Succession

National information and online forms concerning Regulation No. 650/2012

General information

Regulation (EU) No 650/2012 of 4 July 2012 governing jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and acceptance of authentic instruments aims at facilitating the handling of international successions for citizens.

The Regulation applies in all Member States of the European Union with the exception of Denmark and Ireland.

Applying to successions of persons who die on or after 17 August 2015, the Regulation will make sure that a given succession is treated coherently, under a single law and by one single authority, while also allowing citizens to choose the law of their country of nationality to apply to their succession.

The Regulation also introduces a European Certificate of Succession (ECS), which is a document issued by the authority dealing with the succession for use by heirs, legatees, executors of wills and administrators of the estate to prove their status and exercise their rights or powers in other Member States, without any special procedure being required.

On 9 December 2014, the Commission adopted an Implementing Regulation establishing the forms to be used under the Succession Regulation:

- Word Word (274 Kb) en

- PDF PDF (800 Kb) en

The e-Justice Portal allows the possibility to complete and create a PDF of form V (European Certificate of Succession) on-line here.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Last update: 01/02/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Paveldėjimas - Belgija

78 straipsnio a punktas. - teismų ar institucijų, kurios turi kompetenciją nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu pagal 45 straipsnio 1 dalį bei skundus dėl teismo sprendimų dėl tokių prašymų pagal 50 straipsnio 2 dalį, pavadinimus ir kontaktinius duomenis

Dėl prašymų paskelbti teismo sprendimą vykdytinu nagrinėjimo: pirmosios instancijos teismas

Dėl skundų, susijusių su teismo sprendimu dėl tokių prašymų:

- norint pateikti prieštaravimą: pirmosios instancijos teismas

- norint kreiptis apeliacine tvarka: apeliacinis teismas (Cour d'appel)

78 straipsnio b punktas. - teismo sprendimo dėl skundo ginčijimo tvarka, nurodyta 51 straipsnyje

Dėl teismo sprendimų teisėtumo sprendžia kasacinis teismas (Cour de Cassation). Jis nenagrinėja aplinkybių. Ginčijimas kasacine tvarka – speciali procedūra. Kasacinis teismas tik patikrina, ar paskutinės instancijos teismo (tai yra išnaudojus visas įprastas apskundimo procedūras, t. y. pateikus prieštaravimą ir apeliacinį skundą) priimtas nuosprendis arba nutartis nepažeidžia įstatymų arba pagrindinių teisės principų. Jeigu pažeidžia, kasacinis teismas panaikina ginčijamą teismo sprendimą ir perduoda bylą kitam teismui. Kitas teismas iš naujo nagrinėja bylą iš esmės („renvoi après cassation“).

Kasacinis teismas (Cour de Cassation)

Palais de justice
Place Poelaert 1
1000 Bruxelles

78 straipsnio c punktas. - atitinkamą informaciją apie institucijas, kompetentingas išduoti pažymėjimą pagal 64 straipsnį

Institucija, turinti kompetenciją išduoti pažymėjimą pagal 64 straipsnį, yra notarai.

78 straipsnio d punktas. - apie 72 straipsnyje nurodytas teisių gynimo priemones

2013 m. liepos 13 d. įstatymu įsteigtas šeimos reikalų teismas, kuris yra pirmosios instancijos teismo padalinys. Siekiant supaprastinti teismines procedūras ir sumažinti su jomis susijusias išlaidas, nauju įstatymu bendrai nustatoma proceso pradėjimo ieškiniu sistema. Vis dėlto daugybe atvejų procesą vis dar galima pradėti teismo šaukimu, dėl to ieškovas turi galimybę daryti didesnę įtaką datai, kada byla bus iš tiesų pateikta teismui.

Paskutinis naujinimas: 10/04/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paveldėjimas - Bulgarija

78 straipsnio a punktas. - teismų ar institucijų, kurios turi kompetenciją nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu pagal 45 straipsnio 1 dalį bei skundus dėl teismo sprendimų dėl tokių prašymų pagal 50 straipsnio 2 dalį, pavadinimus ir kontaktinius duomenis

Prašymas dėl kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje priimto teismo sprendimo ar kito akto vykdymo pateikiamas apygardos teismui, turinčiam jurisdikciją pagal nuolatinį skolininko adresą arba registruotą buveinę arba pagal vykdymo vietą (Civilinio proceso kodekso 627 straipsnio e punkto 1 papunktis).

Teritorinę jurisdikciją turintį teismą galima rasti naudojantis paieškos sistema.

78 straipsnio b punktas. - teismo sprendimo dėl skundo ginčijimo tvarka, nurodyta 51 straipsnyje

Pirmosios instancijos teismo sprendimą apeliacine tvarka gali peržiūrėti Sofijos apeliacinis teismas (Civilinio proceso kodekso 627 straipsnio e punkto 6 papunkčio pirmas sakinys).

Sofijos apeliacinio teismo sprendimas gali būti toliau apskųstas Aukščiausiame kasaciniame teisme (Civilinio proceso kodekso 627 straipsnio e punkto 6 papunkčio antras sakinys).

Nacionaliniai civilinės teisės aktai, reglamentuojantys tokias apeliacines peržiūras ir tolesnius apeliacinius skundus, aprašyti Civilinio proceso kodekso 20 ir 22 skyriuose.

78 straipsnio c punktas. - atitinkamą informaciją apie institucijas, kompetentingas išduoti pažymėjimą pagal 64 straipsnį

Jeigu Bulgarijos teismas turi tarptautinę jurisdikciją pagal Reglamento (ES) Nr. 650/2012 4, 7, 10 ir 11 straipsnius, prašymas išduoti Europos paveldėjimo pažymėjimą turi būti pateikiamas apylinkės teismui, turinčiam jurisdikciją pagal mirusiojo paskutinį nuolatinį adresą arba, jo nesant, jo paskutinį adresą Bulgarijoje. Jei adreso Bulgarijoje nėra, prašymas turi būti pateikiamas Sofijos apylinkės teismui (Civilinio proceso kodekso 627 straipsnio f punkto 1 papunktis).

Teritorinę jurisdikciją turintį apylinkės teismą galima rasti naudojantis interneto svetainėje esančia paieškos sistema.

Jokia kita institucija nėra kompetentinga išduoti Europos paveldėjimo pažymėjimą.

78 straipsnio d punktas. - apie 72 straipsnyje nurodytas teisių gynimo priemones

Apeliaciniai skundai dėl Europos paveldėjimo pažymėjimo arba dėl atsisakymo jį išduoti gali būti teikiami atitinkamam apygardos teismui per mėnesį nuo sprendimo įteikimo dienos. Jeigu išduotas Europos paveldėjimo pažymėjimas yra netikslus arba atsisakymas išduoti pažymėjimą yra nepagrįstas, teismas panaikina sprendimą (visiškai arba iš dalies) ir grąžina bylą pirmosios instancijos teismui kartu su privalomais nurodymais (Civilinio proceso kodekso 627 straipsnio f punkto 3 papunktis).

Sprendimus dėl prašymų ištaisyti, pakeisti arba panaikinti Europos paveldėjimo pažymėjimą galima apskųsti atitinkamame apygardos teisme per dvi savaites nuo jo įteikimo dienos. Jeigu išduotas Europos paveldėjimo pažymėjimas yra netikslus arba atsisakymas ištaisyti, pakeisti arba panaikinti pažymėjimą yra nepagrįstas, teismas panaikina sprendimą (visiškai arba iš dalies) ir grąžina bylą pirmosios instancijos teismui kartu su privalomais nurodymais (Civilinio proceso kodekso 627 straipsnio g punkto 1 papunktis).

Apylinkės teismo išduoto Europos paveldėjimo pažymėjimo galiojimo sustabdymą galima apskųsti apygardos teismui per vieną savaitę (Civilinio proceso kodekso 627 straipsnio h punktas).

Byloms, kurioms netaikomas Reglamentas (ES) Nr. 650/2012 arba specialiai pagal Civilinio proceso kodeksą sukurtos taisyklės, susijusios su Europos paveldėjimo pažymėjimo išdavimo procedūra, taikomos bendrosios taisyklės, taikomos ne ginčo tvarka nagrinėjamoms byloms (Civilinio proceso kodekso keturiasdešimt devintas skyrius).

79 straipsnis - 3 straipsnio 2 dalyje nurodyto informacijos sąrašo nustatymas ir vėlesnis keitimas

3 straipsnio 2 dalyje nustatytą termino „teismas“ apibrėžtį Bulgarijoje atitinka tik patys teismai.

Paskutinis naujinimas: 18/06/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paveldėjimas - Čekija

78 straipsnio a punktas. - teismų ar institucijų, kurios turi kompetenciją nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu pagal 45 straipsnio 1 dalį bei skundus dėl teismo sprendimų dėl tokių prašymų pagal 50 straipsnio 2 dalį, pavadinimus ir kontaktinius duomenis

Vadovaujantis reglamento 45 straipsnio 1 dalimi, prašymus paskelbti teismo sprendimą vykdytinu nagrinėja okresní soud [apylinkės teismas] (Prahoje obvodní soud [apygardos teismas], Brno Městský soud [savivaldybės teismas]).

Apeliacinius skundus dėl sprendimų dėl prašymų paskelbti teismo sprendimą vykdytinu, vadovaujantis reglamento 50 straipsnio 2 dalimi, nagrinėja krajský soud [regioninis teismas] (Prahoje Městský soud [savivaldybės teismas]). Apeliaciniai skundai turėtų būti teikiami tam teismui, kurio sprendimas skundžiamas.

78 straipsnio b punktas. - teismo sprendimo dėl skundo ginčijimo tvarka, nurodyta 51 straipsnyje

Gali būti naudojamasi tik šiomis kasacinio apskundimo procedūromis:

žaloba pro zmatečnost [ieškinys dėl panaikinimo]

žaloba na obnovu řízení [ieškinys dėl bylos atnaujinimo]

dovolání [peržiūrėjimas apeliacine tvarka]

Visi skundai pagal išvardytas procedūras turėtų būti teikiami teismui, kuris priėmė sprendimą pirmąja instancija.

78 straipsnio c punktas. - atitinkamą informaciją apie institucijas, kompetentingas išduoti pažymėjimą pagal 64 straipsnį

Europos paveldėjimo pažymėjimą išduoti gali tik teismas. Jeigu paveldėjimo procedūra jau pradėta, pažymėjimą išduoda už tą procedūrą atsakingo teismo įgaliotinis pagal Įstatymo Nr. 292/2013 dėl Specialių teisminių procedūrų 100 straipsnio 1 dalį.

Jeigu Europos paveldėjimo pažymėjimas turi būti ištaisytas, iš dalies pakeistas ar panaikintas pasibaigus paveldėjimo procedūrai, šio teisminio veiksmo notaras, veikdamas kaip teismo įgaliotinis, atlikti negali, nes jo ar jos kompetencija nebegalioja; jis arba ji nebėra teismo įgaliotinis (-ė).

78 straipsnio d punktas. - apie 72 straipsnyje nurodytas teisių gynimo priemones

Krajský soud [regioninis teismas] (Prahoje Městský soud [savivaldybės teismas]) priima sprendimus dėl apeliacinių skundų, pateiktų notarui, veikiančiam kaip teismo įgaliotinis, ar okresní soud [apylinkės teismui], kurio sprendimas yra skundžiamas.

