Paveldėjimas

Nyderlandai

Turinį pateikė
Nyderlandai

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Nyderlandai

Šeimos teisė. Paveldėjimo bylos.


*būtina nurodyti

78 straipsnio a punktas. - teismų ar institucijų, kurios turi kompetenciją nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu pagal 45 straipsnio 1 dalį bei skundus dėl teismo sprendimų dėl tokių prašymų pagal 50 straipsnio 2 dalį, pavadinimus ir kontaktinius duomenis

Teisėjas, nagrinėjantis prašymus dėl laikinųjų apsaugos priemonių (voorzieningenrechter) apylinkės teisme (rechtbank).

78 straipsnio b punktas. - teismo sprendimo dėl skundo ginčijimo tvarka, nurodyta 51 straipsnyje

Apeliacinis skundas dėl teisės klausimo (beroep in cassatie) pateiktas Aukščiausiajam Teismui (Hoge Raad). Aukščiausiasis Teismas iš naujo nenagrinėja faktinių bylos aplinkybių. Aukščiausiasis Teismas remiasi tais faktais, kuriuos nustatė pirmą apeliacinį skundą išnagrinėjęs teismas (šiuo atveju apylinkės teismas). Aukščiausiasis Teismas patikrina, ar teismas teisingai išaiškino ir taikė įstatymus ir ar nagrinėjamas teismo sprendimas buvo pakankamai ir išsamiai pagrįstas. Tvarka, pagal kurią nagrinėjamas apeliacinis skundas dėl teisės klausimo, siekiama skatinti ir užtikrinti vienodą teisės taikymą, teisės raidą ir teisinės apsaugos stiprinimą.

78 straipsnio c punktas. - atitinkamą informaciją apie institucijas, kompetentingas išduoti pažymėjimą pagal 64 straipsnį

Notaras (notaris). Konkrečios specializacijos notarų kontaktinius duomenis galima gauti iš Nyderlandų karališkosios civilinės teisės notarų asociacijos (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie - KNB).

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)
Tel.: +31 70 3307111
Faksas: +31 70 3602861
E. paštas: info@knb.nl
PO Box 16020, 2500 BA The Hague
Adresas lankytojams: Spui 184, 2511 BW The Hague

78 straipsnio d punktas. - apie 72 straipsnyje nurodytas teisių gynimo priemones

Apylinkės teismo kantono teisėjas (kantonrechter). Procedūra pradedama pateikus prašymą. Apylinkės teismas šaukia į teismą visas suinteresuotąsias šalis. Suinteresuotosios šalys atsiliepimą į ieškinį gali pateikti prieš teismo procesą arba, gavus teisėjo leidimą, teismo proceso metu. Teismo posėdžio metu jos taip pat gali žodžiu pateikti savo gynybos argumentus prieš joms iškeltą ieškinį. Teismo posėdžio pabaigoje teisėjas paskiria datą, kada jis paskelbs teismo sprendimą.

79 straipsnis - 3 straipsnio 2 dalyje nurodyto informacijos sąrašo nustatymas ir vėlesnis keitimas

Nyderlanduose nėra tokio pobūdžio institucijos, kokia nurodyta reglamento 3 straipsnio 2 dalyje.

Paskutinis naujinimas: 13/05/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.