Mantošana

Francija

Saturu nodrošina
Francija

78. panta a) punkts - to tiesu vai iestāžu nosaukumus un kontaktinformāciju, kurām ir kompetence izskatīt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar 45. panta 1. punktu un pārsūdzības par nolēmumiem attiecībā uz šādiem pieteikumiem saskaņā ar 50. panta 2. punktu

45. pantā minētos pieteikumus iesniedz vispārējās tiesas (tribunal judiciaire) kancelejas direktoram (Civilprocesa kodeksa (code de procédure civile) 509.-1., 509.-2. pants), ja tie attiecas uz tiesas lēmumu vai tiesas izlīgumu, un notāru kolēģijas (chambre des notaires) priekšsēdētājam vai tā aizvietotājam priekšsēdētāja prombūtnes vai darbnespējas gadījumā, ja tie attiecas uz autentisku dokumentu (Civilprocesa kodeksa 509.-3. pants).

50. panta 2. punktā minētās pārsūdzības iesniedz vispārējās tiesas priekšsēdētājam (Civilprocesa kodeksa 509.-9. pants).

78. panta b) punkts - par pārsūdzību pieņemta nolēmuma apstrīdēšanas procedūras, kas minētas 51. pantā

Vispārējās tiesas priekšsēdētāja gala lēmumu var apstrīdēt, tikai iesniedzot pārsūdzību par tiesību jautājumiem (pourvoi en cassation) Kasācijas tiesā (Cour de cassation).

Pamatojums pārsūdzībai par tiesību jautājumiem var būt dažāds (nolēmums, kas ir pretrunā ar likumu, ļaunprātīga varas izmantošana, jurisdikcijas trūkums, juridiskā pamata trūkums, juridiskā pamatojuma trūkums, pretrunīgi spriedumi utt.), taču katrā gadījumā tiesa pati sevi ierobežo attiecībā uz likuma piemērošanas pārskatīšanu. Tas nozīmē, ka tiesa pārbauda, vai nolēmums nav pretrunā ar likumu vai tiesiskuma principu, taču nepēta lietas faktus.

La Cour de cassation

5 quai de l’horloge

75055 Paris

78. panta c) punkts - attiecīgu informāciju par iestādēm, kuru kompetencē ir izdot apliecību saskaņā ar 64. pantu

Eiropas mantošanas apliecību (EMS) izdod notārs.

Iestāde, kas pārrauga notāru profesiju Francijā, ir Notāru augstākā padome (Conseil supérieur du notariat).

Conseil supérieur du notariat

60 boulevard de la Tour-Maubourg

75007 Paris

Kontaktinformācija: https://www.notaires.fr/fr

78. panta d) punkts - pārsūdzības procedūras, kas minētas 72. pantā

Pārsūdzību, kas minēta 72. pantā, var iesniegt tās vispārējās tiesas priekšsēdētājam, kurai ir jurisdikcija attiecīgajā apgabalā, kurā atrodas notāra birojs (Cilvilprocesa kodeksa 1381.-4. pants).

Pieteikumu var iesniegt 15 dienu laikā pēc tam, kad ir izsniegta vai paziņota EMS apliecināta kopija vai saņemts nolēmums par EMS.

Gala lēmumu par pieteikumu pieņem vispārējās tiesas priekšsēdētājs. Pieteikuma iesniedzējs, notārs, kurš izdevis apliecību, un attiecīgos gadījumos puse, kas pieprasa Eiropas mantošanas apliecību, ja tā nav tā pati persona, kura iesniegusi pieteikumu, tiek uzklausīta vai uzaicināta uz nopratināšanu. Notārs tiek informēts par nolēmumu.

Ja reģionālās tiesas priekšsēdētājs uzdod apliecības izdošanu, labošanu vai grozīšanu, viņš var veikt visas nepieciešamās darbības vai pieprasīt to darīt notāram.

Ja tiesas priekšsēdētājs uzdod atcelt Eiropas mantošanas apliecību vai apturēt tās spēkā esamību, notārs nekavējoties informē visas personas, kurām ir izsniegtas apliecinātas kopijas. Laikā, kad tās spēkā esamība ir apturēta, apliecības kopijas nevar izsniegt.

79. pants - Regulas 3. panta 2. punktā minētās informācijas noteikšana un turpmāka grozīšana

Neattiecas

Lapa atjaunināta: 15/12/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.