Paveldėjimas

Ispanija

Turinį pateikė
Ispanija

78 straipsnio a punktas. - teismų ar institucijų, kurios turi kompetenciją nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu pagal 45 straipsnio 1 dalį bei skundus dėl teismo sprendimų dėl tokių prašymų pagal 50 straipsnio 2 dalį, pavadinimus ir kontaktinius duomenis

Jurisdikcija nagrinėti paraišką dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu tenka pirmosios instancijos teismui (Juzgado de Primera Instancia) šalies, kuri yra prašymo pripažinti ar vykdyti sprendimą dalykas, gyvenamojoje vietoje arba vykdymo vietoje, kurioje turi įsigalioti sprendimas.

Civilinio proceso įstatymo 1/2000 (Ley de Enjuiciamiento Civil) dvidešimt šeštos baigiamosios nuostatos 2 taisyklė, kaip išdėstyta Įstatymo dėl tarptautinio teisinio bendradarbiavimo civilinėse bylose 29/2015 (Ley de Cooperación Jurídica Internacional) antroje baigiamojoje nuostatoje.

Sprendimai gali būti skundžiami. Jurisdikcija nagrinėti skundus tenka provincijos teismui (Audiencia Provincial).

Civilinio proceso įstatymo 1/2000 dvidešimt šeštos baigiamosios nuostatos 5 taisyklė, kaip išdėstyta Įstatymo dėl tarptautinio teisinio bendradarbiavimo civilinėse bylose 29/2015 antroje baigiamojoje nuostatoje.

78 straipsnio b punktas. - teismo sprendimo dėl skundo ginčijimo tvarka, nurodyta 51 straipsnyje

Dėl apeliacinio skundo priimtų sprendimų ginčijimo procedūros pagal šį įstatymą yra: išimtinis apeliacinis skundas dėl procedūrinių pažeidimų (recurso extraordinario por infracción procesal) ir kasacinis skundas (recurso de casación).

Civilinio proceso įstatymo 1/2000 dvidešimt šeštos baigiamosios nuostatos 5 taisyklė, kaip išdėstyta Įstatymo dėl tarptautinio teisinio bendradarbiavimo civilinėse bylose 29/2015 antroje baigiamojoje nuostatoje.

78 straipsnio c punktas. - atitinkamą informaciją apie institucijas, kompetentingas išduoti pažymėjimą pagal 64 straipsnį

Pažymėjimą išduoda teismas arba notaras, kompetentingas atitinkamu atveju.

a) Teismo išduotas Europos paveldėjimo pažymėjimas išduodamas atskiru nutarimu (mediante providencia) pagal Reglamento (ES) Nr. 650/2012 67 straipsnį padavus paraišką dėl pažymėjimo naudojant šio reglamento 65 straipsnio 2 dalyje nurodytą formą.

Kompetencija nagrinėti Europos paveldėjimo pažymėjimo išdavimo klausimą tenka teismui, nagrinėjusiam arba nagrinėjančiam paveldėjimą. Pareiškėjui išduodama pažymėjimo kopija.

b) Gavęs prašymą, kompetentingas notaras, paskelbęs visą ar dalį paveldėjimo, arba pareiškėjo teisinis atstovas ar, atitinkamais atvejais, jo pavaduotojas, yra atsakingas už pažymėjimo išdavimą pagal Reglamento (ES) Nr. 650/2012 62 straipsnį naudojant šio reglamento 67 straipsnyje nurodytą formą.

Civilinio proceso įstatymo 1/2000 dvidešimt šeštos baigiamosios nuostatos 11 ir 14 taisyklės, kaip išdėstyta Įstatymo dėl tarptautinio teisinio bendradarbiavimo civilinėse bylose 29/2015 antroje baigiamojoje nuostatoje.

78 straipsnio d punktas. - apie 72 straipsnyje nurodytas teisių gynimo priemones

a) Europos paveldėjimo pažymėjimo, kurį turi išduoti teismas, keitimas, panaikinimas ar atsisakymas jį išduoti vykdomas atskiru sprendimu (mediante auto), kurį užginčyti galima tik to paties teismo (en única instancia) paprašius peržiūros (recurso de reposición).

b) Jei notaras atsisako ištaisyti, pakeisti, panaikinti ar išduoti Europos paveldėjimo pažymėjimą, notaro oficialios gyvenamosios vietos pirmosios instancijos teismo galima prašyti atlikti peržiūrą, kuri bus vykdoma supaprastinto žodinio proceso tvarka (trámites del juicio verbal).

Civilinio proceso įstatymo 1/2000 dvidešimt šeštos baigiamosios nuostatos 12, 13, 15 ir 16 taisyklės, kaip išdėstyta Įstatymo dėl tarptautinio teisinio bendradarbiavimo civilinėse bylose 29/2015 antroje baigiamojoje nuostatoje.

79 straipsnis - 3 straipsnio 2 dalyje nurodyto informacijos sąrašo nustatymas ir vėlesnis keitimas

Notarai, skelbiantys netestamentinius įpėdinius, taip pat teikiantys teismui, tikrinantys, įforminantys ir notariškai tvirtinantys užantspauduotus, ranka rašytus ir žodinius testamentus, ir sudarantys paveldimo turto aprašą.

Notarų įstatymo (Ley del Notariado) 55 ir 56 straipsniai, 57–65 straipsniai ir 67 ir 68 straipsniai, kaip nurodyta 2015 m. liepos 2 d. Įstatymo dėl ne ginčo teisenos proceso 15/2015 (Ley de la Jurisdicción Voluntaria) vienuoliktoje baigiamojoje nuostatoje.

Paskutinis naujinimas: 22/06/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.