Mantošana

Vācija

Saturu nodrošina
Vācija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Vācija

Ģimenes tiesības — mantošanas lietas


*jāaizpilda obligāti

78. panta a) punkts - to tiesu vai iestāžu nosaukumus un kontaktinformāciju, kurām ir kompetence izskatīt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar 45. panta 1. punktu un pārsūdzības par nolēmumiem attiecībā uz šādiem pieteikumiem saskaņā ar 50. panta 2. punktu

–          Apgabaltiesa (Landgericht)

–          Augstākā apgabaltiesa (Oberlandesgericht)

78. panta b) punkts - par pārsūdzību pieņemta nolēmuma apstrīdēšanas procedūras, kas minētas 51. pantā

Turpmākā pārsūdzība

–          Augstākā federālā tiesa (BundesgerichtshofBGH)

78. panta c) punkts - attiecīgu informāciju par iestādēm, kuru kompetencē ir izdot apliecību saskaņā ar 64. pantu

  • Vietējā tiesa (Amtsgericht)
  • Bādene–Virtemberga: Amtsnotariat

78. panta d) punkts - pārsūdzības procedūras, kas minētas 72. pantā

–          Augstākā apgabaltiesa (Oberlandesgericht)

Apelācijas sūdzība jāiesniedz viena mēneša laikā no dienas, kad persona, kura ir tiesīga iesniegt apelācijas sūdzību, tiek informēta par lēmumu.

Ja personas pastāvīgā dzīvesvieta ir ārvalstīs, šo termiņu pagarina līdz diviem mēnešiem.

Apelācijas sūdzība jāiesniedz rakstveidā vai kā mutisku paziņojumu, ko tiesā reģistrē rakstveidā, un tajā var būt izvirzīti gan tiesību, gan faktu jautājumi.

Apelācijas sūdzību automātiski pārsūta Augstākajai apgabaltiesai.

Augstākā apgabaltiesa var izspriest lietu pati vai nodot to atpakaļ zemākās instances tiesai, dodot tai rīkojumu lietu izspriest, ņemot vērā Augstākās apgabaltiesas atzinumu.

79. pants - Regulas 3. panta 2. punktā minētās informācijas noteikšana un turpmāka grozīšana

Nav piemērojams

Lapa atjaunināta: 30/06/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.