Paveldėjimas

Malta

Turinį pateikė
Malta

78 straipsnio a punktas. - teismų ar institucijų, kurios turi kompetenciją nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu pagal 45 straipsnio 1 dalį bei skundus dėl teismo sprendimų dėl tokių prašymų pagal 50 straipsnio 2 dalį, pavadinimus ir kontaktinius duomenis

Nagrinėti prašymą paskelbti teismo sprendimą vykdytinu kompetentingi Civilinio teismo Pirmieji rūmai.   Apeliaciniai skundai turi būti pateikiami Apeliaciniam teismui.

78 straipsnio b punktas. - teismo sprendimo dėl skundo ginčijimo tvarka, nurodyta 51 straipsnyje

Dėl pakartotinio bylos nagrinėjimo žr. Organizacinio ir civilinio proceso kodekso Trečiosios knygos IV antraštinės dalies nuostatas (Maltos įstatymų rinkinio 12 skyrius).

78 straipsnio c punktas. - atitinkamą informaciją apie institucijas, kompetentingas išduoti pažymėjimą pagal 64 straipsnį

Institucijos, kompetentingos išduoti pažymėjimą pagal 64 straipsnį, yra Civilinis teismas (Savanoriškosios jurisdikcijos skyrius) ir notarai, turintys įgaliojimą pagal Notaro profesijos ir notariato archyvų įstatymą.

78 straipsnio d punktas. - apie 72 straipsnyje nurodytas teisių gynimo priemones

Skundas turi būti pateikiamas Civilinio teismo Pirmiesiems rūmams, pateikiant priesaika patvirtintą pareiškimą pagal Organizacinio ir civilinio proceso kodeksą (Maltos įstatymų rinkinio 12 skyrius).  Apeliaciniai skundai dėl Civilinio teismo Pirmųjų rūmų sprendimų turi būti pateikiami Apeliaciniam teismui.

Paskutinis naujinimas: 25/03/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.