Mantošana

Slovākija

Saturu nodrošina
Slovākija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Slovākija

Ģimenes tiesības — mantošanas lietas


*jāaizpilda obligāti

78. panta a) punkts - to tiesu vai iestāžu nosaukumus un kontaktinformāciju, kurām ir kompetence izskatīt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar 45. panta 1. punktu un pārsūdzības par nolēmumiem attiecībā uz šādiem pieteikumiem saskaņā ar 50. panta 2. punktu

Iestādes, kas ir kompetentas izskatīt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar 45. panta 1. punktu, ir apgabaltiesas (okresné súdy).

Saskaņā ar 50. panta 2. punktu iestādes, kas ir kompetentas izskatīt pārsūdzības par lēmumiem saistībā ar pieteikumiem par izpildāmības pasludināšanu atbilstīgi 45. panta 1. punktam, ir reģionālās tiesas (krajské súdy). Pārsūdzības ir jāiesniedz apgabaltiesā (okresný súd), kuras lēmums tiek pārsūdzēts.

78. panta b) punkts - par pārsūdzību pieņemta nolēmuma apstrīdēšanas procedūras, kas minētas 51. pantā

Lēmumi, par kuriem tiek iesniegta pārsūdzība saskaņā ar 51. pantu, ir apstrīdami ārkārtas pārsūdzības kārtībā (dovolanie). Ārkārtas pārsūdzības (dovolanie) izskata Slovākijas Augstākā tiesa (Najvyšší súd Slovenskej republiky), un tās iesniedz apgabaltiesā (okresný súd), kas sākotnēji pieņēma lēmumu. Ārkārtas pārsūdzībai (dovolanie) nav jāattiecas tikai uz tiesību normu neatbilstībām apelācijas tiesas lēmumā.

78. panta c) punkts - attiecīgu informāciju par iestādēm, kuru kompetencē ir izdot apliecību saskaņā ar 64. pantu

Izsniegt apliecību saskaņā ar 64. pantu ir kompetentas šādas iestādes:

  • tiesas iecelts notārs (notár poverený súdom) — ja tiesvedībā mantošanas lietā vēl nav pabeigta, kā arī pēc tiesvedības mantošanas lietā pabeigšanas.

78. panta d) punkts - pārsūdzības procedūras, kas minētas 72. pantā

Pārsūdzības procedūras saskaņā ar 72. pantu:

  • pārsūdzības var iesniegt ne vēlāk kā 15 dienu laikā pēc Eiropas mantošanas apliecības saņemšanas, vēršoties apgabaltiesā, kura ir iecēlusi notāru par pilnvaroto tiesvedībā mantošanas lietā. Pārsūdzībām ir atliekošs efekts. Pārsūdzības par Eiropas mantošanas apliecībām izskata apgabaltiesas (okresné súdy).

79. pants - Regulas 3. panta 2. punktā minētās informācijas noteikšana un turpmāka grozīšana

– Slovākijas Republikā nav citu 3. panta 2. punktam atbilstīgu iestāžu un tiesību speciālistu.

Lapa atjaunināta: 09/04/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.