Mantošana

Grieķija

Saturu nodrošina
Grieķija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Grieķija

Ģimenes tiesības — mantošanas lietas


*jāaizpilda obligāti

78. panta a) punkts - to tiesu vai iestāžu nosaukumus un kontaktinformāciju, kurām ir kompetence izskatīt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar 45. panta 1. punktu un pārsūdzības par nolēmumiem attiecībā uz šādiem pieteikumiem saskaņā ar 50. panta 2. punktu

Iestāde, kas atbild par pieteikumu par izpildāmības pasludināšanu izskatīšanu saskaņā ar 45. panta 1. punktu, ir pirmās instances tiesa viena tiesneša sastāvā [Μονομελές Πρωτοδικείο] rajonā, kurā atrodas tās puses domicils, pret kuru ir vērsta izpilde; ja šai puse nav domicila, tad rajonā, kurā atrodas tās dzīvesvieta. Ja šai pusei nav dzīvesvietas, tad minēto pieteikumu izskata valsts galvaspilsētas pirmās instances tiesa viena tiesneša sastāvā (Civilprocesa kodeksa 905. panta 1. punkts).

Tiesa, kas ir pilnvarota izskatīt pārsūdzības par lēmumiem, kas ir pieņemti saskaņā ar 45. panta 1. punktu, ir attiecīgā apelācijas tiesa viena tiesneša sastāvā [Μονομελές Εφετείο], kurai ir pakļauta pirmās instances tiesa viena tiesneša sastāvā, kas izskatīja pieteikumu.

78. panta b) punkts - par pārsūdzību pieņemta nolēmuma apstrīdēšanas procedūras, kas minētas 51. pantā

Augstākā tiesa [Άρειος Πάγος] ir tiesa, kurā var apstrīdēt apelācijas lēmumu, kā minēts 51. pantā (apelācijas tiesa viena tiesneša sastāvā).

Izpildāmību pasludina pirmās instances tiesa viena tiesneša sastāvā ex parte procesā (Civilprocesa kodeksa 740.–781. pants).

Pārsūdzības par iepriekšminēto apelācijas tiesas viena tiesneša sastāvā [sic] lēmumu izskata apelācijas tiesā viena tiesneša sastāvā pēc sacīkstes principa.

Lēmumu var atcelt, pamatojoties uz Civilprocesa kodeksa 559. pantu.

78. panta c) punkts - attiecīgu informāciju par iestādēm, kuru kompetencē ir izdot apliecību saskaņā ar 64. pantu

Tā apgabala civiltiesa [Ειρηνοδικείο], kurā nāves brīdī atradās mirušās personas domicils; ja mirušajai personai nav domicila, tad tā apgabala civiltiesa, kurā atradās minētās personas dzīvesvieta. Ja mirušajai personai nebija dzīvesvietas, tad valsts galvaspilsētas apgabala civiltiesa (Civilprocesa kodeksa 30. un 810. pants).

78. panta d) punkts - pārsūdzības procedūras, kas minētas 72. pantā

A. Lēmumu, kas paredz mantojuma apliecības izsniegšanu saskaņā ar regulas 72. panta 2. punktu, var apstrīdēt, iesniedzot pārsūdzību pirmās instances vairāku locekļu tiesā [Πολυμελούς Πρωτοδικείου] apgabalā, kuram pieder apgabala civiltiesa (824. panta 1. punkts kopā ar Civilprocesa kodeksa 18. pantu).

B. Lēmumu, kas paredz apliecības atcelšanu, tās pasludināšanu par nederīgu, grozīšanu vai anulēšanu, var apstrīdēt atbilstīgi regulas 71. pantam un 73. panta 1. punkta a) apakšpunktam tikai tiesvedībā pēc trešo personu pieteikuma mantojuma jautājumu tiesā, kas ir tā apgabala civiltiesa [Ειρηνοδικείο], kurā nāves brīdī atradās mirušās personas domicils; ja mirušajai personai nav domicila, tad tā apgabala civiltiesa, kurā atradās minētās personas dzīvesvieta. Ja mirušajai personai nebija dzīvesvietas, tad valsts galvaspilsētas apgabala civiltiesa (Civilprocesa kodeksa 823. un 824. pants kopā ar Civilkodeksa 1965. pantu).

Informāciju par pārsūdzības procedūru (kā minēts iepriekš A punktā) skatīt Civilprocesa kodeksa 495.–500. pantā, kā arī 511.–537. pantā).

Informāciju par tiesvedībā pēc trešo personu pieteikuma (kā minēts iepriekš B punktā) skatīt Civilprocesa kodeksa 483.–590. pantā).

79. pants - Regulas 3. panta 2. punktā minētās informācijas noteikšana un turpmāka grozīšana

Mantošanas jomā kompetentie juristi ir notāri.

Notāri darbojas tiesu iestādes kontrolē (prokurors pirmās instances tiesā — Εισαγγελέα Πρωτοδικών).

Notāri ir valsts amatpersonas, kas nesaņem atalgojumu un kas ir pilnvarotas sagatavot autentiskus dokumentus, kuri ir derīgi kā publiski dokumenti un kuri rada priekšrocības tādējādi, ka tiem ir lielāks pierādījuma spēks, neapstrīdams datums un tie ir izpildāmi.

Notāri, veicot savus pienākumus tiesību aktu piemērošanā, vienlaicīgi aizsargā valsts un pušu intereses, un kā juristi ar augstāko akadēmisko izglītību, rīkojoties neitrāli, nodrošina juridisko noteiktību iesaistītajām pusēm un novērš iespējamu tiesvedību.

Šīs notāru darbības un to sastādīto aktu un dokumentu pazīmes nozīmē, ka notāri sniedz aktīvu un efektīvu ieguldījumu preventīvā tiesiskuma nodrošināšanā, nodrošinot visu pušu, kas pie tiem vēršas, interešu aizsardzību.

Lapa atjaunināta: 11/01/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.