79 straipsnis - 3 straipsnio 2 dalyje nurodyto informacijos sąrašo nustatymas ir vėlesnis keitimas

Vadovaujantis Įstatymo Nr. 292/2013 dėl Specialių teisminių procedūrų 100 straipsnio 1 dalimi, pirmosios instancijos teismo veiksmus paveldėjimo bylose atlieka notaras, veikiantis kaip teismo įgaliotinis, kuriam įgaliojimus suteikia teismas, jei nenustatyta kitaip.

Paskutinis naujinimas: 14/04/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paveldėjimas - Vokietija

78 straipsnio a punktas. - teismų ar institucijų, kurios turi kompetenciją nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu pagal 45 straipsnio 1 dalį bei skundus dėl teismo sprendimų dėl tokių prašymų pagal 50 straipsnio 2 dalį, pavadinimus ir kontaktinius duomenis

- Apygardos teismas (vok. Landgericht)

- Aukštesnysis apygardos teismas (Oberlandesgericht)

78 straipsnio b punktas. - teismo sprendimo dėl skundo ginčijimo tvarka, nurodyta 51 straipsnyje

Apeliacinis skundas

- Federalinis Aukščiausiasis Teismas (Bundesgerichtshof )

78 straipsnio c punktas. - atitinkamą informaciją apie institucijas, kompetentingas išduoti pažymėjimą pagal 64 straipsnį

  • Apylinkės teismas (Amtsgericht)
  • Badeno-Viurtembergo apylinkės notariatas (Amtsnotariat)

78 straipsnio d punktas. - apie 72 straipsnyje nurodytas teisių gynimo priemones

- Aukštesnysis apygardos teismas (Oberlandesgericht)

Apeliacinis skundas turi būti paduodamas per vieną mėnesį nuo dienos, kurią apeliacinio skundo teisę turintis asmuo informuojamas apie sprendimą. Jeigu asmens įprastinė gyvenamoji vieta yra užsienyje, šis terminas pratęsiamas iki dviejų mėnesių. Apeliacinis skundas turi būti paduodamas raštu arba padarant žodinį pareiškimą, kuris įrašomas į teismo protokolą, be to, skunde galima kelti tiek teisės, tiek fakto klausimus. Apeliacinis skundas automatiškai perduodamas aukštesniajam apygardos teismui. Aukštesnysis apygardos teismas pats gali nagrinėti bylą arba grąžinti ją žemesnės instancijos teismui, nurodydamas nagrinėti bylą atsižvelgiant į aukštesniojo apygardos teismo nuomonę.

79 straipsnis - 3 straipsnio 2 dalyje nurodyto informacijos sąrašo nustatymas ir vėlesnis keitimas

Netaikoma

Paskutinis naujinimas: 17/06/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paveldėjimas - Estija

78 straipsnio a punktas. - teismų ar institucijų, kurios turi kompetenciją nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu pagal 45 straipsnio 1 dalį bei skundus dėl teismo sprendimų dėl tokių prašymų pagal 50 straipsnio 2 dalį, pavadinimus ir kontaktinius duomenis

Estijoje apygardų teismų kompetencijai priklauso nagrinėti prašymus paskelbti teismo sprendimą vykdytinu pagal reglamento 45 straipsnio 1 dalį. Estijoje yra keturi apygardų teismai: Harju, Pernu, Taru ir Virju apygardų teismai. Kontaktiniai apygardų teismų duomenys pateikti teismų interneto svetainėje.

Estijoje apylinkių teismų kompetencijai priklauso nagrinėti skundus dėl teismo sprendimų dėl prašymų paskelbti teismo sprendimą vykdytinu pagal reglamento 50 straipsnio 2 dalį. Estijoje yra du apylinkių teismai: Talino apylinkės teismas ir Tartu apylinkės teismas. Kontaktiniai apylinkių teismų duomenys pateikti teismų interneto svetainėje.

Skundai apylinkių teismams pateikiami apygardos teisme, kurio sprendimas ginčijamas apeliaciniame skunde.

Talino apylinkės teismas, kaip antrosios instancijos teismas, nagrinėja apeliacinius skundus dėl Harju ir Pernu apygardų teismų sprendimų. Tartu apylinkės teismas, kaip antrosios instancijos teismas, nagrinėja apeliacinius skundus dėl Tartu ir Virju apygardų teismų sprendimų.

78 straipsnio b punktas. - teismo sprendimo dėl skundo ginčijimo tvarka, nurodyta 51 straipsnyje

Estijoje šis procesas priklauso Aukščiausiojo Teismo kompetencijai. Apylinkės teismo sprendimas gali būti užginčytas pateikus apeliacinį skundą Aukščiausiajam Teismui. Apeliacinis skundas dėl sprendimo gali būti grindžiamas tik tuo, kad priimdamas sprendimą apylinkės teismas neteisingai pritaikė materialinės teisės nuostatą arba iš esmės pažeidė procesinės teisės nuostatą ir dėl šio fakto teismas galėjo priimti neteisingą sprendimą.

Kontaktiniai duomenys pateikti Aukščiausiojo Teismo interneto svetainėje.

78 straipsnio c punktas. - atitinkamą informaciją apie institucijas, kompetentingas išduoti pažymėjimą pagal 64 straipsnį

Estijoje Europos paveldėjimo pažymėjimus išduoda notarai pagal reglamento 64 straipsnį. Naujausi visų Estijoje paskirtų notarų kontaktiniai duomenys pateikti Notarų rūmų interneto svetainėje arba juos galima rasti pasinaudojus funkcijos sąsaja „Rasti notarą“.

78 straipsnio d punktas. - apie 72 straipsnyje nurodytas teisių gynimo priemones

Estijoje šis procesas priklauso apygardų teismams.

Siekiant užginčyti notaro išduotą Europos paveldėjimo pažymėjimą, apygardos teismui, kurio jurisdikcijai priklauso Europos paveldėjimo pažymėjimą išdavęs notaras, reikia pateikti skundą. Apygardos teismas dėl skundo priima sprendimą.

Apygardos teismo sprendimą galima apskųsti apylinkės teismui, o apylinkės teismo sprendimą dėl apeliacinio skundo savo ruožtu galima apskųsti Aukščiausiajam Teismui.

79 straipsnis - 3 straipsnio 2 dalyje nurodyto informacijos sąrašo nustatymas ir vėlesnis keitimas

Estijoje tokių institucijų nėra.

Paskutinis naujinimas: 31/08/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paveldėjimas - Graikija

78 straipsnio a punktas. - teismų ar institucijų, kurios turi kompetenciją nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu pagal 45 straipsnio 1 dalį bei skundus dėl teismo sprendimų dėl tokių prašymų pagal 50 straipsnio 2 dalį, pavadinimus ir kontaktinius duomenis

Teismas, pagal 45 straipsnio 1 dalį kompetentingas nagrinėti prašymus paskelbti teismo sprendimą vykdytinu, yra apylinkės, kurioje yra šalies, kurios atžvilgiu reikalaujama vykdyti teismo sprendimą, nuolatinė gyvenamoji vieta arba, jei ji nuolatinės gyvenamosios vietos neturi, jos gyvenamoji vieta, vieno teisėjo pirmosios instancijos teismas (Μονομελές Πρωτοδικείο) arba, jei ji neturi ir gyvenamosios vietos, valstybės sostinės vieno teisėjo pirmosios instancijos teismas (Civilinio proceso kodekso 905 straipsnio 1 dalis).

Teismas, kompetentingas nagrinėti apeliacinius skundus dėl sprendimų, priimtų pagal 45 straipsnio 1 dalį, yra vieno teisėjo apeliacinis teismas (Μονομελές Εφετείο), kuriam yra pavaldus atitinkamą prašymą nagrinėjęs vieno teisėjo pirmosios instancijos teismas.

78 straipsnio b punktas. - teismo sprendimo dėl skundo ginčijimo tvarka, nurodyta 51 straipsnyje

Teismo sprendimas dėl skundo (vieno teisėjo apeliacinio teismo) pagal 51 straipsnį gali būti ginčijamas Aukščiausiajame Teisme (Άρειος Πάγος).

Vieno teisėjo pirmosios instancijos teismas sprendimą paskelbia vykdytinu ne ginčo tvarka (Civilinio proceso kodekso 740–781 straipsniai).

Skundas dėl minėtojo vieno teisėjo apeliacinio teismo sprendimo vieno teisėjo apeliaciniame teisme nagrinėjamas ginčo tvarka (Civilinio proceso kodekso 524 straipsnis).

Sprendimas gali būti panaikintas Civilinio proceso kodekso 559 straipsnyje nurodytais pagrindais.

78 straipsnio c punktas. - atitinkamą informaciją apie institucijas, kompetentingas išduoti pažymėjimą pagal 64 straipsnį

Išduoti pažymėjimą kompetentingas apylinkės, kurioje palikėjo mirties dieną buvo jo nuolatinė gyvenamoji vieta arba, jei jis nuolatinės gyvenamosios vietos neturėjo, jo gyvenamoji vieta, civilinių bylų teismas (Ειρηνοδικείο) arba, jei jis neturėjo ir gyvenamosios vietos, valstybės sostinės apylinkės civilinių bylų teismas (Civilinio proceso kodekso 30 ir 810 straipsniai).

78 straipsnio d punktas. - apie 72 straipsnyje nurodytas teisių gynimo priemones

A. Sprendimas, kuriuo nurodoma išduoti paveldėjimo pažymėjimą, pagal Reglamento 72 straipsnio 1 dalį gali būti ginčijamas pateikus skundą atitinkamo apylinkės civilinių bylų teismo apylinkės kelių teisėjų pirmosios instancijos teismui (Πολυμελές Πρωτοδικείο) (Civilinio proceso kodekso 824 straipsnio 1 dalis kartu su 18 straipsniu).

B. Sprendimas, kuriuo nurodoma pažymėjimą atšaukti, jis paskelbiamas negaliojančiu, pakeičiamas ar panaikinamas, pagal Reglamento 71 straipsnį ir 73 straipsnio 1 dalies a punktą gali būti ginčijamas tik iškeliant trečiojo asmens bylą paveldėjimo bylų teisme, t. y. apylinkės, kurioje palikėjo mirties dieną buvo jo nuolatinė gyvenamoji vieta arba, jei jis nuolatinės gyvenamosios vietos neturėjo, jo gyvenamoji vieta, civilinių bylų teisme arba, jei jis neturėjo ir gyvenamosios vietos, valstybės sostinės apylinkės civilinių bylų teisme (Civilinio proceso kodekso 823 ir 824 straipsniai kartu su Civilinio kodekso 1965 straipsniu).

Dėl apeliacinės procedūros (A punktas) žr. Civilinio proceso kodekso 495–500 ir 511–537 straipsnius.

Dėl trečiojo asmens bylos (B punktas) žr. Civilinio proceso kodekso 583–590 straipsnius.

79 straipsnis - 3 straipsnio 2 dalyje nurodyto informacijos sąrašo nustatymas ir vėlesnis keitimas

Teisės specialistai, kompetentingi tvarkyti paveldėjimo reikalus, yra notarai.

Notarų veiklą kontroliuoja teisminė institucija – pirmosios instancijos teismo prokuroras (Εισαγγελέας Πρωτοδικών).

Notarai – atlygio negaunantys valstybės tarnautojai, kuriems suteikti valstybės įgaliojimai rengti viešojo dokumento galią turinčius autentiškus aktus, kurių pranašumai yra didesnė įrodomoji galia, tiksli data ir vykdymo užtikrinimas.

