Mantošana

Austrija

Saturu nodrošina
Austrija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Austrija

Ģimenes tiesības — mantošanas lietas


*jāaizpilda obligāti

78. panta a) punkts - to tiesu vai iestāžu nosaukumus un kontaktinformāciju, kurām ir kompetence izskatīt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar 45. panta 1. punktu un pārsūdzības par nolēmumiem attiecībā uz šādiem pieteikumiem saskaņā ar 50. panta 2. punktu

Kompetentās tiesas attiecībā uz pieteikumiem saskaņā ar 45. panta 1. punktu ir rajona tiesas (Bezirksgerichte).

Saskaņā ar 50. panta 2. punktu pārsūdzības par nolēmumiem attiecībā uz šādiem pieteikumiem izskata augstākas instances reģionālās tiesas (Landesgericht) ar tās rajona tiesas (Bezirksgericht) starpniecību, kura pieņēmusi nolēmumu.

78. panta b) punkts - par pārsūdzību pieņemta nolēmuma apstrīdēšanas procedūras, kas minētas 51. pantā

Kasācijas sūdzību (Revisionsrekurs) (ar šo tiesiskās aizsardzības līdzekli var pieprasīt pārskatīt tikai tiesību jautājumus) iesniedz Augstākajā tiesā (Obersten Gerichtshof) ar tās rajona tiesas (Bezirksgericht) starpniecību, kura pieņēma sākotnējo nolēmumu.

78. panta c) punkts - attiecīgu informāciju par iestādēm, kuru kompetencē ir izdot apliecību saskaņā ar 64. pantu

Eiropas mantošanas apliecību izsniedz rajona tiesa (Bezirksgericht) (tiesas komisārs (Gerichtskommissär), tas ir notārs, kurš rīkojas kā tiesu iestāde).

78. panta d) punkts - pārsūdzības procedūras, kas minētas 72. pantā

Rajona tiesas tiesnesis izskata pušu sūdzības par to, ka tiesas komisāra izsniegtās mantošanas apliecības esot kļūdainas. Tiesneša lēmumu var pārsūdzēt 14 dienu laikā no lēmuma izsniegšanas dienas, iesniedzot sūdzību (Rekurs) augstākas instances reģionālajā tiesā (Landesgericht) ar tās rajona tiesas (Bezirksgericht) starpniecību, kas pieņēma sākotnējo lēmumu.

Ja tiesas komisāram ir šaubas par to, vai var izsniegt pieprasīto mantošanas apliecību, viņš iesniedz pieteikumu tiesnesim; tiesnesis lemj, vai un kā tiesas komisāram būtu jāizdod apliecība.

79. pants - Regulas 3. panta 2. punktā minētās informācijas noteikšana un turpmāka grozīšana

Austrijā nav citu iestāžu un juridisko profesiju pārstāvju 3. panta 2. punkta nozīmē.

Lapa atjaunināta: 27/06/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.