Mantošana

Luksemburga

Saturu nodrošina
Luksemburga

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Luksemburga

Ģimenes tiesības — mantošanas lietas


*jāaizpilda obligāti

78. panta a) punkts - to tiesu vai iestāžu nosaukumus un kontaktinformāciju, kurām ir kompetence izskatīt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar 45. panta 1. punktu un pārsūdzības par nolēmumiem attiecībā uz šādiem pieteikumiem saskaņā ar 50. panta 2. punktu

Kompetentā tiesa vai iestāde

Apgabala tribunāla priekšsēdētājs (Tribunal d’arrondissement)

Adrese

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tālr. 00352 4759 811

Tribunal d'arrondissement de Diekirch

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Tālr. 00352 8032 141

Tiesa ar pārsūdzību izskatīšanas pilnvarām

Apelācijas tiesa civillietās (Cour d’appel siégeant en matière civile)

Adrese

Cour d’appel

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tālr. 00352 4759 811

78. panta b) punkts - par pārsūdzību pieņemta nolēmuma apstrīdēšanas procedūras, kas minētas 51. pantā

Kompetentā tiesa

Kāsācijas tiesa (Cour de cassation)

Adrese

Cour de cassation

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tālr. (+352) 475981-2369 / 2373

Kārtība

Pārsūdzības par tiesību normu piemērošanu (recours en cassation)

78. panta c) punkts - attiecīgu informāciju par iestādēm, kuru kompetencē ir izdot apliecību saskaņā ar 64. pantu

Kompetentās iestādes

Visi notāri, kas ir Luksemburgas Lielhercogistes Notāru palātas (Chambre des Notaires) locekļi.

Informācija

http://www.notariat.lu

78. panta d) punkts - pārsūdzības procedūras, kas minētas 72. pantā

Kompetentā tiesa

Apgabala tribunāls (Tribunal d’arrondissement)

Adrese:

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tālr. 00352 4759 811

Tribunal d'arrondissement de Diekirch

Palais de Justice

7, avenue de la Gare

B.P. 164

L-9202 Diekirch

Tālr. 00352 8032 141

Kārtība

Rakstiska procedūra

79. pants - Regulas 3. panta 2. punktā minētās informācijas noteikšana un turpmāka grozīšana

/

Lapa atjaunināta: 13/07/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.