Vykdydami savo pareigas, notarai, laikydamiesi teisės aktų nuostatų, gina tiek valstybės, tiek šalių interesus ir kaip nešališki aukšto lygio universitetinį išsilavinimą turintys teisininkai dalyvaujantiems asmenims užtikrina teisinį tikrumą ir padeda išvengti galimo bylinėjimosi.

Dėl šių notarų ir jų rengiamų aktų bei dokumentų ypatybių notarai atlieka aktyvų ir reikšmingą vaidmenį prevencinio teisingumo srityje, užtikrindami visų prieš juos stojusių šalių teises.

Paskutinis naujinimas: 11/01/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paveldėjimas - Ispanija

78 straipsnio a punktas. - teismų ar institucijų, kurios turi kompetenciją nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu pagal 45 straipsnio 1 dalį bei skundus dėl teismo sprendimų dėl tokių prašymų pagal 50 straipsnio 2 dalį, pavadinimus ir kontaktinius duomenis

Jurisdikcija nagrinėti paraišką dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu tenka pirmosios instancijos teismui (Juzgado de Primera Instancia) šalies, kuri yra prašymo pripažinti ar vykdyti sprendimą dalykas, gyvenamojoje vietoje arba vykdymo vietoje, kurioje turi įsigalioti sprendimas.

Civilinio proceso įstatymo 1/2000 (Ley de Enjuiciamiento Civil) dvidešimt šeštos baigiamosios nuostatos 2 taisyklė, kaip išdėstyta Įstatymo dėl tarptautinio teisinio bendradarbiavimo civilinėse bylose 29/2015 (Ley de Cooperación Jurídica Internacional) antroje baigiamojoje nuostatoje.

Sprendimai gali būti skundžiami. Jurisdikcija nagrinėti skundus tenka provincijos teismui (Audiencia Provincial).

Civilinio proceso įstatymo 1/2000 dvidešimt šeštos baigiamosios nuostatos 5 taisyklė, kaip išdėstyta Įstatymo dėl tarptautinio teisinio bendradarbiavimo civilinėse bylose 29/2015 antroje baigiamojoje nuostatoje.

78 straipsnio b punktas. - teismo sprendimo dėl skundo ginčijimo tvarka, nurodyta 51 straipsnyje

Dėl apeliacinio skundo priimtų sprendimų ginčijimo procedūros pagal šį įstatymą yra: išimtinis apeliacinis skundas dėl procedūrinių pažeidimų (recurso extraordinario por infracción procesal) ir kasacinis skundas (recurso de casación).

Civilinio proceso įstatymo 1/2000 dvidešimt šeštos baigiamosios nuostatos 5 taisyklė, kaip išdėstyta Įstatymo dėl tarptautinio teisinio bendradarbiavimo civilinėse bylose 29/2015 antroje baigiamojoje nuostatoje.

78 straipsnio c punktas. - atitinkamą informaciją apie institucijas, kompetentingas išduoti pažymėjimą pagal 64 straipsnį

Pažymėjimą išduoda teismas arba notaras, kompetentingas atitinkamu atveju.

a) Teismo išduotas Europos paveldėjimo pažymėjimas išduodamas atskiru nutarimu (mediante providencia) pagal Reglamento (ES) Nr. 650/2012 67 straipsnį padavus paraišką dėl pažymėjimo naudojant šio reglamento 65 straipsnio 2 dalyje nurodytą formą.

Kompetencija nagrinėti Europos paveldėjimo pažymėjimo išdavimo klausimą tenka teismui, nagrinėjusiam arba nagrinėjančiam paveldėjimą. Pareiškėjui išduodama pažymėjimo kopija.

b) Gavęs prašymą, kompetentingas notaras, paskelbęs visą ar dalį paveldėjimo, arba pareiškėjo teisinis atstovas ar, atitinkamais atvejais, jo pavaduotojas, yra atsakingas už pažymėjimo išdavimą pagal Reglamento (ES) Nr. 650/2012 62 straipsnį naudojant šio reglamento 67 straipsnyje nurodytą formą.

Civilinio proceso įstatymo 1/2000 dvidešimt šeštos baigiamosios nuostatos 11 ir 14 taisyklės, kaip išdėstyta Įstatymo dėl tarptautinio teisinio bendradarbiavimo civilinėse bylose 29/2015 antroje baigiamojoje nuostatoje.

78 straipsnio d punktas. - apie 72 straipsnyje nurodytas teisių gynimo priemones

a) Europos paveldėjimo pažymėjimo, kurį turi išduoti teismas, keitimas, panaikinimas ar atsisakymas jį išduoti vykdomas atskiru sprendimu (mediante auto), kurį užginčyti galima tik to paties teismo (en única instancia) paprašius peržiūros (recurso de reposición).

b) Jei notaras atsisako ištaisyti, pakeisti, panaikinti ar išduoti Europos paveldėjimo pažymėjimą, notaro oficialios gyvenamosios vietos pirmosios instancijos teismo galima prašyti atlikti peržiūrą, kuri bus vykdoma supaprastinto žodinio proceso tvarka (trámites del juicio verbal).

Civilinio proceso įstatymo 1/2000 dvidešimt šeštos baigiamosios nuostatos 12, 13, 15 ir 16 taisyklės, kaip išdėstyta Įstatymo dėl tarptautinio teisinio bendradarbiavimo civilinėse bylose 29/2015 antroje baigiamojoje nuostatoje.

79 straipsnis - 3 straipsnio 2 dalyje nurodyto informacijos sąrašo nustatymas ir vėlesnis keitimas

Notarai, skelbiantys netestamentinius įpėdinius, taip pat teikiantys teismui, tikrinantys, įforminantys ir notariškai tvirtinantys užantspauduotus, ranka rašytus ir žodinius testamentus, ir sudarantys paveldimo turto aprašą.

Notarų įstatymo (Ley del Notariado) 55 ir 56 straipsniai, 57–65 straipsniai ir 67 ir 68 straipsniai, kaip nurodyta 2015 m. liepos 2 d. Įstatymo dėl ne ginčo teisenos proceso 15/2015 (Ley de la Jurisdicción Voluntaria) vienuoliktoje baigiamojoje nuostatoje.

Paskutinis naujinimas: 14/04/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paveldėjimas - Prancūzija

78 straipsnio a punktas. - teismų ar institucijų, kurios turi kompetenciją nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu pagal 45 straipsnio 1 dalį bei skundus dėl teismo sprendimų dėl tokių prašymų pagal 50 straipsnio 2 dalį, pavadinimus ir kontaktinius duomenis

45 straipsnyje nurodyti prašymai teikiami apygardos teismo (tribunal de grande instance) kanceliarijos tarnybos direktoriui (directeur de greffe) (Civilinio proceso kodekso 509-1, 509-2 ir 509-3 straipsniai), jei jie yra susiję su teismo sprendimu arba teisminiu susitarimu, o jei jie yra susiję su autentišku dokumentu – notarų rūmų (chambre des notaires) prezidentui arba jo pavaduotojui, jei prezidento nėra arba jis negali eiti savo pareigų.

Teisminė institucija, kuriai teikiami 50 straipsnio 2 dalyje nurodyti apeliaciniai skundai, yra apygardos teismo pirmininkas (Civilinio proceso kodekso 509-9 straipsnis).

78 straipsnio b punktas. - teismo sprendimo dėl skundo ginčijimo tvarka, nurodyta 51 straipsnyje

Apygardos teismo pirmininko priimtas galutinis sprendimas gali būti skundžiamas tik kasacine tvarka (pourvoi en cassation).

Kasacinio skundo priežastys gali skirtis (įstatymo pažeidimas, įgaliojimų viršijimas, prieštaravimas dėl teismo jurisdikcijos, teisinio pagrindo nebuvimas, motyvų nepateikimas, prieštaraujantys sprendimai ir pan.), tačiau visais atvejais teismas tik peržiūri teisės taikymą. Tai reiškia, kad teismas patikrina, kad sprendimu nebūtų pažeisti įstatymai ar jų nepaisoma, tačiau nenagrinėja bylos faktų.

La Cour de cassation

5 quai de l’horloge

75055 Paris

78 straipsnio c punktas. - atitinkamą informaciją apie institucijas, kompetentingas išduoti pažymėjimą pagal 64 straipsnį

Europos paveldėjimo pažymėjimą išduoda notaras.

Aukščiausioji notarų taryba (Conseil supérieur du notariat) yra notarus Prancūzijoje prižiūrintis organas.

Conseil supérieur du notariat

60 boulevard de la Tour-Maubourg

75007 Paris

Kontaktiniai duomenys Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.notaires.fr/fr

78 straipsnio d punktas. - apie 72 straipsnyje nurodytas teisių gynimo priemones

72 straipsnyje nurodytus skundus galima teikti apygardos teismo, kurio jurisdikcijai priklauso teritorija, kurioje yra įsikūręs notaro biuras, pirmininkui (Civilinio proceso kodekso 1381-4 straipsnis).

Skundas gali būti teikiamas per penkiolika dienų po to kai išduodama Europos paveldėjimo pažymėjimo patvirtinta kopija ar apie ją pranešta arba gautas sprendimas dėl Europos paveldėjimo pažymėjimo.

Apygardos teismo pirmininkas priima galutinį sprendimą dėl prašymo. Prašymą pateikęs asmuo, pažymėjimą išdavęs notaras ir, kai taikoma, Europos paveldėjimo pažymėjimo prašanti šalis, jei ji nėra prašymą pateikęs asmuo, yra išklausomi arba iškviečiami. Notarui pranešama apie sprendimą.

Jei apygardos teismo pirmininkas priima sprendimą pažymėjimą išduoti, ištaisyti arba pakeisti, jis gali imtis būtinų veiksmų arba jų imtis nurodyti notarui.

Jei teismo pirmininkas priima sprendimą Europos paveldėjimo pažymėjimą panaikinti arba sustabdyti jo galiojimą, notaras nedelsdamas apie tai praneša visiems asmenims, kuriems buvo išduotos patvirtintos pažymėjimo kopijos. Pažymėjimo galiojimo sustabdymo laikotarpiu negali būti išduotos jo kopijos.

79 straipsnis - 3 straipsnio 2 dalyje nurodyto informacijos sąrašo nustatymas ir vėlesnis keitimas

Netaikoma

Paskutinis naujinimas: 07/05/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paveldėjimas - Kroatija

78 straipsnio a punktas. - teismų ar institucijų, kurios turi kompetenciją nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu pagal 45 straipsnio 1 dalį bei skundus dėl teismo sprendimų dėl tokių prašymų pagal 50 straipsnio 2 dalį, pavadinimus ir kontaktinius duomenis

Kompetentingų savivaldybių teismų pavadinimai ir kontaktiniai duomenys pateikiami Europos e. teisingumo portale esančioje teismų duomenų bazėje.

78 straipsnio b punktas. - teismo sprendimo dėl skundo ginčijimo tvarka, nurodyta 51 straipsnyje

Apeliaciniai skundai dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo (kuriuo prieštaraujama valstybės notaro sprendimui) turi būti pateikti per penkiolika dienų nuo tokio sprendimo paskelbimo.

