Mantošana

Kipra

Saturu nodrošina
Kipra

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Kipra

Ģimenes tiesības — mantošanas lietas


*jāaizpilda obligāti

78. panta a) punkts - to tiesu vai iestāžu nosaukumus un kontaktinformāciju, kurām ir kompetence izskatīt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar 45. panta 1. punktu un pārsūdzības par nolēmumiem attiecībā uz šādiem pieteikumiem saskaņā ar 50. panta 2. punktu

Kompetentās tiesas ir rajona tiesas.

  • Nikosijas rajona tiesa

Adrese: Charalambou Mouskou, 1405 Nicosia, Cyprus

Tālrunis: (+357) 22865518

Fakss: (+357) 22304212/22805330

E-pasts: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Limasolas rajona tiesa

Adrese: Leoforos Lordou Vyronos 8, P.O. Box 54619, 3726 Limassol, Cyprus

Tālrunis: (+357) 25806100/25806128

Fakss: (+357) 25305311

E-pasts: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Larnakas rajona tiesa

Adrese: Leoforos Artemidos, 6301 Larnaca P.O. Box 40107, Cyprus

Tālrunis: (+357) 24802721

Fakss: (+357) 24802800

E-pasts: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Pafosas rajona tiesa

Adrese: Corner of Neofytou and Nikou Nikolaïdi, 8100 Paphos, P.O. Box 60007, Cyprus

Tālrunis: (+357) 26802601

Fakss: (+357) 26306395

E-pasts: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Famagustas rajona tiesa

Adrese: Sotiras 2, Megaro Tzivani, 5286 Paralimni, Cyprus

Tālrunis: (+357) 23730950/23742075

Fakss: (+357) 23741904

E-pasts: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

78. panta b) punkts - par pārsūdzību pieņemta nolēmuma apstrīdēšanas procedūras, kas minētas 51. pantā

Pārsūdzības gadījumā Kipras tiesību akti neparedz procedūru Augstākās tiesas (Anótato Dikastírio) nolēmuma apstrīdēšanai.

Tomēr, ja lēmums, ar ko pasludina izpildāmību, tiek apstrīdēts, iesniedzot pieteikumu par prerogatīvu izpildrakstu (pronomiakó éntalma), ko izskata Augstākās tiesas tiesnesis, var iesniegt pārsūdzību (éfesi) par tiesneša lēmumu — kā to var darīt civillietās.

Jebkurā gadījumā — ja tiek apgalvots, ka ir pārkāptas cilvēktiesības, var iesniegt individuālu prasību Eiropas Cilvēktiesību tiesā (ECT) Strasbūrā.

78. panta c) punkts - attiecīgu informāciju par iestādēm, kuru kompetencē ir izdot apliecību saskaņā ar 64. pantu

Iestāde, kas izsniedz Eiropas mantošanas apliecību, ir rajona tiesa (Eparchiakó Dikastírio) ar vietējo jurisdikciju, kā minēts iepriekš attiecībā uz pieteikumu par izpildāmības deklarāciju.

78. panta d) punkts - pārsūdzības procedūras, kas minētas 72. pantā

Lēmumu, ko attiecībā uz apliecību ir pieņēmusi izsniedzēja iestāde, t.i., rajona tiesa, var pārsūdzēt Augstākajā tiesā saskaņā ar Civilprocesa noteikumiem (Thesmoí Politikís Dikonomías).

Izņēmuma kārtā Augstākā tiesa var atļaut iesniegt prerogatīvu izpildrakstu — tādā gadījumā piemēro iepriekš minētos noteikumus.

79. pants - Regulas 3. panta 2. punktā minētās informācijas noteikšana un turpmāka grozīšana

Vienīgā iestāde, kas pilda tiesu iestādes funkcijas vai rīkojas saskaņā ar tiesu iestādes deleģētām pilnvarām vai darbojas tiesu iestādes kontrolē, saskaņā ar Īpašumu pārvaldes likuma 189. sadaļu ir katras rajona tiesas reģistrs (protokollitís). Taču, tā kā nav izpildīti regulas 3. panta 2. punktā minētie šo kompetenču īstenošanas nosacījumi, reģistrs netiek uzskatīts par "tiesu" regulas izpratnē.

Ņemot vērā jēdziena "nolēmums" nozīmi atbilstoši regulas 3. panta 1. punkta g) apakšpunktam, vienīgā reģistra kompetence, kas atbilst visiem regulas 3. panta 2. punkta nosacījumiem, ir pieteikumu un tiesvedības saistībā ar mantošanu izmaksu noteikšana kopumā, tādējādi, īstenojot šo kompetenci, reģistrs atbilst jēdziena "tiesa" nozīmei atbilstoši regulai.

Lapa atjaunināta: 04/03/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.