Paveldėjimas

Slovakija

Turinį pateikė
Slovakija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Slovakija

Šeimos teisė. Paveldėjimo bylos.


*būtina nurodyti

78 straipsnio a punktas. - teismų ar institucijų, kurios turi kompetenciją nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu pagal 45 straipsnio 1 dalį bei skundus dėl teismo sprendimų dėl tokių prašymų pagal 50 straipsnio 2 dalį, pavadinimus ir kontaktinius duomenis

Valdžios institucijos, kurių jurisdikcijai priklauso nagrinėti prašymus teismo sprendimus paskelbti vykdytinais pagal 45 straipsnio 1 dalį, yra apylinkių teismai (okresné súdy).

Pagal 50 straipsnio 2 dalį valdžios institucijos, kurių jurisdikcijai priklauso nagrinėti apeliacinius skundus dėl sprendimų dėl prašymų teismo sprendimus paskelbti vykdytinais pagal 45 straipsnio 1 dalį, yra apygardų teismai (krajské súdy). Apeliaciniai skundai turi būti teikiami tam apylinkės teismui (okresný súd), kurio sprendimas yra skundžiamas.

78 straipsnio b punktas. - teismo sprendimo dėl skundo ginčijimo tvarka, nurodyta 51 straipsnyje

Pagal 51 straipsnį priimti sprendimai dėl apeliacinių skundų skundžiami kasacine tvarka (dovolanie). Kasacinius skundus (dovolanie) nagrinėja Slovakijos Respublikos Aukščiausiasis Teismas (Najvyšší súd Slovenskej republiky), o jie turi būti teikiami tam apygardos teismui (okresný súd), kuris priėmė sprendimą pirmąja instancija. Kasacinis skundas (dovolanie) nebūtinai yra susijęs tik su klaidingu teisės taikymu apeliaciniam teismui priimant sprendimą.

78 straipsnio c punktas. - atitinkamą informaciją apie institucijas, kompetentingas išduoti pažymėjimą pagal 64 straipsnį

Valdžios institucijos, kompetentingos išduoti pažymėjimą pagal 64 straipsnį, yra šios:

  • teismo paskirtas notaras (notár poverený súdom) – jei paveldėjimo procesas dar nėra visiškai užbaigtas, taip pat pasibaigus paveldėjimo procesui.

78 straipsnio d punktas. - apie 72 straipsnyje nurodytas teisių gynimo priemones

Teisių gynimo procedūros pagal 72 straipsnį:

  • apeliaciniai skundai turi būti pateikti ne vėliau kaip per 15 dienų nuo Europos paveldėjimo pažymėjimo paskelbimo; jie teikiami apylinkės teismui, kuris paskyrė notarą eiti teismo komisaro pareigas paveldėjimo byloje. Apeliaciniai skundai turi stabdomąjį poveikį. Apeliacinius skundus dėl Europos paveldėjimo pažymėjimo nagrinėja apylinkių teismai (okresné súdy).

79 straipsnis - 3 straipsnio 2 dalyje nurodyto informacijos sąrašo nustatymas ir vėlesnis keitimas

– Slovakijos Respublikoje nėra kitų valdžios institucijų ir teisininkų, kaip numatyta 3 straipsnio 2 dalyje.

Paskutinis naujinimas: 24/05/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.