Remdamasis pateiktu apeliaciniu skundu, pirmosios instancijos teismas gali savarankiškai pakeisti ginčijamą sprendimą priimdamas naują sprendimą. Jeigu pirmosios instancijos teismas savo sprendimo nepakeičia, jis apeliacinį skundą perduoda antrosios instancijos teismui (kuris gali nagrinėti net vėliau pateiktą apeliacinį skundą, jei tai nepažeidžia kitų šalių teisių).

Reikėtų pažymėti, kad bet koks asmuo, turintis teisėtų interesų, gali, pateikdamas civilinį ieškinį, reikalauti, būtų ištaisyti visi sprendimo dėl paveldėjimo aspektai, kurie jų nuomone yra klaidingi, nebent tokiems asmenims galutinis sprendimas dėl paveldėjimo yra privalomas (Paveldėjimo įstatymo 232 straipsnis).

78 straipsnio c punktas. - atitinkamą informaciją apie institucijas, kompetentingas išduoti pažymėjimą pagal 64 straipsnį

Vadovaujantis Paveldėjimo įstatymu, Europos paveldėjimo pažymėjimus išduoda savivaldybių teismai ir valstybės notarai, veikdami kaip teismo įgaliotiniai.

78 straipsnio d punktas. - apie 72 straipsnyje nurodytas teisių gynimo priemones

Įstatymą įgyvendinančio Reglamento (ES) Nr. 650/2012 7 straipsnyje numatyta galimybė pateikti prieštaravimą dėl valstybės notaro išduoto Europos paveldėjimo pažymėjimo (toliau – pažymėjimas). Sprendimą dėl prieštaravimo priima savivaldybės teismas. Tame straipsnyje taip pat numatyta galimybė pateikti skundą dėl savivaldybės teismo išduoto pažymėjimo arba dėl savivaldybės teismo priimto sprendimo, kuriuo suteikiamas pažymėjimas arba atsisakoma jį suteikti. Sprendimą dėl skundo priima apygardos teismas.

Savivaldybės teismas arba valstybės notaras, išdavęs pažymėjimą, jį gali ištaisyti, pakeisti ar panaikinti savo iniciatyva arba bet kurios teisėtų interesų turinčios šalies prašymu. Įstatymą įgyvendinančio Reglamento (ES) Nr. 650/2012 9 straipsnyje numatyta galimybė pateikti prieštaravimą dėl valstybės notaro sprendimo, kuriuo ištaisomas, keičiamas arba panaikinamas pažymėjimas. Sprendimą dėl prieštaravimo priima savivaldybės teismas. Tam straipsnyje taip pat numatyta galimybė pateikti skundą dėl savivaldybės teismo sprendimo, kuriuo ištaisomas, keičiamas arba panaikinamas pažymėjimas. Sprendimą dėl skundo priima apygardos teismas.

Sprendimą dėl prašymo sustabdyti pažymėjimo galiojimą, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 650/2012 73 straipsnio 1 dalies a punkte, priima savivaldybės teismas arba valstybės notaras, kuris nagrinėja pažymėjimo keitimą arba panaikinimą. Galima pateikti prieštaravimą dėl valstybės notaro sprendimo, kuriuo sustabdomas pažymėjimo galiojimas; dėl prieštaravimo sprendimą priima savivaldybės teismas. Galima pateikti skundą dėl savivaldybės teismo sprendimo, kuriuo sustabdomas pažymėjimo galiojimas; dėl prieštaravimo sprendimą priima apygardos teismas.

Visais pirmiau išvardytais atvejais Paveldėjimo įstatymo nuostatos, reglamentuojančios procesą ir sprendimus dėl prieštaravimų dėl sprendimų dėl paveldėjimo, taikomos mutatis mutandis procesams ir sprendimams dėl prieštaravimų dėl valstybės notaro sprendimų ir skundams dėl savivaldybės teismo sprendimų.

Pagal Paveldėjimo įstatymą prieštaravimas dėl valstybės notaro, veikiančio kaip teismo įgaliotinis paveldėjimo procese, priimto sprendimo gali būti pateiktas per aštuonias dienas nuo dienos, kurią sprendimas įteiktas šalims. Prieštaravimas turi būti pateiktas valstybės notarui, kuris turi nedelsdamas jį kartu su susijusia byla perduoti kompetentingam savivaldybės teismui. Dėl prieštaravimo sprendžia vienas teisėjas. Per vėlai pateiktus, nevisapusiškus ar nepriimtus prieštaravimus teismas atmeta. Kai teismas sprendžia dėl prieštaravimo dėl valstybės notaro priimto sprendimo, jis gali nuspręsti nekeisti viso sprendimo ar jo dalies arba jį panaikinti. Teismas gali savo nuožiūra nuspręsti, kurią sprendimo dalį panaikinti ar kurios sprendimo dalies nekeisti. Teismo sprendimas, kuriuo panaikinamas visas valstybės notaro sprendimas ar jo dalis, negali būti skundžiamas pateikiant atskirąjį skundą.

Paveldėjimo įstatyme numatyta galimybė pateikti skundą dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo. Skundas turi būti pateiktas pirmosios instancijos teismui per penkiolika dienų nuo pirmosios instancijos teismo sprendimo paskelbimo datos. Remdamasis laiku pateikti skundu, pirmosios instancijos teismas gali savarankiškai pakeisti skundžiamą sprendimą priimdamas naują sprendimą, jei tai nepažeidžia kitų to sprendimo šalies teisių. Jeigu pirmosios instancijos teismas savo sprendimo nepakeičia, jis skundą perduoda antrosios instancijos teismui neatsižvelgiant į tai, ar skundas buvo pateiktas per teisės aktais nustatytą laikotarpį. Paprastai, antrosios instancijos teismas priima sprendimus tik dėl per tinkamą laiką pateiktų skundų. Tačiau, jis gali atsižvelgti ir į vėliau pateiktus skundus, jei tai nepažeidžia kitų ginčijamo sprendimo šalių teisių.

79 straipsnis - 3 straipsnio 2 dalyje nurodyto informacijos sąrašo nustatymas ir vėlesnis keitimas

Kroatijoje, ne tik kompetentingi savivaldybių teismai, bet ir valstybės notaraiPDF(194 Kb)hr yra skiriami teisininkais, turinčiais kompetenciją paveldėjimo klausimais, kurie vykdo teismines funkcijas ar veikia įgalioti teisminės institucijos ar jos prižiūrimi pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų paveldėjimo klausimais pripažinimo ir vykdymo bei autentiškų dokumentų paveldėjimo klausimais priėmimo ir vykdymo bei dėl Europos paveldėjimo pažymėjimo sukūrimo 3 straipsnio 2 dalį.

Paskutinis naujinimas: 19/06/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paveldėjimas - Italija

78 straipsnio a punktas. - teismų ar institucijų, kurios turi kompetenciją nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu pagal 45 straipsnio 1 dalį bei skundus dėl teismo sprendimų dėl tokių prašymų pagal 50 straipsnio 2 dalį, pavadinimus ir kontaktinius duomenis

Apeliacinis teismas (corte d’appello)

Visų apeliacinių teismų kontaktinius duomenis galima rasti šiuo adresu: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_4.wp, spauskite „RICERCA“, tuomet po antrašte „TIPO UFFICIO“ (į kitas antraštes nekreipkite dėmesio) esančiame filtre pasirinkite „Corte d’Appello“.

78 straipsnio b punktas. - teismo sprendimo dėl skundo ginčijimo tvarka, nurodyta 51 straipsnyje

Aukščiausiasis kasacinis teismas (Corte Suprema di Cassazione)

Piazza Cavour

00193 Roma (RM)

Italy

Telefonas (+39) 06 68831

Faksas (+39) 06 6883423

Svetainė http://www.cortedicassazione.it/

Švenčių diena Italijoje: birželio 29 d.

Italijoje taikoma procedūra yra skundas dėl teisės klausimų (ricorso per cassazione).

78 straipsnio c punktas. - atitinkamą informaciją apie institucijas, kompetentingas išduoti pažymėjimą pagal 64 straipsnį

Notarai

Notarų (notai) kontaktinius duomenis galima rasti šiuo adresu: http://www.notariato.it/it/utilita/ricerca_notaio.jsp.

78 straipsnio d punktas. - apie 72 straipsnyje nurodytas teisių gynimo priemones

Skundas (reclamo) pagal Civilinio proceso kodekso 739 straipsnį.

a)

Notaro gyvenamosios vietos bendrosios kompetencijos teismas (tribunale), kuriame sprendimus priima trijų teisėjų kolegija (in composizione collegiale).

b)

Visų bendrosios kompetencijos teismų (tribunali) kontaktinius duomenis galima rasti šiuo adresu: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_4.wp, spauskite „RICERCA“, tuomet po antrašte „TIPO UFFICIO“ (į kitas antraštes nekreipkite dėmesio) esančiame filtre pasirinkite „Tribunale“.

c)

Skundas pagal Civilinio proceso kodekso 739 straipsnį paduodamas pateikiant prašymą bendrosios kompetencijos teismui, kuris sprendimą priima supaprastinta tvarka uždarame teismo posėdyje (in camera di consiglio). Skundas turi būti paduotas per privalomą dešimties dienų terminą, kuris pradedamas skaičiuoti nuo išduodančiosios institucijos sprendimo perdavimo (comunicazione) dienos, jeigu sprendimas priimamas dėl vienos šalies, arba nuo pranešimo apie sprendimą (notificazione) dienos, jeigu jis priimamas dėl daugiau nei vienos šalies.

Paskutinis naujinimas: 24/05/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paveldėjimas - Kipras

78 straipsnio a punktas. - teismų ar institucijų, kurios turi kompetenciją nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu pagal 45 straipsnio 1 dalį bei skundus dėl teismo sprendimų dėl tokių prašymų pagal 50 straipsnio 2 dalį, pavadinimus ir kontaktinius duomenis

Kompetentingi teismai yra apylinkės teismai.

  • Nikosijos apylinkės teismas

Adresas: Charalambou Mouskou, 1405 Nicosia, Cyprus

Tel.: (+357) 22865518

Faksas: (+357) 22304212/22805330

E. paštas: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Limasolio apylinkės teismas

Adresas: Leoforos Lordou Vyronos 8, P.O. Box 54619, 3726 Limassol, Cyprus

Tel.: (+357) 25806100/25806128

Faksas: (+357) 25305311

E. paštas: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Larnakos apylinkės teismas

Adresas: Leoforos Artemidos, 6301 Larnaca P.O. Box 40107, Cyprus

Tel.: (+357) 24802721

Faksas: (+357) 24802800

E. paštas: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Pafo apylinkės teismas

Adresas: Corner of Neofytou and Nikou Nikolaïdi, 8100 Paphos, P.O. Box 60007, Cyprus

Tel.: (+357) 26802601

Faksas: (+357) 26306395

E. paštas: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Famagustos apylinkės teismas

Adresas: Sotiras 2, Megaro Tzivani, 5286 Paralimni, Cyprus

Tel.: (+357) 23730950/23742075

Faksas: (+357) 23741904

E. paštas: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

78 straipsnio b punktas. - teismo sprendimo dėl skundo ginčijimo tvarka, nurodyta 51 straipsnyje

Kipro teisėje nenumatyta procedūra, pagal kurią būtų galima užginčyti Aukščiausiojo Teismo (Anótato Dikastírio) priimtą sprendimą dėl tokio apeliacinio skundo.

