Mantošana

Lietuva

Saturu nodrošina
Lietuva

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Lietuva

Ģimenes tiesības — mantošanas lietas


*jāaizpilda obligāti

78. panta a) punkts - to tiesu vai iestāžu nosaukumus un kontaktinformāciju, kurām ir kompetence izskatīt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar 45. panta 1. punktu un pārsūdzības par nolēmumiem attiecībā uz šādiem pieteikumiem saskaņā ar 50. panta 2. punktu

Lietuvas Apelācijas tiesa (Lietuvos apeliacinis teismas)

Adrese: Gedimino pr. 40/1, LT-01503 Viļņa, Lietuva

Tālr.: (+370 70) 663 685

Fakss: (+370 70) 663 060

E-pasts: apeliacinis@apeliacinis.lt, apeliacinis@teismas.lt

78. panta b) punkts - par pārsūdzību pieņemta nolēmuma apstrīdēšanas procedūras, kas minētas 51. pantā

Lietuvas Augstākā tiesa (Lietuvos Aukščiausiasis Teismas)

Adrese: Gynėjų g. 6, LT-01109 Viļņa, Lietuva
Tālr.: (+370 5) 2 616 466
Fakss: (+ 370 5) 2 616 813 E-pasts: lat@teismas.lt

Procedūra ir kasācijas sūdzība, kas iesniegta saskaņā ar valsts tiesību normām, kuras reglamentē tiesvedību kasācijas tiesā. Saskaņā ar Lietuvas Republikas Civilprocesa kodeksa (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas) noteikumiem kasācija ir iespējama tikai tad, ja pastāv šādi iemesli: 1) materiālo vai procesuālo tiesību normu pārkāpums, kam ir būtiska nozīme tiesību aktu vienveidīgā interpretācijā un piemērošanā, ja šis pārkāpums var būt ietekmējis nelikumīga sprieduma/nolēmuma pieņemšanu; 2) tiesa pārsūdzētajā spriedumā/nolēmumā ir atkāpusies no Lietuvas Augstākās tiesas iedibinātās judikatūras; 3) Lietuvas Augstākās tiesas judikatūra attiecībā uz strīdīgo tiesību jautājumu nav vienveidīga. Kasācijas tiesa, nepārsniedzot kasācijas sūdzības robežas, pārbauda pārsūdzētos spriedumus un/vai nolēmumus tikai attiecībā uz tiesību aktu piemērošanu.

78. panta c) punkts - attiecīgu informāciju par iestādēm, kuru kompetencē ir izdot apliecību saskaņā ar 64. pantu

Notārs mantojuma atklāšanas vietā. Teritoriju, kas ir notāra mantošanas lietās jurisdikcijā, nosaka Lietuvas Republikas tieslietu ministrs.

Atjaunināts notāru saraksts un atjaunināta informācija par viņu kontaktinformāciju un teritoriālo kompetenci mantošanas lietās ir pieejama tiešsaistē šādā adresē https://notarurumai.lt/notarai/pagal-darbuotojus.

78. panta d) punkts - pārsūdzības procedūras, kas minētas 72. pantā

Rajona tiesa (apylinkės teismas) notāra darījumdarbības vietā.

Saskaņā ar Lietuvas likumu par notāra profesiju (Notariato įstatymas) ikvienai ieinteresētajai personai, kas uzskata, ka notariāla akta izpilde vai atteikšanās izpildīt notariālu aktu ir prettiesiska, ir tiesības iesniegt apelācijas sūdzību notāra biroja atrašanās vietas tiesā. Saskaņā ar Lietuvas Republikas Civilprocesa kodeksu (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas) apelācijas sūdzības neiesniegšana neietekmē tiesības vērsties tiesā ar prasību atlīdzināt zaudējumus, kas radušies notāra prettiesisko darbību rezultātā. Notariālo aktu pārsūdzības var iesniegt ne vēlāk kā divdesmit dienu laikā no dienas, kad apelācijas iesniedzējs uzzinājis vai kad tam vajadzēja uzzināt par apstrīdēto aktu vai atteikumu, bet ne vēlāk kā deviņdesmit dienu laikā pēc apstrīdētā akta izpildes. Lietas, kas saistītas ar notariāliem aktiem, tiks atrisinātas ar tiesas nolēmumu. Ja apelācijas sūdzība tiek apmierināta, tiesa atceļ notariālo aktu vai uzdod notāram izpildīt attiecīgo notariālo aktu. Tiesas nolēmumu, kas attiecas uz notariāliem aktiem, var pārsūdzēt apelācijas tiesā atsevišķi.

Rajona tiesu kontaktinformācija

Lapa atjaunināta: 07/04/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.