Mantošana

Portugāle

Saturu nodrošina
Portugāle

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Portugāle

Ģimenes tiesības — mantošanas lietas


*jāaizpilda obligāti

78. panta a) punkts - to tiesu vai iestāžu nosaukumus un kontaktinformāciju, kurām ir kompetence izskatīt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar 45. panta 1. punktu un pārsūdzības par nolēmumiem attiecībā uz šādiem pieteikumiem saskaņā ar 50. panta 2. punktu

Saskaņā ar 45. panta 1. punktu tiesas, kas ir kompetentas pieņemt lēmumus par izpildāmības pasludināšanu, ir vietējās vispārējās jurisdikcijas nodaļas (Juízos de Competência Genérica) vai vietējās civiltiesiskās jurisdikcijas nodaļas (Juízos Locais Cíveis), ja tādas ir, vai attiecīgā pirmās instances rajona tiesa (Tribunal de Comarca (1ª Instância)).

Saskaņā ar 50. panta 2. punktu šo lēmumu pārsūdzības izskata apelācijas tiesas (Tribunais da Relação).

78. panta b) punkts - par pārsūdzību pieņemta nolēmuma apstrīdēšanas procedūras, kas minētas 51. pantā

Regulas 51. panta nolūkā par pārsūdzību pieņemto lēmumu var apstrīdēt, tikai iesniedzot Augstākajā tiesā (Supremo Tribunal de Justiça) pārsūdzību par sprieduma atbilstību tiesību normām (Recurso de revista).

78. panta c) punkts - attiecīgu informāciju par iestādēm, kuru kompetencē ir izdot apliecību saskaņā ar 64. pantu

Iestādes, kas ir pilnvarotas izsniegt Eiropas mantošanas apliecību, ir reģistri (conservadores), proti, iestādes, kas ir pilnvarotas veikt vienkāršotas mantojuma procedūras, kā noteikts 210.A–210.R pantā Civilstāvokļa aktu reģistra kodeksā (Código do Registo Civil) ar tā jaunākajiem grozījumiem.

Saraksts ar reģistru birojiem (conservatórias), kuri var izsniegt Eiropas mantošanas apliecību, ir pieejams šeit: http://www.irn.mj.pt/IRN/sections/irn/a_registral/servicos-externos-docs/contactos/balcao-das-herancas-e-locais

78. panta d) punkts - pārsūdzības procedūras, kas minētas 72. pantā

Regulas 72. panta nolūkā reģistru pieņemtu lēmumu pārsūdzības izskata vietējās vispārējās jurisdikcijas nodaļas vai vietējās civiltiesiskās jurisdikcijas nodaļas, ja tādas ir, vai pirmās instances rajona tiesa, kuras jurisdikcijā ir attiecīgais reģistrs.

Pieteikuma iesniedzējam 15 dienu laikā pēc lēmuma paziņošanas ir jāiesniedz reģistra birojā tiesas tiesnesim adresēts paziņojums par pārsūdzību kopā ar dokumentiem, ko pieteikuma iesniedzējs vēlas iesniegt (286. un 288. pants Civilstāvokļa aktu reģistra kodeksā (Código do Registo Civil) ar tā jaunākajiem grozījumiem).

79. pants - Regulas 3. panta 2. punktā minētās informācijas noteikšana un turpmāka grozīšana

Regulas 3. panta 2. punkta nolūkā papildus tiesām kompetence mantošanas jautājumos ir arī notāriem, kuri veic arī tiesas funkcijas.

Notāri ir pilnvaroti sagatavot visus dokumentus inventarizācijas veikšanai un inventarizācijas procedūras nosacījumus, kā arī pēc personas nāves izsniegt mantojuma saņēmējiem mantojuma apliecības saskaņā ar inventarizācijas procedūras jauno tiesisko regulējumu, kas apstiprināts ar 2013. gada 5. marta Likumu Nr. 23/2013 (un tā jaunākajiem grozījumiem) un īstenots ar 2013. gada 26. augusta Izpildes rīkojumu Nr. 278/2013 (un tā jaunākajiem grozījumiem), izņemot gadījumus, kad puses izmanto tradicionālos likumīgos ceļus.

Lapa atjaunināta: 13/03/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.