Tačiau jeigu teismo sprendimo paskelbimas vykdytinu yra užginčijamas pateikiant prašymą dėl prerogatyvinės nutarties (pronomiakó éntalma), kurį nagrinėja Aukščiausiojo Teismo teisėjas, dėl šio teisėjo sprendimo gali būti pateiktas apeliacinis skundas (éfesi), kaip ir civilinių bylų atveju.

Bet kokiu atveju, jeigu pareiškiama, kad buvo pažeistos žmogaus teisės, Europos Žmogaus Teisių Teismui Strasbūre gali būti pateikta individuali peticija.

78 straipsnio c punktas. - atitinkamą informaciją apie institucijas, kompetentingas išduoti pažymėjimą pagal 64 straipsnį

Europos paveldėjimo pažymėjimą išduodanti institucija yra teritorinę jurisdikciją turintis apylinkės teismas (Eparchiakó Dikastírio), kaip nurodyta pirmiau dėl atvejų, kai pateikiamas prašymas paskelbti teismo sprendimą vykdytinu.

78 straipsnio d punktas. - apie 72 straipsnyje nurodytas teisių gynimo priemones

Norint, kad pažymėjimą išduodanti institucija, t. y. apylinkės teismas, peržiūrėtų sprendimą dėl pažymėjimo išdavimo, vadovaujantis civilinio proceso taisyklėmis (Thesmoí Politikís Dikonomías) galima pateikti apeliacinį skundą Aukščiausiajam Teismui.

Aukščiausiasis Teismas gali išimties tvarka suteikti leidimą pateikti prašymą dėl prerogatyvinės nutarties; tokiu atveju galioja pirmiau nurodytos tos pačios nuostatos.

79 straipsnis - 3 straipsnio 2 dalyje nurodyto informacijos sąrašo nustatymas ir vėlesnis keitimas

Vienintelė institucija, vykdanti teismines funkcijas arba veikianti pagal teisminės institucijos suteiktus įgaliojimus arba veikianti prižiūrint teisminei institucijai, remiantis Palikimo administravimo įstatymo 13 skirsniu (189 skyrius) yra kiekvieno apylinkės teismo posėdžių sekretorius (protokollitís). Tačiau nėra įvykdytos su šia kompetencija susijusios sąlygos, nustatytos reglamento 3 straipsnio 2 dalyje, todėl teismo posėdžių sekretorius nėra laikomas „teismu“, kaip nustatyta tame reglamente.

Atsižvelgiant į reglamento 3 straipsnio 1 dalies g punkto sąvokos „teismo sprendimas“ apibrėžtį, vienintelė teismo posėdžių sekretoriaus kompetencija, atitinkanti visas 3 straipsnio 2 dalies sąlygas, yra nustatyti prašymų tvarkymo ir paveldėjimo bylos nagrinėjimo išlaidas, taigi naudodamasis šia kompetencija teismo posėdžių sekretorius atitinka „teismą“ ta prasme, kaip nustatyta reglamente.

Paskutinis naujinimas: 08/09/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paveldėjimas - Latvija

78 straipsnio a punktas. - teismų ar institucijų, kurios turi kompetenciją nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu pagal 45 straipsnio 1 dalį bei skundus dėl teismo sprendimų dėl tokių prašymų pagal 50 straipsnio 2 dalį, pavadinimus ir kontaktinius duomenis

Užsienio teismo sprendimas, vykdytinas šalyje, kurioje jis yra priimtas, Latvijoje yra vykdytinas, kai jis yra pripažintas Latvijoje pagal galiojančią tvarką.

Išskyrus atvejus, kai atitinkama konvencija ar kiti teisės aktai numato kitaip, Reglamente (ES) Nr. 650/2012 nustatyta teismo sprendimo pripažinimo vykdytinu tvarka nustatyta Civilinio proceso įstatymo (Civilprocesa likuma) 77 skyriuje, kuriame nagrinėjamas užsienio teismų sprendimų pripažinimas. Todėl teismas, turintis jurisdikciją nagrinėti prašymus paskelbti teismo sprendimą vykdytinu pagal 45 straipsnio 1 dalį, yra vietos, kurioje turi būti vykdomas sprendimas arba kurioje yra atsakovo deklaruota gyvenamoji vieta arba, jeigu tokios vietos nėra, kurioje yra atsakovo faktinė gyvenamoji vieta arba registruota buveinė, apylinkės (miesto) teismas (rajona (pilsētas) tiesa).

Apylinkės arba miesto teismo sprendimas, kuriuo pripažįstama arba atsisakoma pripažinti užsienio teismo sprendimą, gali būti ginčijamas pateikiant atskirąjį skundą (blakus sūdzība) apygardos teismui (apgabaltiesa), o apygardos teismo sprendimą galima ginčyti pateikiant atskirąjį skundą Aukščiausiajam Teismui (Augstākā tiesa).

Apylinkės arba miesto teismų ir apygardos teismų sąrašas pateikiamas Latvijos teismų portale.

78 straipsnio b punktas. - teismo sprendimo dėl skundo ginčijimo tvarka, nurodyta 51 straipsnyje

Apylinkės arba miesto teismo sprendimas, kuriuo pripažįstama arba atsisakoma pripažinti užsienio teismo sprendimą, gali būti ginčijamas pateikiant atskirąjį skundą apygardos teismui, o apygardos teismo sprendimą galima ginčyti pateikiant atskirąjį skundą Aukščiausiajam Teismui.

Bylos šalis, kurios deklaruota gyvenamoji vieta yra Latvijoje, arba, jei tokios nėra, kurios faktinė gyvenamoji vieta arba registruota buveinė yra Latvijoje, gali pateikti atskirąjį skundą per 30 dienų nuo sprendimo kopijos gavimo dienos; bylos šalis, kurios deklaruota gyvenamoji vieta arba faktinė gyvenamoji vieta arba registruota buveinė yra ne Latvijoje, atskirąjį skundą gali pateikti per 60 dienų nuo sprendimo kopijos gavimo dienos.

Latvijos teismų sąrašas pateikiamas Latvijos teismų portale.

78 straipsnio c punktas. - atitinkamą informaciją apie institucijas, kompetentingas išduoti pažymėjimą pagal 64 straipsnį

Jeigu pagal Reglamento (ES) Nr. 650/2012 4, 7, 10 ir 11 straipsnius jurisdikciją priimti sprendimą dėl tarpvalstybinio paveldėjimo turi Latvija, Europos paveldėjimo pažymėjimą gali išduoti bet kuris atestuotas notaras(zvērināts notārs).

Atestuotų notarų sąrašas pateikiamas Notarų interneto svetainėje.

78 straipsnio d punktas. - apie 72 straipsnyje nurodytas teisių gynimo priemones

Suinteresuotosios šalies prašymu Europos paveldėjimo pažymėjimą parengęs atestuotas notaras gali pagal Reglamento (ES) Nr. 650/2012 71 straipsnį pažymėjimą ištaisyti, pakeisti arba panaikinti arba taip pat pagal Reglamento 73 straipsnį sustabdyti pažymėjimo galiojimą.

Tai padaryti notaras gali parengdamas notarinį aktą (notariāls akts), kuriuo pažymėjimas ištaisomas, pakeičiamas, panaikinamas arba sustabdomas jo galiojimas, ir nedelsiant informuodamas visus asmenis, kuriems buvo išduotos patvirtintos pažymėjimo ar jo išrašų kopijos.

79 straipsnis - 3 straipsnio 2 dalyje nurodyto informacijos sąrašo nustatymas ir vėlesnis keitimas

Pagal Reglamento (ES) Nr. 650/2012 3 straipsnio 2 dalį ir Notariato įstatymo (Notariāta likums) 324 straipsnio 1 dalį tarpvalstybinio paveldėjimo klausimą sprendžiantis notaras taikys Notariato įstatymo taisykles, išskyrus atvejus, kai Europos Sąjungos teisėje, kuri tiesiogiai taikoma Latvijoje, numatyta kitaip.

Prašymas dėl paveldėjimo (mantošanas iesniegums) turi būti teikiamas notarui, kuris vykdo veiklą Notariato įstatymo 252 straipsnyje nurodytoje srityje, tačiau jeigu mirusiojo paskutinė deklaruota gyvenamoji vieta arba palikimo arba didesnės jo dalies vieta nėra žinoma, prašymas gali būti teikiamas bet kuriam atestuotam notarui.

Teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu procesas turėtų būti pradedamas apylinkės arba miesto teisme.

Atestuotų notarų sąrašas pateikiamas Notarų interneto svetainėje.

Paskutinis naujinimas: 16/04/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paveldėjimas - Lietuva

78 straipsnio a punktas. - teismų ar institucijų, kurios turi kompetenciją nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu pagal 45 straipsnio 1 dalį bei skundus dėl teismo sprendimų dėl tokių prašymų pagal 50 straipsnio 2 dalį, pavadinimus ir kontaktinius duomenis

Lietuvos apeliacinis teismas.

Adresas: Gedimino pr. 40/1, LT-01503 Vilnius, Lietuvos Respublika

Telefono Nr. (+370 70) 663 685

Fakso Nr. (+370 70) 663 060

El. paštas: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasapeliacinis@apeliacinis.lt, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasapeliacinis@teismas.lt

78 straipsnio b punktas. - teismo sprendimo dėl skundo ginčijimo tvarka, nurodyta 51 straipsnyje

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Adresas: Gynėjų g. 6, LT-01109 Vilnius, Lietuvos Respublika
Telefono Nr. (+370 5) 2 616 466,
Fakso Nr. (+370 5)2 616 813,
El. paštas: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaslat@teismas.lt

Tai kasacinis skundas, paduodamas pagal nacionalines bylų proceso kasaciniame teisme taisykles. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nuostatomis, kasacija yra galima tik tuo atveju, jeigu yra šiame straipsnyje išvardyti pagrindai: 1) materialinės ar procesinės teisės normų pažeidimas, turintis esminės reikšmės vienodam teisės aiškinimui ir taikymui, jeigu šis pažeidimas galėjo turėti įtakos neteisėto sprendimo (nutarties) priėmimui; 2) jeigu teismas skundžiamame sprendime (nutartyje) nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos teisės taikymo ir aiškinimo praktikos; 3) jeigu Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika ginčijamu teisės klausimu yra nevienoda. Kasacinis teismas, neperžengdamas kasacinio skundo ribų, patikrina apskųstus sprendimus ir (ar) nutartis tik teisės taikymo aspektu.

78 straipsnio c punktas. - atitinkamą informaciją apie institucijas, kompetentingas išduoti pažymėjimą pagal 64 straipsnį

Palikimo atsiradimo vietos notaras. Notarų veiklos teritoriją paveldėjimo atvejais nustato Lietuvos Respublikos teisingumo ministras.

Nuolat atnaujinamą notarų sąrašą, aktualią informaciją apie jų kontaktinius duomenis bei paveldėjimo atvejais aptarnaujamas teritorijas galima rasti adresu internete Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://notarurumai.lt/notarai/pagal-darbuotojus

78 straipsnio d punktas. - apie 72 straipsnyje nurodytas teisių gynimo priemones

Notaro darbo vietos apylinkės teismas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nuostatomis, bet kuris suinteresuotas asmuo, kuris mano, kad atliktas notarinis veiksmas arba atsisakymas atlikti notarinį veiksmą yra neteisingas, turi teisę jį apskųsti teismui pagal notaro biuro buvimo vietą. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksą, tokio skundo nepadavimas neatima teisės kreiptis į teismą dėl notaro neteisėtais veiksmais padarytos žalos atlyginimo. Skundas dėl notarinių veiksmų gali būti paduodamas ne vėliau kaip per dvidešimt dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per devyniasdešimt dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo. Bylą dėl notarinių veiksmų teismas išsprendžia nutartimi. Patenkinęs skundą, teismas notarinį veiksmą panaikina arba įpareigoja notarą atlikti konkretų notarinį veiksmą. Dėl teismo nutarties, priimtos notarinių veiksmų klausimu, apeliacinės instancijos teismui gali būti duodamas atskirasis skundas.

