Mantošana

Bulgārija

Saturu nodrošina
Bulgārija

78. panta a) punkts - to tiesu vai iestāžu nosaukumus un kontaktinformāciju, kurām ir kompetence izskatīt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar 45. panta 1. punktu un pārsūdzības par nolēmumiem attiecībā uz šādiem pieteikumiem saskaņā ar 50. panta 2. punktu

Pieteikumu par citā Eiropas Savienības dalībvalstī pieņemta tiesas lēmuma vai cita akta izpildāmību iesniedz provinces tiesā, kuras jurisdikcijā atrodas parādnieka pastāvīgā adrese vai juridiskā adrese, vai izpildes vieta (Civilprocesa kodeksa 627. panta e) punkta 1. apakšpunkts).

Vietējās jurisdikcijas tiesu iespējams atrast, izmantojot pieejamo meklētājprogrammu.

78. panta b) punkts - par pārsūdzību pieņemta nolēmuma apstrīdēšanas procedūras, kas minētas 51. pantā

Pirmās instances tiesas spriedumu var iesniegt pārskatīšanai apelācijas kārtībā Sofijas Apelācijas tiesā (Civilprocesa kodeksa 627.e panta 6. punkta pirmais teikums).

Sofijas Apelācijas Tiesas spriedumu var pārsūdzēt Augstākā kasācijas tiesa (Civilprocesa kodeksa 627.e panta 6. punkta otrais teikums).

Valsts civiltiesiskais regulējums par šādu pārskatīšanu apelācijas kārtībā un turpmākām pārsūdzībām ir izklāstīts Civilprocesa kodeksa 20. un 22. nodaļā.

78. panta c) punkts - attiecīgu informāciju par iestādēm, kuru kompetencē ir izdot apliecību saskaņā ar 64. pantu

Ja Bulgārijas tiesai ir starptautiska jurisdikcija saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 650/2012 4., 7., 10. un 11. pantu, pieteikums Eiropas mantošanas apliecības izsniegšanai ir jāiesniedz apgabaltiesā, kuras jurisdikcijā ir mirušās personas pēdējā pastāvīgā adrese vai, ja tādas nav — mirušās personas pēdējā adrese Bulgārijā. Gadījumā, ja adreses Bulgārijā nav, pieteikums ir jāiesniedz Sofijas apgabaltiesā (Civilprocesa kodeksa 627.f panta 1. punkts).

Vietējās jurisdikcijas apgabaltiesu iespējams atrast, izmantojot tīmekļa vietnē pieejamo meklētājprogrammu.

Neviena cita iestāde nav pilnvarota izsniegt Eiropas mantošanas apliecību.

78. panta d) punkts - pārsūdzības procedūras, kas minētas 72. pantā

Pārsūdzības par Eiropas mantošanas apliecību vai tās izsniegšanas atteikumu var iesniegt attiecīgajā provinces tiesā mēneša laikā pēc dokumenta izsniegšanas. Ja izsniegtā Eiropas mantošanas apliecība ir neprecīza vai atteikums izsniegt apliecību ir nepamatots, tiesa pilnībā vai daļēji atceļ lēmumu un lietu kopā ar saistošām norādēm atgriež pirmās instances tiesā. (Civilprocesa kodeksa 627.f panta 3. punkts)

Lēmumus attiecībā uz prasību labot, grozīt vai atsaukt Eiropas mantošanas apliecību divu mēnešu laikā pēc dokumenta izsniegšanas datuma apelācijas kārtībā var izskatīt attiecīgajā provinces tiesā. Ja izsniegtā Eiropas mantošanas apliecība ir neprecīza vai atteikums to labot, grozīt vai atsaukt ir nepamatots, tiesa pilnībā vai daļēji atceļ lēmumu un lietu kopā ar saistošām norādēm atgriež pirmās instances tiesā (Civilprocesa kodeksa 627.g panta 1. punkts).

Apgabaltiesas lēmumu par Eiropas mantošanas apliecības spēkā esamības atcelšanu nedēļas laikā var pārsūdzēt provinces tiesā (Civilprocesa kodeksa 627.h pants).

Jautājumus, uz kuriem neattiecas Regula (ES) Nr. 650/2012 vai noteikumi, kas saskaņā ar Civilprocesa kodeksu ir īpaši paredzēti attiecībā uz Eiropas mantošanas apliecības izsniegšanas procedūru, reglamentē vispārējie noteikumi, kas ir piemērojami bezstrīdus tiesvedībai (Civilprocesa kodeksa 49. nodaļa).

79. pants - Regulas 3. panta 2. punktā minētās informācijas noteikšana un turpmāka grozīšana

Bulgārijā 3. panta 2. punktā noteiktajai tiesas definīcijai atbilst tikai tiesas.

Lapa atjaunināta: 26/09/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.