Mantošana

Horvātija

Saturu nodrošina
Horvātija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Horvātija

Ģimenes tiesības — mantošanas lietas


*jāaizpilda obligāti

78. panta a) punkts - to tiesu vai iestāžu nosaukumus un kontaktinformāciju, kurām ir kompetence izskatīt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar 45. panta 1. punktu un pārsūdzības par nolēmumiem attiecībā uz šādiem pieteikumiem saskaņā ar 50. panta 2. punktu

Kompetento pilsētas tiesu nosaukumi un kontaktinformācija ir atrodami tiesu datu bāzē kas pieejama Eiropas e-tiesiskuma portālā.

78. panta b) punkts - par pārsūdzību pieņemta nolēmuma apstrīdēšanas procedūras, kas minētas 51. pantā

Pirmās instances tiesas nolēmumi ir pārsūdzami (vai protests pret notāra lēmumu iesniedzams) piecpadsmit dienu laikā no dienas, kad nolēmums izsniegts.

Pamatojoties uz iesniegto pārsūdzību, pirmās instances tiesa var patstāvīgi grozīt pārsūdzēto nolēmumu, pieņemot jaunu nolēmumu. Ja pirmās instances tiesa savu nolēmumu negroza, tā pārsūdzību nodod izskatīšanai otrās instances tiesā (kura var lemt arī par novēlotas pārsūdzības izskatīšanu, ja tas neskar citu pušu tiesības).

Jāņem vērā, ka jebkura persona ar leģitīmām interesēm var civilprasības ceļā prasīt jebkādas mantošanas nolēmumā konstatētas kļūdas, ja vien attiecībā uz šo personu mantošanas nolēmums nav galīgi saistošs (Mantošanas likuma 232. pants).

78. panta c) punkts - attiecīgu informāciju par iestādēm, kuru kompetencē ir izdot apliecību saskaņā ar 64. pantu

Saskaņā ar Mantošanas likumu Eiropas mantošanas apliecības var izsniegt pilsētu tiesas un notāri tiesas norīkojumā.

78. panta d) punkts - pārsūdzības procedūras, kas minētas 72. pantā

Likuma par Regulas (ES) Nr. 650/2012 īstenošanu 7. pantā paredzēts, ka pret notāra izsniegtu Eiropas mantošanas apliecību (turpmāk - “apliecība”) var iesniegt protestu. Protestu izskata pilsētas tiesa. Minētajā likumā turklāt paredzēta iespēja pārsūdzēt pilsētas tiesas izsniegtu apliecību vai pilsētas tiesas lēmumu, ar kuru tiek atļauts vai atteikts izsniegt apliecību. Pārsūdzību izskata rajona tiesa.

Apliecību pēc savas iniciatīvas vai jebkuras puses, kam ir leģitīmas intereses, pieteikuma var labot, grozīt vai atcelt pilsētas tiesa vai notārs, kas apliecību izsniedza. Likuma par Regulas (ES) Nr. 650/2012 īstenošanu 9. pantā paredzēts, ka pret notāra lēmumu par apliecības labojumu, grozījumiem vai atcelšanu var iesniegt protestu. Protestu izskata pilsētas tiesa. Minētajā likumā turklāt paredzēta iespēja pārsūdzēt pilsētas tiesas lēmumu par apliecības labojumu, grozījumiem vai atcelšanu. Pārsūdzību izskata rajona tiesa.

Pieteikumu par apliecības spēka apturēšanu Regulas (ES) Nr. 650/2012 73. panta 1. punkta a) apakšpunkta izpratnē izskata pilsētas tiesa vai notārs, kura(-s) izskatīšanā ir jautājums par apliecības grozījumiem vai atcelšanu. Pret notāra lēmumu par apliecības spēka apturēšanu var iesniegt protestu, ko izskata pilsētas tiesa. Pret pilsētas tiesas lēmumu par apliecības spēka apturēšanu var iesniegt pārsūdzību, ko izskata rajona tiesa.

Visos iepriekšminētajos gadījumos Mantošanas likuma noteikumi par procesuālo kārtību un lēmumiem attiecībā uz protestiem pret mantošanas nolēmumiem mutatis mutandis piemēro procesuālajai kārtībai un lēmumiem attiecībā uz protestiem pret notāra lēmumiem un pilsētas tiesu nolēmumu pārsūdzībām.

Saskaņā ar Mantošanas likumu protestu pret lēmumu, ko notārs mantošanas procesā pieņēmis saskaņā ar tiesas norīkojumu, var iesniegt astoņu dienu laikā pēc dienas, kad lēmums izsniegts pusēm. Protestu iesniedz notāram, kuram tas nekavējoties jānogādā kompetentajā tiesā kopā ar attiecīgajiem lietas materiāliem. Protestu izskata viens tiesnesis. Tiesa noraida novēlotus, nepilnīgus vai nepieņemamus protestus. Kad tiesa pieņem nolēmumu attiecībā uz protestu pret notāra pieņemtu lēmumu, tā var lēmumu atstāt spēkā pilnā vai daļējā apjomā vai to atcelt. Tiesa var patstāvīgi lemt, kuru lēmuma daļu atcelt vai atstāt spēkā. Tiesas nolēmumu par notāra lēmuma atcelšanu pilnā vai daļējā apjomā nevar atsevišķi pārsūdzēt.

Mantošanas likums paredz, ka var celt pārsūdzību pret pirmās instances tiesas nolēmumu. Pārsūdzība ceļama pirmās instances tiesā piecpadsmit dienu laikā no dienas, kad izsniegts pirmās instances tiesas nolēmums. Pamatojoties uz savlaicīgi celtu pārsūdzību, pirmās instances tiesa var patstāvīgi grozīt pārsūdzēto nolēmumu ar jauna nolēmuma pieņemšanu, ja tas neskar citu pušu tiesības, kas izriet no minētā nolēmuma. Ja pirmās instances tiesa savu nolēmumu negroza, tā pārsūdzību nodod izskatīšanai otrās instances tiesā neatkarīgi no tā, vai pārsūdzība celta likumā noteiktajā termiņā. Otrās instances tiesa principā izskata tikai tās pārsūdzības, kas celtas savlaicīgi. Tā tomēr var ņemt vērā arī novēloti celtas pārsūdzības, ka tas neskar citu pušu tiesības, kas izriet no minētā nolēmuma.

79. pants - Regulas 3. panta 2. punktā minētās informācijas noteikšana un turpmāka grozīšana

Horvātijā papildu kompetentajām pilsētu tiesām notāri PDF (194 Kb) hr atzīti par juridiskās profesijas pārstāvjiem, kam ir kompetence mantošanas lietās un kas īsteno tiesas funkcijas vai rīkojas saskaņā ar tiesas iestādes pilnvarojumu vai tās pakļautībā saskaņā ar 3. panta 2. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes regulā par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi un autentisku instrumentu akceptēšanu un izpildi mantošanas lietās un par Eiropas mantošanas apliecības izveidi.

Lapa atjaunināta: 15/07/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.