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasApylinkių teismų duomenys

Paskutinis naujinimas: 16/06/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paveldėjimas - Liuksemburgas

78 straipsnio a punktas. - teismų ar institucijų, kurios turi kompetenciją nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu pagal 45 straipsnio 1 dalį bei skundus dėl teismo sprendimų dėl tokių prašymų pagal 50 straipsnio 2 dalį, pavadinimus ir kontaktinius duomenis

Kompetentingas teismas ar institucija

Apylinkės teismo pirmininkas

Kontaktiniai duomenys:

Liuksemburgo miesto apylinkės teismas (Tribunal d’arrondissement de Luxembourg)

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Telefonas 00 352 475 981 1

Dykircho apylinkės teismas (Tribunal d’arrondissement de Diekirch)

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Telefonas 00 352 803 214 1

Apeliacinės instancijos teismas

Civilinių bylų apeliacinis teismas

Kontaktiniai duomenys

Apeliacinis teismas (Cour d’appel)

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Telefonas 00 352 475 981 1

78 straipsnio b punktas. - teismo sprendimo dėl skundo ginčijimo tvarka, nurodyta 51 straipsnyje

Kompetentingas teismas

Kasacinis teismas

Kontaktiniai duomenys

Kasacinis teismas (Cour de cassation)

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Telefonas 475981 369/373

Procedūra

Kasacinis skundas

78 straipsnio c punktas. - atitinkamą informaciją apie institucijas, kompetentingas išduoti pažymėjimą pagal 64 straipsnį

Kompetentinga (-os) institucija (-os)

Visi Didžiosios Liuksemburgo Hercogystės Notarų rūmų nariai notarai

Kontaktiniai duomenys

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.notariat.lu

78 straipsnio d punktas. - apie 72 straipsnyje nurodytas teisių gynimo priemones

Kompetentingas teismas

Apylinkės teismas

Kontaktiniai duomenys

Liuksemburgo miesto apylinkės teismas (Tribunal d’arrondissement de Luxembourg)

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Telefonas 00 352 475 981 1

Dykircho apylinkės teismas (Tribunal d’arrondissement de Diekirch)

Palais de Justice

7, avenue de la Gare

B.P. 164

L-9202 Diekirch

Telefonas 00 352 803 214 1

Procedūra

Rašytinė procedūra

79 straipsnis - 3 straipsnio 2 dalyje nurodyto informacijos sąrašo nustatymas ir vėlesnis keitimas

/

Paskutinis naujinimas: 24/04/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paveldėjimas - Vengrija

78 straipsnio a punktas. - teismų ar institucijų, kurios turi kompetenciją nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu pagal 45 straipsnio 1 dalį bei skundus dėl teismo sprendimų dėl tokių prašymų pagal 50 straipsnio 2 dalį, pavadinimus ir kontaktinius duomenis

Apylinkės teismas įsikūręs apygardos teismo buveinėje; o Budapešte – Budos centriniame apylinkės teisme; apeliacinius skundus nagrinėja apygardų teismai, o Budapešte – Budapešto sostinės apygardos teismas (teismų pavadinimai ir adresai).

78 straipsnio b punktas. - teismo sprendimo dėl skundo ginčijimo tvarka, nurodyta 51 straipsnyje

Prašymus peržiūrėti sprendimus nagrinėja Vengrijos kurija (Aukščiausiasis Teismas) sprendimų peržiūros proceso metu.

78 straipsnio c punktas. - atitinkamą informaciją apie institucijas, kompetentingas išduoti pažymėjimą pagal 64 straipsnį

Kompetenciją išduoti pažymėjimą turinčios institucijos:

–          teismai, kaip nurodyta 3 straipsnio 2 dalyje: apylinkių teismai

–      kitos institucijos, kurių kompetencijai pagal nacionalinę teisę priklauso paveldėjimo bylos: civilinės teisės notarai

78 straipsnio d punktas. - apie 72 straipsnyje nurodytas teisių gynimo priemones

Prašymus dėl teisių gynimo priemonių nagrinėja apygardų teismai, o Budapešte – Budapešto‑ sostinės apygardos teismas (teismų pavadinimai ir adresai).

79 straipsnis - 3 straipsnio 2 dalyje nurodyto informacijos sąrašo nustatymas ir vėlesnis keitimas

Vengrijoje „kitos institucijos ir teisės specialistai“ yra civilinės teisės notarai.

Paskutinis naujinimas: 24/05/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paveldėjimas - Malta

78 straipsnio a punktas. - teismų ar institucijų, kurios turi kompetenciją nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu pagal 45 straipsnio 1 dalį bei skundus dėl teismo sprendimų dėl tokių prašymų pagal 50 straipsnio 2 dalį, pavadinimus ir kontaktinius duomenis

Nagrinėti prašymą paskelbti teismo sprendimą vykdytinu kompetentingi Civilinio teismo Pirmieji rūmai.   Apeliaciniai skundai turi būti pateikiami Apeliaciniam teismui.

78 straipsnio b punktas. - teismo sprendimo dėl skundo ginčijimo tvarka, nurodyta 51 straipsnyje

Dėl pakartotinio bylos nagrinėjimo žr. Organizacinio ir civilinio proceso kodekso Trečiosios knygos IV antraštinės dalies nuostatas (Maltos įstatymų rinkinio 12 skyrius).

78 straipsnio c punktas. - atitinkamą informaciją apie institucijas, kompetentingas išduoti pažymėjimą pagal 64 straipsnį

Institucijos, kompetentingos išduoti pažymėjimą pagal 64 straipsnį, yra Civilinis teismas (Savanoriškosios jurisdikcijos skyrius) ir notarai, turintys įgaliojimą pagal Notaro profesijos ir notariato archyvų įstatymą.

78 straipsnio d punktas. - apie 72 straipsnyje nurodytas teisių gynimo priemones

Skundas turi būti pateikiamas Civilinio teismo Pirmiesiems rūmams, pateikiant priesaika patvirtintą pareiškimą pagal Organizacinio ir civilinio proceso kodeksą (Maltos įstatymų rinkinio 12 skyrius).  Apeliaciniai skundai dėl Civilinio teismo Pirmųjų rūmų sprendimų turi būti pateikiami Apeliaciniam teismui.

Paskutinis naujinimas: 29/05/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paveldėjimas - Nyderlandai

78 straipsnio a punktas. - teismų ar institucijų, kurios turi kompetenciją nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu pagal 45 straipsnio 1 dalį bei skundus dėl teismo sprendimų dėl tokių prašymų pagal 50 straipsnio 2 dalį, pavadinimus ir kontaktinius duomenis

Teisėjas, nagrinėjantis prašymus dėl laikinųjų apsaugos priemonių (voorzieningenrechter) apylinkės teisme (rechtbank).

78 straipsnio b punktas. - teismo sprendimo dėl skundo ginčijimo tvarka, nurodyta 51 straipsnyje

Apeliacinis skundas dėl teisės klausimo (beroep in cassatie) pateiktas Aukščiausiajam Teismui (Hoge Raad). Aukščiausiasis Teismas iš naujo nenagrinėja faktinių bylos aplinkybių. Aukščiausiasis Teismas remiasi tais faktais, kuriuos nustatė pirmą apeliacinį skundą išnagrinėjęs teismas (šiuo atveju apylinkės teismas). Aukščiausiasis Teismas patikrina, ar teismas teisingai išaiškino ir taikė įstatymus ir ar nagrinėjamas teismo sprendimas buvo pakankamai ir išsamiai pagrįstas. Tvarka, pagal kurią nagrinėjamas apeliacinis skundas dėl teisės klausimo, siekiama skatinti ir užtikrinti vienodą teisės taikymą, teisės raidą ir teisinės apsaugos stiprinimą.

78 straipsnio c punktas. - atitinkamą informaciją apie institucijas, kompetentingas išduoti pažymėjimą pagal 64 straipsnį

Notaras (notaris). Konkrečios specializacijos notarų kontaktinius duomenis galima gauti iš Nyderlandų karališkosios civilinės teisės notarų asociacijos (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie - KNB).

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)
Tel.: +31 70 3307111
Faksas: +31 70 3602861
E. paštas: info@knb.nl
PO Box 16020, 2500 BA The Hague
Adresas lankytojams: Spui 184, 2511 BW The Hague

78 straipsnio d punktas. - apie 72 straipsnyje nurodytas teisių gynimo priemones

Apylinkės teismo kantono teisėjas (kantonrechter). Procedūra pradedama pateikus prašymą. Apylinkės teismas šaukia į teismą visas suinteresuotąsias šalis. Suinteresuotosios šalys atsiliepimą į ieškinį gali pateikti prieš teismo procesą arba, gavus teisėjo leidimą, teismo proceso metu. Teismo posėdžio metu jos taip pat gali žodžiu pateikti savo gynybos argumentus prieš joms iškeltą ieškinį. Teismo posėdžio pabaigoje teisėjas paskiria datą, kada jis paskelbs teismo sprendimą.

79 straipsnis - 3 straipsnio 2 dalyje nurodyto informacijos sąrašo nustatymas ir vėlesnis keitimas

Nyderlanduose nėra tokio pobūdžio institucijos, kokia nurodyta reglamento 3 straipsnio 2 dalyje.

Paskutinis naujinimas: 21/05/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paveldėjimas - Austrija

78 straipsnio a punktas. - teismų ar institucijų, kurios turi kompetenciją nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu pagal 45 straipsnio 1 dalį bei skundus dėl teismo sprendimų dėl tokių prašymų pagal 50 straipsnio 2 dalį, pavadinimus ir kontaktinius duomenis

Nagrinėti 45 straipsnio 1 dalyje nurodytus prašymus kompetentingi apylinkės teismai (Bezirksgerichte).

Nagrinėti 50 straipsnio 2 dalyje nurodytus skundus dėl sprendimų, priimtų išnagrinėjus tokius prašymus, kompetentingi aukštesnės pakopos apygardos teismai (Landesgerichte), tačiau skundas pateikiamas sprendimą priėmusiam apylinkės teismui.

78 straipsnio b punktas. - teismo sprendimo dėl skundo ginčijimo tvarka, nurodyta 51 straipsnyje

Kasacinis skundas (Revisionsrekurs) (galimas tik teisės klausimais) Aukščiausiajam Teismui (Oberster Gerichtshof), skundą pateikiant sprendimą pirmąja instancija priėmusiam apylinkės teismui.

78 straipsnio c punktas. - atitinkamą informaciją apie institucijas, kompetentingas išduoti pažymėjimą pagal 64 straipsnį

Europos paveldėjimo pažymėjimą išduoda apylinkės teismas (Bezirksgericht) (teismo komisaras (Gerichtskommissär), t. y. teismines funkcijas atliekantis notaras).

