Mantošana

Itālija

Saturu nodrošina
Itālija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Itālija

Ģimenes tiesības — mantošanas lietas


*jāaizpilda obligāti

78. panta a) punkts - to tiesu vai iestāžu nosaukumus un kontaktinformāciju, kurām ir kompetence izskatīt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar 45. panta 1. punktu un pārsūdzības par nolēmumiem attiecībā uz šādiem pieteikumiem saskaņā ar 50. panta 2. punktu

Apelācijas tiesa (corte d’appello)

Visu apelācijas tiesu kontaktinformācija ir atrodama šeit: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_4.wp, klikšķinot uz “RICERCA” (“Meklēt”), tad filtrā pie norādes “TIPO UFFICIO” (“iestādes veids”) atzīmējot “Corte d’Appello” (“apelācijas tiesa”) un neņemot vērā citus aizpildāmos laukus.

78. panta b) punkts - par pārsūdzību pieņemta nolēmuma apstrīdēšanas procedūras, kas minētas 51. pantā

Augstākā kasācijas tiesa (Corte Suprema di Cassazione)

Piazza Cavour

00193 Roma (RM)

Italy

Tālr. (+39) 06 68831

Fakss: (+39) 06 6883423

Tīmekļa vietne: http://www.cortedicassazione.it/

Svētku diena: 29. jūnijs

Itālijā pieejamais process ir pārsūdzība kasācijas kārtībā (ricorso per cassazione).

78. panta c) punkts - attiecīgu informāciju par iestādēm, kuru kompetencē ir izdot apliecību saskaņā ar 64. pantu

Notāri

Notāru (notai) kontaktinformācija ir pieejama šeit: http://www.notariato.it/it/utilita/ricerca_notaio.jsp.

78. panta d) punkts - pārsūdzības procedūras, kas minētas 72. pantā

Sūdzība (reclamo) saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 739. pantu.

a)

Vietējā tiesa (tribunale) pēc notāra dzīvesvietas, kura lemj trīs tiesnešu kolēģijas sastāvā (in composizione collegiale).

b)

Visu vietējo tiesu (tribunali) kontaktinformācija ir atrodama šeit: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_4.wp , klikšķinot uz “RICERCA” (“Meklēt”), tad filtrā pie norādes “TIPO UFFICIO” (“iestādes veids”) atzīmējot “Tribunale” (“vietējā tiesa”) un neņemot vērā citus aizpildāmos laukus.

c)

Sūdzību saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 739. pantu ceļ, iesniedzot prasību vispārējās jurisdikcijas tiesā, kas prasību izskata paātrinātā kārtībā slēgtā sēdē (in camera di consiglio). Sūdzība ir jāiesniedz desmit dienu laikā, kopš saņemts oficiāls paziņojums par izdevējiestādes lēmumu (comunicazione - kad tas attiecas uz vienu pusi, vai notificazione, kad tas attiecas uz vairāk nekā vienu pusi).

Lapa atjaunināta: 08/01/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.