Mantošana

Rumānija

Saturu nodrošina
Rumānija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Rumānija

Ģimenes tiesības — mantošanas lietas


*jāaizpilda obligāti

78. panta a) punkts - to tiesu vai iestāžu nosaukumus un kontaktinformāciju, kurām ir kompetence izskatīt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar 45. panta 1. punktu un pārsūdzības par nolēmumiem attiecībā uz šādiem pieteikumiem saskaņā ar 50. panta 2. punktu

Rumānijā pieteikumi par atzīšanu un izpildāmības pasludināšanu (exequatur) ietilpst tiesu jurisdikcijā (Civilprocesa kodeksa 95. panta 1. punkts un 1098. pants). Pārsūdzības par lēmumiem saistībā ar atzīšanu un izpildāmības pasludināšanu (exequatur) ietilpst apelācijas tiesu jurisdikcijā (curţi de apel) (Likuma Nr. 134/2010 par Civilprocesa kodeksu 96. panta 2. punkts).

78. panta b) punkts - par pārsūdzību pieņemta nolēmuma apstrīdēšanas procedūras, kas minētas 51. pantā

Otra pārsūdzība iesniedzama Augstākajā kasācijas tiesā (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie) (Civilprocesa kodeksa 97. panta 1. punkts)

Augstās tiesas adrese: Strada Batiștei No 25, Sector 2, Bucharest (pasta kods: 020934).

78. panta c) punkts - attiecīgu informāciju par iestādēm, kuru kompetencē ir izdot apliecību saskaņā ar 64. pantu

Valsts notārs vai tiesa.

Saskaņā ar I panta 6. pantu Likumā Nr. 206/2016, ar ko papildina Valdības ārkārtas rīkojumu Nr. 119/2006 par konkrētiem pasākumiem, kas nepieciešami Kopienas regulu piemērošanai no Rumānijas pievienošanās ES dienas, un groza un papildina Likumu Nr. 36/1995 par notāriem un notāru profesionālo darbību:

“Eiropas mantošanas apliecību saskaņā ar Regulas Nr. 650/2012 VI nodaļu izdod pēc tādas personas pieprasījuma, kas uzskaitīta minētās regulas 63. panta 1. punktā, notārs, kurš izdevis apliecību vai kura arhīvā tā atrodas. Ja tā notāra arhīvs, kurš izdevis mantošanas apliecību saskaņā ar Rumānijas tiesību aktiem, tiek glabāts Valsts notāru kamerā, Eiropas mantošanas apliecību izdod notārs, kuru šā uzdevuma veikšanai norīkojis kameras izpildkomitejas priekšsēdētājs.” [Likuma Nr. 206/2016 3. panta 1. punkts].

Notāru vārdi un to biroju kontaktinformācija ir atrodama Rumānijas Valsts Notāru savienības tīmekļa vietnē (Uniúne Naționale a Notarilor Publici din România): http://www.uniuneanotarilor.ro/?p=2.2.3&lang=ro.

Ja mantinieki, mantojuma masas apmērs un/vai mantinieku tiesību un pienākumu apjoms ir noteikti ar tiesas rīkojumu, Eiropas mantošanas apliecību izdod tiesa, kura pasludinājusi attiecīgo spriedumu.

78. panta d) punkts - pārsūdzības procedūras, kas minētas 72. pantā

Pārsūdzības, kas iesniegtas saskaņā Regulas Nr. 650/2012 72. pantu, izskata tiesa, kura izdevusi, labojusi, papildinājusi vai atsaukusi Eiropas mantošanas apliecību vai kura apliecības spēku, vai attiecīgā gadījumā tiesa tajā rajonā, kurā atrodas apliecinošā notāra birojs. Par pārsūdzību pasludināto spriedumu var pārsūdzēt tikai apelācijas kārtībā [Likuma Nr. 206/2016 5. panta 1. punkts].

Pieteikumi par Eiropas mantošanas apliecības labošanu, papildināšanu un atsaukšanu ir tās izdevēja – proti, attiecīgi notāra vai tiesas kompetencē [Likuma Nr. 206/2016 I ^ 6. pants, 5. panta 1. punkts].

79. pants - Regulas 3. panta 2. punktā minētās informācijas noteikšana un turpmāka grozīšana

Neattiecas.

Lapa atjaunināta: 16/02/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.