78 straipsnio d punktas. - apie 72 straipsnyje nurodytas teisių gynimo priemones

Sprendimus dėl šalių skundų dėl klaidų teismo komisaro išduotame paveldėjimo pažymėjime priima apylinkės teismo teisėjas. Teisėjo sprendimą per 14 dienų nuo jo gavimo galima apskųsti aukštesnės pakopos apygardos teisme (Landesgericht), skundą pateikiant sprendimą pirmąja instancija priėmusiam apylinkės teismui.

Jei teismo komisarui kyla abejonių, ar galima išduoti prašomą paveldėjimo pažymėjimą, jis pateikia prašymą teisėjui; šis nusprendžia, ar teismo komisaras gal išduoti paveldėjimo pažymėjimą ir kokį.

79 straipsnis - 3 straipsnio 2 dalyje nurodyto informacijos sąrašo nustatymas ir vėlesnis keitimas

Austrijoje nėra 3 straipsnio 2 dalyje nurodytų kitų valdžios institucijų ir teisės specialistų.

Paskutinis naujinimas: 25/03/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paveldėjimas - Lenkija

78 straipsnio a punktas. - teismų ar institucijų, kurios turi kompetenciją nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu pagal 45 straipsnio 1 dalį bei skundus dėl teismo sprendimų dėl tokių prašymų pagal 50 straipsnio 2 dalį, pavadinimus ir kontaktinius duomenis

a) apygardos teismas

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

b) apeliacinis teismas – apeliacinis skundas teikiamas skundžiamą sprendimą priėmusiam teismui

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

78 straipsnio b punktas. - teismo sprendimo dėl skundo ginčijimo tvarka, nurodyta 51 straipsnyje

a) Aukščiausiasis Teismas – apeliacinis skundas teikiamas skundžiamą sprendimą priėmusiam apeliaciniam teismui

b) adresas: Plac Krasińskich 2/4/6

00-951 Warsaw 41

Tel. +48 22 530 8000

c) kasacinis skundas – apeliaciniu skundu negali būti ginčijami nustatyti faktai arba įrodymų įvertinimas

78 straipsnio c punktas. - atitinkamą informaciją apie institucijas, kompetentingas išduoti pažymėjimą pagal 64 straipsnį

a) apylinkės teismas

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

b) notaras

http://www.krn.org.pl/1197/Znajdz_notariusza

78 straipsnio d punktas. - apie 72 straipsnyje nurodytas teisių gynimo priemones

a)

– jei Europos paveldėjimo pažymėjimą išdavė apylinkės teismas, skundas teikiamas apygardos teismui per apylinkės teismą;

– jei Europos paveldėjimo pažymėjimą išdavė notaras, skundas teikiamas apygardos teismui per notarą;

b)

– teismai

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

– notarai

http://www.krn.org.pl/1197/Znajdz_notariusza

79 straipsnis - 3 straipsnio 2 dalyje nurodyto informacijos sąrašo nustatymas ir vėlesnis keitimas

Netaikoma

Paskutinis naujinimas: 14/06/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paveldėjimas - Portugalija

78 straipsnio a punktas. - teismų ar institucijų, kurios turi kompetenciją nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu pagal 45 straipsnio 1 dalį bei skundus dėl teismo sprendimų dėl tokių prašymų pagal 50 straipsnio 2 dalį, pavadinimus ir kontaktinius duomenis

Teismai, turintys jurisdikciją nagrinėti prašymus paskelbti teismo sprendimą vykdytinu pagal 45 straipsnio 1 dalį, yra atitinkamo apylinkės pirmosios instancijos teismo (Tribunal de Comarca (1ª Instância)) bendrosios kompetencijos skyriai (Juízos de Competência Genérica) arba vietos civilinių bylų skyriai (Juízos Locais Cíveis), jeigu tokie yra.

Pagal 50 straipsnio 2 dalį teismai, kompetentingi nagrinėti apeliacinius skundus dėl šių sprendimų, yra apeliaciniai teismai (Tribunais da Relação).

78 straipsnio b punktas. - teismo sprendimo dėl skundo ginčijimo tvarka, nurodyta 51 straipsnyje

51 straipsnio tikslais dėl apeliacinio skundo priimtą sprendimą galima ginčyti tik pateikiant apeliacinį skundą dėl teisės klausimo (Recurso de revista) Aukščiausiajam Teisingumo Teismui (Supremo Tribunal de Justiça).

78 straipsnio c punktas. - atitinkamą informaciją apie institucijas, kompetentingas išduoti pažymėjimą pagal 64 straipsnį

Institucijos, įgaliotos išduoti Europos paveldėjimo pažymėjimą, yra registratoriai (conservadores), t. y. turintys kompetenciją supaprastintos paveldėjimo tvarkos klausimais, kaip numatyta Civilinės metrikacijos kodekso (Código do Registo Civil), su paskutiniais pakeitimais, 210A–210R straipsniuose.

Metrikacijos skyrių (conservatórias), galinčių išduoti Europos paveldėjimo pažymėjimą, sąrašas pateiktas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.irn.mj.pt/IRN/sections/irn/a_registral/servicos-externos-docs/contactos/balcao-das-herancas-e-locais.

78 straipsnio d punktas. - apie 72 straipsnyje nurodytas teisių gynimo priemones

72 straipsnio tikslais apeliacinius skundus dėl registratorių priimtų sprendimų nagrinėja atitinkamo metrikacijos skyriaus jurisdikcijos teritorijoje esančio apylinkės pirmosios instancijos teismo bendrosios kompetencijos skyriai arba vietos civilinių bylų skyriai, jei tokie yra.

Pareiškėjas per 15 dienų nuo pranešimo apie sprendimą dienos metrikacijos skyriui turi pateikti teismo teisėjui adresuotą apeliacinį skundą kartu su dokumentais, kuriuos jis nori pateikti (Civilinės metrikacijos kodekso (Código do Registo Civil), su paskutiniais pakeitimais, 286 ir 288 straipsniai).

79 straipsnis - 3 straipsnio 2 dalyje nurodyto informacijos sąrašo nustatymas ir vėlesnis keitimas

3 straipsnio 2 dalies tikslais, be teismų, notarai taip pat turi kompetenciją paveldėjimo klausimais ir vykdo teismines funkcijas.

Pagal naują inventorizavimo procedūros teisinę sistemą, patvirtintą 2013 m. kovo 5 d. įstatymu Nr. 23/2013 su paskutiniais pakeitimais, kuri įsigaliojo pagal 2013 m. rugpjūčio 26 d. įgyvendinimo nutarimą Nr. 278/2013 su paskutiniais pakeitimais, notarai yra įgalioti parengti visus inventorizavimo procedūros dokumentus bei sąlygas ir išduoti paveldėjimo teisės liudijimus paveldėtojams po asmens mirties, išskyrus atvejus, kuomet šalims nurodoma taikyti įprastas teisines procedūras.

Paskutinis naujinimas: 14/05/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paveldėjimas - Rumunija

78 straipsnio a punktas. - teismų ar institucijų, kurios turi kompetenciją nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu pagal 45 straipsnio 1 dalį bei skundus dėl teismo sprendimų dėl tokių prašymų pagal 50 straipsnio 2 dalį, pavadinimus ir kontaktinius duomenis

Rumunijoje prašymai dėl teismo sprendimo pripažinimo ir paskelbimo vykdytinu (egzekvatūros) priklauso teismų jurisdikcijai (Civilinio proceso kodekso 95 straipsnio 1 dalis ir 1098 straipsnis). Apeliaciniai skundai dėl sprendimų dėl teismo sprendimo pripažinimo ir paskelbimo vykdytinu (egzekvatūros) priklauso apeliacinių teismų (curţi de apel) jurisdikcijai (Įstatymo Nr. 134/2010 dėl civilinio proceso kodekso 96 straipsnio 2 dalis).

78 straipsnio b punktas. - teismo sprendimo dėl skundo ginčijimo tvarka, nurodyta 51 straipsnyje

Antrasis apeliacinis skundas teikiamas Aukščiausiajam kasaciniam ir teisingumo teismui (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie) (Civilinio proceso kodekso 97 straipsnio 1 dalis)

Aukščiausiojo teismo adresas: Strada Batiștei No 25, Sector 2, Bukareštas (pašto kodas 020934).

78 straipsnio c punktas. - atitinkamą informaciją apie institucijas, kompetentingas išduoti pažymėjimą pagal 64 straipsnį

Notaras arba teismas.

Pagal Įstatymo Nr. 206/2016, kuriuo papildomas Nepaprastasis Vyriausybės nutarimas Nr. 119/2006 dėl tam tikrų priemonių, reikalingų Bendrijos reglamentams taikyti nuo Rumunijos įstojimo į ES datos, ir kuriuo iš dalies keičiamas ir papildomas Įstatymas Nr. 36/1995 dėl notarų ir notarų veiklos, I straipsnio 6 dalį:

„Europos paveldėjimo pažymėjimą pagal Reglamento Nr. 650/2012 VI skyrių bet kurių asmenų, nurodytų reglamento 63 straipsnio 1 dalyje, prašymu išduoda notaras, kuris išdavė pažymėjimą arba kurio archyve jis saugomas. Jei notaro, išdavusio paveldėjimo pažymėjimą pagal Rumunijos teisę, archyvas yra Valstybės notarų rūmuose, Europos paveldėjimo pažymėjimą išduoda tuo tikslu Rūmų vykdomojo komiteto pirmininko paskirtas notaras.“ [Įstatymo Nr. 206/2016 3 straipsnio 1 dalis].

Notarų vardai ir pavardės bei notarų biurų kontaktiniai duomenys pateikti Rumunijos nacionalinės valstybės notarų sąjungos interneto svetainėje Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.uniuneanotarilor.ro/?p=2.2.3&lang=ro.

Jei įpėdinis, paveldimo turto dydis ir (arba) įpėdinių paveldėjimo teisių ir pareigų mastas nustatytas teismo sprendimu, Europos paveldėjimo pažymėjimą išduoda teismas, priėmęs tą sprendimą.

78 straipsnio d punktas. - apie 72 straipsnyje nurodytas teisių gynimo priemones

Pagal Reglamento Nr. 650/2012 72 straipsnį parengtus užginčijimus nagrinėja teismas, kuris išdavė, ištaisė, iš dalies pakeitė arba panaikino Europos paveldėjimo pažymėjimą arba kuris sustabdė pažymėjimo galiojimą, arba, jei taikoma, apylinkės, kurioje yra pažymėjimą tvirtinančio notaro biuras, teismas. Teismo sprendimą dėl užginčijimo galima skųsti tik apeliacine tvarka. [Įstatymo Nr. 206/2016 5 straipsnio 1 dalis].

Prašymai, susiję su Europos paveldėjimo pažymėjimo ištaisymu, keitimu ir panaikinimu priklauso jį išdavusio notaro arba teismo, atsižvelgiant į konkretų atvejį, kompetencijai (Įstatymo Nr. 206/2016 I ^ 6 straipsnis, 5 straipsnio 1 dalis).

79 straipsnis - 3 straipsnio 2 dalyje nurodyto informacijos sąrašo nustatymas ir vėlesnis keitimas

Netaikoma.

Paskutinis naujinimas: 16/02/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paveldėjimas - Slovėnija

78 straipsnio a punktas. - teismų ar institucijų, kurios turi kompetenciją nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu pagal 45 straipsnio 1 dalį bei skundus dėl teismo sprendimų dėl tokių prašymų pagal 50 straipsnio 2 dalį, pavadinimus ir kontaktinius duomenis

Apylinkių teismai (okrožna sodišča (dgs.) okrožno sodišče (vns.)) yra kompetentingi nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu pagal 45 straipsnio 1 dalį.

