Paveldėjimas

Slovėnija

Turinį pateikė
Slovėnija

78 straipsnio a punktas. - teismų ar institucijų, kurios turi kompetenciją nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu pagal 45 straipsnio 1 dalį bei skundus dėl teismo sprendimų dėl tokių prašymų pagal 50 straipsnio 2 dalį, pavadinimus ir kontaktinius duomenis

Apylinkių teismai (okrožna sodišča (dgs.) okrožno sodišče (vns.)) yra kompetentingi nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu pagal 45 straipsnio 1 dalį.

Apylinkių teismų sąrašas pateiktas čia.

Apylinkių teismai yra kompetentingi taikyti teisių gynimo priemones dėl sprendimų dėl tokių prašymų pagal 50 straipsnio 2 dalį.

Apylinkių teismų sąrašas pateiktas čia.

78 straipsnio b punktas. - teismo sprendimo dėl skundo ginčijimo tvarka, nurodyta 51 straipsnyje

Šalis gali pateikti apeliacinį skundą (pritožba) dėl apylinkės teismo sprendimo, kuriuo prieštaraujama sprendimo paskelbimui vykdytinu. Toks apeliacinis skundas turi būti pateiktas per 30 dienų nuo ginčijamo sprendimo įteikimo. Apeliacinis skundas turi būti pateiktas apylinkės teismui, kuris jį perduoda Slovėnijos Respublikos Aukščiausiajam Teismui (Vrhovno sodišče Republike Slovenije). Apeliacinis skundas įteikiamas prieštaraujančiai šaliai, kuri turi atsakyti per 30 dienų. Sprendimą dėl apeliacinio skundo priima Aukščiausiasis Teismas.

Vrhovno sodišče RS
Tavčarjeva 9
1000 Liubliana

Tel. (01) 366 44 44
Faksas (01) 366 43 01
E. paštas urad.vsrs@sodisce.si

78 straipsnio c punktas. - atitinkamą informaciją apie institucijas, kompetentingas išduoti pažymėjimą pagal 64 straipsnį

Europos paveldėjimo pažymėjimą išduoda vietos teismas (okrajno sodišče (vns.) okrajna sodišča (dgs.)), kuris priima sprendimą oficialaus testamento patvirtinimo byloje.

Slovėnijos vietos teismų sąrašas pateiktas čia.

78 straipsnio d punktas. - apie 72 straipsnyje nurodytas teisių gynimo priemones

Visi asmenys, turintys teisę prašyti Europos paveldėjimo pažymėjimo, gali teikti apeliacinius skundus dėl tokių sprendimų: teismo sprendimo dėl prašymo išduoti Europos paveldėjimo pažymėjimą; sprendimo, kuriuo ištaisomas Europos paveldėjimo pažymėjimas; sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos paveldėjimo pažymėjimas; sprendimo, kuriuo panaikinamas Europos paveldėjimo pažymėjimas. Apeliacinis skundas turi būti pateiktas oficialaus testamento pripažinimo byloje, t. y. teisme, kuris priėmė sprendimą dėl paveldėjimo, per 30 dienų nuo to sprendimo įteikimo. Apeliacinis skundas nesustabdo sprendimo vykdymo.

Teismas, kuriam pateiktas apeliacinis skundas, gali iš dalies pakeisti arba atšaukti savo ankstesnį sprendimą tik priimdamas naują sprendimą. Jei teismas to nepadaro, jis perduoda apeliacinis skundą aukštesniajam teismui (višje sodišče (vns.) višja sodišča (dgs.)), kad šis priimtų sprendimą.

Aukštesniųjų teismų sąrašas pateiktas čia.

79 straipsnis - 3 straipsnio 2 dalyje nurodyto informacijos sąrašo nustatymas ir vėlesnis keitimas

Slovėnijos Respublikos teismai turi išimtinę kompetenciją paveldėjimo bylose; tai reiškia, kad nėra kitų institucijų ar teisininkų, kaip apibrėžta Reglamento 3 straipsnio 2 dalyje, kurie turėtų kompetenciją paveldėjimo bylose ir vykdytų teismines funkcijas ar veiktų įgalioti teisminės institucijos arba veiktų prižiūrimi teisminės institucijos.

Paskutinis naujinimas: 06/06/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.