Mantošana

Malta

Saturu nodrošina
Malta

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Malta

Ģimenes tiesības — mantošanas lietas


*jāaizpilda obligāti

78. panta a) punkts - to tiesu vai iestāžu nosaukumus un kontaktinformāciju, kurām ir kompetence izskatīt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar 45. panta 1. punktu un pārsūdzības par nolēmumiem attiecībā uz šādiem pieteikumiem saskaņā ar 50. panta 2. punktu

Tiesa, kas ir pilnvarota izskatīt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu, ir Civiltiesas Pirmais departaments. Pārsūdzības ir jāiesniedz Apelācijas tiesā.

78. panta b) punkts - par pārsūdzību pieņemta nolēmuma apstrīdēšanas procedūras, kas minētas 51. pantā

Skatīt noteikumus par lietas atkārtotu izskatīšanu Tiesas organizācijas un civilprocesa kodeksa trešās grāmatas IV sadaļā (Maltas likumu 12. nodaļa).

78. panta c) punkts - attiecīgu informāciju par iestādēm, kuru kompetencē ir izdot apliecību saskaņā ar 64. pantu

Iestādes, kas ir kompetentas izsniegt apliecību saskaņā par 64. pantu, ir Civiltiesa (Brīvprātīgas jurisdikcijas nodaļa) un notāri, kuriem ir pilnvaras atbilstīgi Likumam par notāra profesiju un notāru arhīviem.

78. panta d) punkts - pārsūdzības procedūras, kas minētas 72. pantā

Pārsūdzība ir jāiesniedz Civiltiesas Pirmajā departamentā (Maltas likumu 12. pants) ar zvērestu apliecināta iesnieguma veidā. Pārsūdzības par Civiltiesas Pirmā departamenta pieņemtajiem lēmumiem ir jāiesniedz Aplācijas tiesā.

Lapa atjaunināta: 25/03/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.