Apylinkių teismų sąrašas pateiktas čia.

Apylinkių teismai yra kompetentingi taikyti teisių gynimo priemones dėl sprendimų dėl tokių prašymų pagal 50 straipsnio 2 dalį.

Apylinkių teismų sąrašas pateiktas čia.

78 straipsnio b punktas. - teismo sprendimo dėl skundo ginčijimo tvarka, nurodyta 51 straipsnyje

Šalis gali pateikti apeliacinį skundą (pritožba) dėl apylinkės teismo sprendimo, kuriuo prieštaraujama sprendimo paskelbimui vykdytinu. Toks apeliacinis skundas turi būti pateiktas per 30 dienų nuo ginčijamo sprendimo įteikimo. Apeliacinis skundas turi būti pateiktas apylinkės teismui, kuris jį perduoda Slovėnijos Respublikos Aukščiausiajam Teismui (Vrhovno sodišče Republike Slovenije). Apeliacinis skundas įteikiamas prieštaraujančiai šaliai, kuri turi atsakyti per 30 dienų. Sprendimą dėl apeliacinio skundo priima Aukščiausiasis Teismas.

Vrhovno sodišče RS
Tavčarjeva 9
1000 Liubliana

Tel. (01) 366 44 44
Faksas (01) 366 43 01
E. paštas urad.vsrs@sodisce.si

78 straipsnio c punktas. - atitinkamą informaciją apie institucijas, kompetentingas išduoti pažymėjimą pagal 64 straipsnį

Europos paveldėjimo pažymėjimą išduoda vietos teismas (okrajno sodišče (vns.) okrajna sodišča (dgs.)), kuris priima sprendimą oficialaus testamento patvirtinimo byloje.

Slovėnijos vietos teismų sąrašas pateiktas čia.

78 straipsnio d punktas. - apie 72 straipsnyje nurodytas teisių gynimo priemones

Visi asmenys, turintys teisę prašyti Europos paveldėjimo pažymėjimo, gali teikti apeliacinius skundus dėl tokių sprendimų: teismo sprendimo dėl prašymo išduoti Europos paveldėjimo pažymėjimą; sprendimo, kuriuo ištaisomas Europos paveldėjimo pažymėjimas; sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos paveldėjimo pažymėjimas; sprendimo, kuriuo panaikinamas Europos paveldėjimo pažymėjimas. Apeliacinis skundas turi būti pateiktas oficialaus testamento pripažinimo byloje, t. y. teisme, kuris priėmė sprendimą dėl paveldėjimo, per 30 dienų nuo to sprendimo įteikimo. Apeliacinis skundas nesustabdo sprendimo vykdymo.

Teismas, kuriam pateiktas apeliacinis skundas, gali iš dalies pakeisti arba atšaukti savo ankstesnį sprendimą tik priimdamas naują sprendimą. Jei teismas to nepadaro, jis perduoda apeliacinis skundą aukštesniajam teismui (višje sodišče (vns.) višja sodišča (dgs.)), kad šis priimtų sprendimą.

Aukštesniųjų teismų sąrašas pateiktas čia.

79 straipsnis - 3 straipsnio 2 dalyje nurodyto informacijos sąrašo nustatymas ir vėlesnis keitimas

Slovėnijos Respublikos teismai turi išimtinę kompetenciją paveldėjimo bylose; tai reiškia, kad nėra kitų institucijų ar teisininkų, kaip apibrėžta Reglamento 3 straipsnio 2 dalyje, kurie turėtų kompetenciją paveldėjimo bylose ir vykdytų teismines funkcijas ar veiktų įgalioti teisminės institucijos arba veiktų prižiūrimi teisminės institucijos.

Paskutinis naujinimas: 06/06/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paveldėjimas - Slovakija

78 straipsnio a punktas. - teismų ar institucijų, kurios turi kompetenciją nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu pagal 45 straipsnio 1 dalį bei skundus dėl teismo sprendimų dėl tokių prašymų pagal 50 straipsnio 2 dalį, pavadinimus ir kontaktinius duomenis

Valdžios institucijos, kurių jurisdikcijai priklauso nagrinėti prašymus teismo sprendimus paskelbti vykdytinais pagal 45 straipsnio 1 dalį, yra apylinkių teismai (okresné súdy).

Pagal 50 straipsnio 2 dalį valdžios institucijos, kurių jurisdikcijai priklauso nagrinėti apeliacinius skundus dėl sprendimų dėl prašymų teismo sprendimus paskelbti vykdytinais pagal 45 straipsnio 1 dalį, yra apygardų teismai (krajské súdy). Apeliaciniai skundai turi būti teikiami tam apylinkės teismui (okresný súd), kurio sprendimas yra skundžiamas.

78 straipsnio b punktas. - teismo sprendimo dėl skundo ginčijimo tvarka, nurodyta 51 straipsnyje

Pagal 51 straipsnį priimti sprendimai dėl apeliacinių skundų skundžiami kasacine tvarka (dovolanie). Kasacinius skundus (dovolanie) nagrinėja Slovakijos Respublikos Aukščiausiasis Teismas (Najvyšší súd Slovenskej republiky), o jie turi būti teikiami tam apygardos teismui (okresný súd), kuris priėmė sprendimą pirmąja instancija. Kasacinis skundas (dovolanie) nebūtinai yra susijęs tik su klaidingu teisės taikymu apeliaciniam teismui priimant sprendimą.

78 straipsnio c punktas. - atitinkamą informaciją apie institucijas, kompetentingas išduoti pažymėjimą pagal 64 straipsnį

Valdžios institucijos, kompetentingos išduoti pažymėjimą pagal 64 straipsnį, yra šios:

  • teismo paskirtas notaras (notár poverený súdom) – jei paveldėjimo procesas dar nėra visiškai užbaigtas, taip pat pasibaigus paveldėjimo procesui.

78 straipsnio d punktas. - apie 72 straipsnyje nurodytas teisių gynimo priemones

Teisių gynimo procedūros pagal 72 straipsnį:

  • apeliaciniai skundai turi būti pateikti ne vėliau kaip per 15 dienų nuo Europos paveldėjimo pažymėjimo paskelbimo; jie teikiami apylinkės teismui, kuris paskyrė notarą eiti teismo komisaro pareigas paveldėjimo byloje. Apeliaciniai skundai turi stabdomąjį poveikį. Apeliacinius skundus dėl Europos paveldėjimo pažymėjimo nagrinėja apylinkių teismai (okresné súdy).

79 straipsnis - 3 straipsnio 2 dalyje nurodyto informacijos sąrašo nustatymas ir vėlesnis keitimas

– Slovakijos Respublikoje nėra kitų valdžios institucijų ir teisininkų, kaip numatyta 3 straipsnio 2 dalyje.

Paskutinis naujinimas: 24/05/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paveldėjimas - Suomija

78 straipsnio a punktas. - teismų ar institucijų, kurios turi kompetenciją nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu pagal 45 straipsnio 1 dalį bei skundus dėl teismo sprendimų dėl tokių prašymų pagal 50 straipsnio 2 dalį, pavadinimus ir kontaktinius duomenis

Teismo sprendimo paskelbimas vykdytinu:

Apylinkės teismas

Kontaktinė informacija http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/karajaoikeudet/fi/index/yhteystiedot.html

Apeliaciniai skundai dėl apylinkės teismo sprendimų:

Apeliacinis teismas

Kontaktinė informacija http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/hovioikeudet/fi/index/yhteystiedot.html

78 straipsnio b punktas. - teismo sprendimo dėl skundo ginčijimo tvarka, nurodyta 51 straipsnyje

Aukščiausiasis Teismas

Kontaktinė informacija http://korkeinoikeus.fi/fi/index/yhteystiedot.html

Reglamento 51 straipsnyje nurodytas apeliacinis skundas yra Aukščiausiajam Teismui teikiamas apeliacinis skundas, jei jis suteikia leidimą apskųsti sprendimą (Teismo proceso kodekso 30 skyriaus 1–3 skirsniai).

78 straipsnio c punktas. - atitinkamą informaciją apie institucijas, kompetentingas išduoti pažymėjimą pagal 64 straipsnį

Pažymėjimą išduoda

Skaitmeninių ir gyventojų duomenų paslaugų agentūra (Digi- ja väestötietovirasto)

Lintulahdenkuja 2

FI – 00530 Helsinki

Tel. +358 29 55 390 99

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasperintotodistus@ddv.fi

78 straipsnio d punktas. - apie 72 straipsnyje nurodytas teisių gynimo priemones

Teisių gynimo procedūras vykdo

Helsinkio administracinis teismas

Radanrakentajantie 5

FI – 00520 Helsinki

Klientų aptarnavimo paslaugos / registras: +358 29 56 42 069

Faksas +358 29 56 45079

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashelsinki.hao@oikeus.fi

79 straipsnis - 3 straipsnio 2 dalyje nurodyto informacijos sąrašo nustatymas ir vėlesnis keitimas

Teismo paskirtas vykdytojas

Paskutinis naujinimas: 01/03/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paveldėjimas - Švedija

78 straipsnio a punktas. - teismų ar institucijų, kurios turi kompetenciją nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu pagal 45 straipsnio 1 dalį bei skundus dėl teismo sprendimų dėl tokių prašymų pagal 50 straipsnio 2 dalį, pavadinimus ir kontaktinius duomenis

Prašymas paskelbti teismo sprendimą vykdytinu pagal 45 straipsnio 1 dalį

– apylinkės teismas (tingsrätt)

Apeliaciniai skundai dėl sprendimų pagal 50 straipsnio 2 dalį

– apeliacinis skundas pagal 50 straipsnio 2 dalį teikiamas sprendimą priėmusiam teismui.

– apylinkės teismas (tingsrätt)

78 straipsnio b punktas. - teismo sprendimo dėl skundo ginčijimo tvarka, nurodyta 51 straipsnyje

– apeliacinis teismas (hovrätt) ir Aukščiausiasis Teismas (Högsta domstolen)

78 straipsnio c punktas. - atitinkamą informaciją apie institucijas, kompetentingas išduoti pažymėjimą pagal 64 straipsnį

Švedijos mokesčių agentūra

171 94 Solna

78 straipsnio d punktas. - apie 72 straipsnyje nurodytas teisių gynimo priemones

Procedūra – apeliaciniams skundams taikomas Teismo bylų statymas (1996:242) (lagen om domstolsärenden), jei Paveldėjimo reglamente nenustatyta kitaip.

Pavadinimas – apylinkės teismas, apeliacinis teismas ir Aukščiausiasis Teismas

79 straipsnis - 3 straipsnio 2 dalyje nurodyto informacijos sąrašo nustatymas ir vėlesnis keitimas

a) Švedijos mokesčių agentūra

b) palikimo administratorius (skiftesman)

c) testamento vykdytojas (testamentsexekutor), kai jam arba jai priklauso palikimo administratoriaus vaidmuo, tačiau jis arba ji nėra specialiai paskirtas (-a) atlikti šį vaidmenį

d) specialus palikimo administratorius (testamentsexekutor), kai jam arba jai priklauso palikimo administratoriaus vaidmuo, tačiau jis arba ji nėra specialiai paskirtas (-a) atlikti šį vaidmenį

Paskutinis naujinimas: 09/11/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.