Mantošana

Nīderlande

Saturu nodrošina
Nīderlande

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Nīderlande

Ģimenes tiesības — mantošanas lietas


*jāaizpilda obligāti

78. panta a) punkts - to tiesu vai iestāžu nosaukumus un kontaktinformāciju, kurām ir kompetence izskatīt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar 45. panta 1. punktu un pārsūdzības par nolēmumiem attiecībā uz šādiem pieteikumiem saskaņā ar 50. panta 2. punktu

Apgabaltiesas (rechtbank) pagaidu tiesiskās aizsardzības pasākumu tiesnesis (voorzieningenrechter).

78. panta b) punkts - par pārsūdzību pieņemta nolēmuma apstrīdēšanas procedūras, kas minētas 51. pantā

Kasācijas sūdzība (beroep in cassatie) Augstākajā tiesā (Hoge Raad). Augstākā tiesa nepārbauda lietas faktus. Augstākā tiesa izskata lietas, balstoties uz faktiem, ko konstatējusi tiesa, kura izskatījusi pirmo pārsūdzību (šajā gadījumā — apgabaltiesa). Augstākā tiesa pārbauda, vai minētā tiesa ir pareizi interpretējusi un piemērojusi tiesību aktus un vai apstrīdētais nolēmums tika pietiekami un visaptveroši pamatots. Kasācijas sūdzības procedūra ir paredzēta, lai veicinātu un nodrošinātu tiesību aktu vienotību, pilnveidošanu un tiesisko aizsardzību.

78. panta c) punkts - attiecīgu informāciju par iestādēm, kuru kompetencē ir izdot apliecību saskaņā ar 64. pantu

Notārs (notaris). Notāru ar specializētām zināšanām kontaktinformāciju sniedz Karaliskā notāru profesionālā organizācija (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie jeb KNB).

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)
Tālr.: +31 70 3307111
Fakss: +31 70 3602861
E-pasts: info@knb.nl
Postbus 16020, 2500 BA Den Haag
Adrese apmeklētājiem: Spui 184, 2511 BW Den Haag

78. panta d) punkts - pārsūdzības procedūras, kas minētas 72. pantā

Apgabaltiesas apakšapgabala tiesnesis (kantonrechter). Procedūru uzsāk, iesniedzot pieteikumu. Apgabaltiesa nosūta pavēstes ieinteresētajām personām. Ieinteresētās personas pirms procesa sākuma vai procesa laikā (ar tiesneša atļauju) var iesniegt aizstāvības rakstu. Tiesas sēdes laikā tās var arī īstenot aizstāvību mutiski. Tiesas sēdes beigās tiesnesis nosaka datumu, kurā viņš pieņems nolēmumu.

79. pants - Regulas 3. panta 2. punktā minētās informācijas noteikšana un turpmāka grozīšana

Nīderlandē nav tādas iestādes, kas minēta regulas 3. panta 2. punktā.

Lapa atjaunināta: 13/05/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.