Paveldėjimas

Rumunija

Turinį pateikė
Rumunija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Rumunija

Šeimos teisė. Paveldėjimo bylos.


*būtina nurodyti

78 straipsnio a punktas. - teismų ar institucijų, kurios turi kompetenciją nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu pagal 45 straipsnio 1 dalį bei skundus dėl teismo sprendimų dėl tokių prašymų pagal 50 straipsnio 2 dalį, pavadinimus ir kontaktinius duomenis

Rumunijoje prašymai dėl teismo sprendimo pripažinimo ir paskelbimo vykdytinu (egzekvatūros) priklauso teismų jurisdikcijai (Civilinio proceso kodekso 95 straipsnio 1 dalis ir 1098 straipsnis). Apeliaciniai skundai dėl sprendimų dėl teismo sprendimo pripažinimo ir paskelbimo vykdytinu (egzekvatūros) priklauso apeliacinių teismų (curţi de apel) jurisdikcijai (Įstatymo Nr. 134/2010 dėl civilinio proceso kodekso 96 straipsnio 2 dalis).

78 straipsnio b punktas. - teismo sprendimo dėl skundo ginčijimo tvarka, nurodyta 51 straipsnyje

Antrasis apeliacinis skundas teikiamas Aukščiausiajam kasaciniam ir teisingumo teismui (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie) (Civilinio proceso kodekso 97 straipsnio 1 dalis)

Aukščiausiojo teismo adresas: Strada Batiștei No 25, Sector 2, Bukareštas (pašto kodas 020934).

78 straipsnio c punktas. - atitinkamą informaciją apie institucijas, kompetentingas išduoti pažymėjimą pagal 64 straipsnį

Notaras arba teismas.

Pagal Įstatymo Nr. 206/2016, kuriuo papildomas Nepaprastasis Vyriausybės nutarimas Nr. 119/2006 dėl tam tikrų priemonių, reikalingų Bendrijos reglamentams taikyti nuo Rumunijos įstojimo į ES datos, ir kuriuo iš dalies keičiamas ir papildomas Įstatymas Nr. 36/1995 dėl notarų ir notarų veiklos, I straipsnio 6 dalį:

„Europos paveldėjimo pažymėjimą pagal Reglamento Nr. 650/2012 VI skyrių bet kurių asmenų, nurodytų reglamento 63 straipsnio 1 dalyje, prašymu išduoda notaras, kuris išdavė pažymėjimą arba kurio archyve jis saugomas. Jei notaro, išdavusio paveldėjimo pažymėjimą pagal Rumunijos teisę, archyvas yra Valstybės notarų rūmuose, Europos paveldėjimo pažymėjimą išduoda tuo tikslu Rūmų vykdomojo komiteto pirmininko paskirtas notaras.“ [Įstatymo Nr. 206/2016 3 straipsnio 1 dalis].

Notarų vardai ir pavardės bei notarų biurų kontaktiniai duomenys pateikti Rumunijos nacionalinės valstybės notarų sąjungos interneto svetainėje http://www.uniuneanotarilor.ro/?p=2.2.3&lang=ro.

Jei įpėdinis, paveldimo turto dydis ir (arba) įpėdinių paveldėjimo teisių ir pareigų mastas nustatytas teismo sprendimu, Europos paveldėjimo pažymėjimą išduoda teismas, priėmęs tą sprendimą.

78 straipsnio d punktas. - apie 72 straipsnyje nurodytas teisių gynimo priemones

Pagal Reglamento Nr. 650/2012 72 straipsnį parengtus užginčijimus nagrinėja teismas, kuris išdavė, ištaisė, iš dalies pakeitė arba panaikino Europos paveldėjimo pažymėjimą arba kuris sustabdė pažymėjimo galiojimą, arba, jei taikoma, apylinkės, kurioje yra pažymėjimą tvirtinančio notaro biuras, teismas. Teismo sprendimą dėl užginčijimo galima skųsti tik apeliacine tvarka. [Įstatymo Nr. 206/2016 5 straipsnio 1 dalis].

Prašymai, susiję su Europos paveldėjimo pažymėjimo ištaisymu, keitimu ir panaikinimu priklauso jį išdavusio notaro arba teismo, atsižvelgiant į konkretų atvejį, kompetencijai (Įstatymo Nr. 206/2016 I ^ 6 straipsnis, 5 straipsnio 1 dalis).

79 straipsnis - 3 straipsnio 2 dalyje nurodyto informacijos sąrašo nustatymas ir vėlesnis keitimas

Netaikoma.

Paskutinis naujinimas: 16/02/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.