisakymas atlikti notarinį veiksmą yra neteisingas, turi teisę jį apskųsti teismui pagal notaro biuro buvimo vietą. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksą, tokio skundo nepadavimas neatima teisės kreiptis į teismą dėl notaro neteisėtais veiksmais padarytos žalos atlyginimo. Skundas dėl notarinių veiksmų gali būti paduodamas ne vėliau kaip per dvidešimt dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per devyniasdešimt dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo. Bylą dėl notarinių veiksmų teismas išsprendžia nutartimi. Patenkinęs skundą, teismas notarinį veiksmą panaikina arba įpareigoja notarą atlikti konkretų notarinį veiksmą. Dėl teismo nutarties, priimtos notarinių veiksmų klausimu, apeliacinės instancijos teismui gali būti duodamas atskirasis skundas.

Apylinkių teismų duomenys

Paskutinis naujinimas: 16/06/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.