Mantošana

Beļģija

Saturu nodrošina
Beļģija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Beļģija

Ģimenes tiesības — mantošanas lietas


*jāaizpilda obligāti

78. panta a) punkts - to tiesu vai iestāžu nosaukumus un kontaktinformāciju, kurām ir kompetence izskatīt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar 45. panta 1. punktu un pārsūdzības par nolēmumiem attiecībā uz šādiem pieteikumiem saskaņā ar 50. panta 2. punktu

Pieteikumi par izpildāmības pasludināšanu: pirmās instances tiesa (tribunal de première instance/rechtbank van eerste aanleg)

Pārsūdzības par lēmumiem par šādiem pieteikumiem:

– iebildumu (opposition/verzet) var iesniegt tajā pašā pirmās instances tiesā

– pilnu pārsūdzību (appel/beroep) var iesniegt Apelācijas tiesā (Cour d'appel/Hof van Beroep)

78. panta b) punkts - par pārsūdzību pieņemta nolēmuma apstrīdēšanas procedūras, kas minētas 51. pantā

Kasācijas tiesa (Cour de Cassation/Hof van Cassatie) izskata tiesību normu piemērošanas jautājumus. Tā neizvērtē faktus. Prasības celšana Kasācijas tiesā ir īpaša procedūra. Lietu drīkst iesniegt Kasācijas tiesā tikai tad, kad ir izmantotas visas standarta pārsūdzības procedūras, piemēram, iebildumi un pārsūdzības. Kasācijas tiesa izskata tikai to, vai apstrīdētais spriedums vai lēmums ir pretrunā tiesību aktiem vai kādiem to noteikumiem. Ja šāda pretruna tiek konstatēta, Kasācijas tiesa atcels apstrīdēto lēmumu un pārsūtīs lietu citai tāda paša līmeņa tiesai kā pirmā tiesas iestāde. Šai tiesai ir atkārtoti jāizskata lieta pēc būtības.

Cour de Cassation/Hof van Cassatie

Palais de justice/Justitiepaleis
Place Poelaert/Poelaertplein 1
1000 Brussels

78. panta c) punkts - attiecīgu informāciju par iestādēm, kuru kompetencē ir izdot apliecību saskaņā ar 64. pantu

64. pantā minētos sertifikātus izsniedz notāri.

78. panta d) punkts - pārsūdzības procedūras, kas minētas 72. pantā

Ģimenes tiesa (Tribunal de la Famille/Familierechtbank) tika izveidota ar 2013. gada 13. jūlija likumu. Tā ir pirmās instances tiesas palāta. Vienkāršošanas nolūkā un lai samazinātu tiesvedības izmaksas, jaunajā likumā ir noteikts vispārīgs noteikums, ka prasību ceļ, iesniedzot tiesā pieteikumu (requête/verzoekschrift). Tomēr daudzos gadījumos tiesvedību joprojām var sākt ar otrai pusei izsniegtu pavēsti (citation/dagvaarding). Tādējādi prasītājam ir lielāka kontrole pār datumu, kurā prasība faktiski tiek celta tiesā.

Lapa atjaunināta: 17/06/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.