Mantošana

Igaunija

Saturu nodrošina
Igaunija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Igaunija

Ģimenes tiesības — mantošanas lietas


*jāaizpilda obligāti

78. panta a) punkts - to tiesu vai iestāžu nosaukumus un kontaktinformāciju, kurām ir kompetence izskatīt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar 45. panta 1. punktu un pārsūdzības par nolēmumiem attiecībā uz šādiem pieteikumiem saskaņā ar 50. panta 2. punktu

Igaunijā apriņķa tiesas ir pilnvarotas izskatīt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar regulas 45. panta 1. punktu. Igaunijā ir četras apriņķa tiesas: Harju, Pērnavas, Tartu un Viru apgabaltiesa. Apriņķa tiesu kontaktinformācija ir pieejama tiesu tīmekļa vietnē.

Igaunijā apgabaltiesas ir pilnvarotas izskatīt pārsūdzības par lēmumiem attiecībā uz pieteikumiem par izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar regulas 50. panta 2. punktu. Igaunijā ir divas apgabaltiesas: Tallinas apgabaltiesa un Tartu apgabaltiesa. Apgabaltiesu kontaktinformācija ir pieejama tiesu tīmekļa vietnē.

Pārsūdzības apgabaltiesās tiek iesniegtas ar tās apriņķa tiesas starpniecību, kuras lēmums ar pārsūdzību tiek apstrīdēts.

Tallinas apgabaltiesa kā otrās instances tiesa pieņem pārsūdzības par Harju un Pērnavas apriņķa tiesu lēmumiem. Tartu apgabaltiesa kā otrās instances tiesa pieņem pārsūdzības par Tartu un Viru apriņķa tiesu lēmumiem.

78. panta b) punkts - par pārsūdzību pieņemta nolēmuma apstrīdēšanas procedūras, kas minētas 51. pantā

Igaunijā šāda tiesvedība ir Augstākās tiesas jurisdikcijā. Apgabaltiesas lēmumus var apstrīdēt, iesniedzot pārsūdzību Augstākajā tiesā. Lēmuma pārsūdzību drīkst pamatot tikai ar faktu, ka, pieņemot lēmumu, apgabaltiesa ir nepareizi piemērojusi materiālo tiesību normas vai būtiski pārkāpusi procesuālās tiesību normas un ka tā rezultātā varēja tikt pieņemts nepareizs tiesas lēmums.

Kontaktinformācija ir pieejama Augstākās tiesas tīmekļa vietnē.

78. panta c) punkts - attiecīgu informāciju par iestādēm, kuru kompetencē ir izdot apliecību saskaņā ar 64. pantu

Igaunijā Eiropas mantošanas apliecības izsniedz notāri atbilstīgi regulas 64. pantam. Visu Igaunijā pilnvaroto notāru atjaunināta kontaktinformācija ir pieejama Notāru kameras tīmekļa vietnē vai ar funkcijas Atrast notāru starpniecību.

78. panta d) punkts - pārsūdzības procedūras, kas minētas 72. pantā

Igaunijā šāda tiesvedība ir apriņķa tiesu jurisdikcijā.

Lai apstrīdētu notāra izsniegtu Eiropas mantošanas apliecību, jāiesniedz lūgumraksts apriņķa tiesā, kuras jurisdikcijā ir notārs, kurš izsniedza attiecīgo Eiropas mantošanas apliecību. Apriņķa tiesa pieņems tiesas lēmumu par lūgumrakstu.

Apriņķa tiesas lēmumu var apstrīdēt apgabaltiesā, un apgabaltiesas lēmumu par lūgumrakstu savukārt var apstrīdēt Augstākajā tiesā.

79. pants - Regulas 3. panta 2. punktā minētās informācijas noteikšana un turpmāka grozīšana

Igaunijā šādu iestāžu nav.

Lapa atjaunināta: 29/03/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.