Paveldėjimas

Portugalija

Turinį pateikė
Portugalija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Portugalija

Šeimos teisė. Paveldėjimo bylos.


*būtina nurodyti

78 straipsnio a punktas. - teismų ar institucijų, kurios turi kompetenciją nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu pagal 45 straipsnio 1 dalį bei skundus dėl teismo sprendimų dėl tokių prašymų pagal 50 straipsnio 2 dalį, pavadinimus ir kontaktinius duomenis

Teismai, turintys jurisdikciją nagrinėti prašymus paskelbti teismo sprendimą vykdytinu pagal 45 straipsnio 1 dalį, yra atitinkamo apylinkės pirmosios instancijos teismo (Tribunal de Comarca (1ª Instância)) bendrosios kompetencijos skyriai (Juízos de Competência Genérica) arba vietos civilinių bylų skyriai (Juízos Locais Cíveis), jeigu tokie yra.

Pagal 50 straipsnio 2 dalį teismai, kompetentingi nagrinėti apeliacinius skundus dėl šių sprendimų, yra apeliaciniai teismai (Tribunais da Relação).

78 straipsnio b punktas. - teismo sprendimo dėl skundo ginčijimo tvarka, nurodyta 51 straipsnyje

51 straipsnio tikslais dėl apeliacinio skundo priimtą sprendimą galima ginčyti tik pateikiant apeliacinį skundą dėl teisės klausimo (Recurso de revista) Aukščiausiajam Teisingumo Teismui (Supremo Tribunal de Justiça).

78 straipsnio c punktas. - atitinkamą informaciją apie institucijas, kompetentingas išduoti pažymėjimą pagal 64 straipsnį

Institucijos, įgaliotos išduoti Europos paveldėjimo pažymėjimą, yra registratoriai (conservadores), t. y. turintys kompetenciją supaprastintos paveldėjimo tvarkos klausimais, kaip numatyta Civilinės metrikacijos kodekso (Código do Registo Civil), su paskutiniais pakeitimais, 210A–210R straipsniuose.

Metrikacijos skyrių (conservatórias), galinčių išduoti Europos paveldėjimo pažymėjimą, sąrašas pateiktas http://www.irn.mj.pt/IRN/sections/irn/a_registral/servicos-externos-docs/contactos/balcao-das-herancas-e-locais.

78 straipsnio d punktas. - apie 72 straipsnyje nurodytas teisių gynimo priemones

72 straipsnio tikslais apeliacinius skundus dėl registratorių priimtų sprendimų nagrinėja atitinkamo metrikacijos skyriaus jurisdikcijos teritorijoje esančio apylinkės pirmosios instancijos teismo bendrosios kompetencijos skyriai arba vietos civilinių bylų skyriai, jei tokie yra.

Pareiškėjas per 15 dienų nuo pranešimo apie sprendimą dienos metrikacijos skyriui turi pateikti teismo teisėjui adresuotą apeliacinį skundą kartu su dokumentais, kuriuos jis nori pateikti (Civilinės metrikacijos kodekso (Código do Registo Civil), su paskutiniais pakeitimais, 286 ir 288 straipsniai).

79 straipsnis - 3 straipsnio 2 dalyje nurodyto informacijos sąrašo nustatymas ir vėlesnis keitimas

3 straipsnio 2 dalies tikslais, be teismų, notarai taip pat turi kompetenciją paveldėjimo klausimais ir vykdo teismines funkcijas.

Pagal naują inventorizavimo procedūros teisinę sistemą, patvirtintą 2013 m. kovo 5 d. įstatymu Nr. 23/2013 su paskutiniais pakeitimais, kuri įsigaliojo pagal 2013 m. rugpjūčio 26 d. įgyvendinimo nutarimą Nr. 278/2013 su paskutiniais pakeitimais, notarai yra įgalioti parengti visus inventorizavimo procedūros dokumentus bei sąlygas ir išduoti paveldėjimo teisės liudijimus paveldėtojams po asmens mirties, išskyrus atvejus, kuomet šalims nurodoma taikyti įprastas teisines procedūras.

Paskutinis naujinimas: 13/03/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.