Mantošana

Polija

Saturu nodrošina
Polija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Polija

Ģimenes tiesības — mantošanas lietas


*jāaizpilda obligāti

78. panta a) punkts - to tiesu vai iestāžu nosaukumus un kontaktinformāciju, kurām ir kompetence izskatīt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar 45. panta 1. punktu un pārsūdzības par nolēmumiem attiecībā uz šādiem pieteikumiem saskaņā ar 50. panta 2. punktu

a) Apgabaltiesa (Sąd Okręgowy)

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

b) Apelācijas tiesa (Sąd Apelacyjny) – apelācijas sūdzību ceļ, iesniedzot tajā apgabaltiesā, kura taisījusi pārsūdzamo nolēmumu.

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

78. panta b) punkts - par pārsūdzību pieņemta nolēmuma apstrīdēšanas procedūras, kas minētas 51. pantā

a) Augstākā tiesa (Sąd Najwyższy) - apelācijas sūdzību ceļ, iesniedzot tajā apelācijas tiesā, kura taisījusi pārsūdzamo nolēmumu.

b) Adrese: Plac Krasińskich 2/4/6

00-951 Warsaw 41

Tālr.: +48 22 530 8000

c) Pārsūdzība kasācijas kārtībā – pārsūdzības ietvaros nevar apstrīdēt konstatētos faktiskos apstākļus vai pierādījumu vērtējumu.

78. panta c) punkts - attiecīgu informāciju par iestādēm, kuru kompetencē ir izdot apliecību saskaņā ar 64. pantu

a) Rajona tiesa (Sąd Rejonowy)

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

b) Notārs

http://www.krn.org.pl/1197/Znajdz_notariusza

78. panta d) punkts - pārsūdzības procedūras, kas minētas 72. pantā

a)

- Ja Eiropas mantošanas apliecību izsniedza rajona tiesa, sūdzību iesniedz apgabaltiesā ar rajona tiesas starpniecību;

- ja Eiropas mantošanas apliecību izsniedza notārs, sūdzību iesniedz apgabaltiesā ar notāra starpniecību;

b)

- tiesas:

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

- notāri:

http://www.krn.org.pl/1197/Znajdz_notariusza

79. pants - Regulas 3. panta 2. punktā minētās informācijas noteikšana un turpmāka grozīšana

Nepiemēro

Lapa atjaunināta: 21/12/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.