Mantošana

Slovēnija

Saturu nodrošina
Slovēnija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Slovēnija

Ģimenes tiesības — mantošanas lietas


*jāaizpilda obligāti

78. panta a) punkts - to tiesu vai iestāžu nosaukumus un kontaktinformāciju, kurām ir kompetence izskatīt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar 45. panta 1. punktu un pārsūdzības par nolēmumiem attiecībā uz šādiem pieteikumiem saskaņā ar 50. panta 2. punktu

Apgabaltiesām (okrožna sodišča (daudzsk.), okrožno sodišče (viensk.)) ir kompetence izskatīt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar 45. panta 1. punktu.

Apgabaltiesu saraksts ir pieejams šeit.

Apgabaltiesām ir kompetence izskatīt pārsūdzības, kas celtas pret lēmumiem par šādiem pieteikumiem saskaņā ar 50. panta 2. punktu.

Apgabaltiesu saraksts ir pieejams šeit.

78. panta b) punkts - par pārsūdzību pieņemta nolēmuma apstrīdēšanas procedūras, kas minētas 51. pantā

Puse var celt pārsūdzību (pritožba) pret apgabaltiesas nolēmumu, ar ko noraidīta izpildāmības pasludināšana. Šāda pārsūdzība jāceļ 30 dienu laikā no apstrīdētā nolēmuma pasludināšanas. Pārsūdzība jāiesniedz apgabaltiesā, kas to pārsūta Slovēnijas Republikas Augstākajai tiesai (Vrhovno sodišče Republike Slovenije). Prasību nosūta otrai tiesvedības pusei, un tai jāsniedz atbilde 30 dienu laikā. Pārsūdzību izspriež Augstākā tiesa.

Augstākā tiesa (Vrhovno sodišče RS)
Tavčarjeva 9
1000 Ljubljana


Tālr.: (01) 366 44 44
Fakss.: (01) 366 43 01
E-pasts: urad.vsrs@sodisce.si

78. panta c) punkts - attiecīgu informāciju par iestādēm, kuru kompetencē ir izdot apliecību saskaņā ar 64. pantu

Eiropas mantošanas apliecību izsniedz rajona tiesa (okrajno sodišče (viensk.), okrajna sodišča (daudzsk.)), kas izskata mantojuma lietas.

Slovēnijas rajona tiesu saraksts ir pieejams šeit.

78. panta d) punkts - pārsūdzības procedūras, kas minētas 72. pantā

Ikviena persona, kurai ir tiesības pieprasīt Eiropas mantošanas apliecību, var celt pārsūdzību pret šādiem nolēmumiem: tiesas nolēmums par Eiropas mantošanas apliecības pieprasījumu un nolēmums, ar ko groza vai atceļ Eiropas mantošanas apliecību. Pārsūdzība ceļama mantojuma procesa kārtībā, t.i., tajā tiesā, kura pieņēma nolēmumu par mantošanu, 30 dienu laikā no nolēmuma pasludināšanas. Pārsūdzība neaptur nolēmuma izpildi.

Tiesa, kurā ir celta pārsūdzība, var grozīt vai atcelt savu iepriekš taisīto nolēmumu tikai, taisot jaunu nolēmumu. Ja tiesa jaunu nolēmumu netaisa, tā pārsūta pārsūdzību izspriešanai augstākā tiesā (višje sodišče (viensk.), višja sodišča (daudzsk.)).

Augstāku tiesu saraksts ir pieejams šeit.

79. pants - Regulas 3. panta 2. punktā minētās informācijas noteikšana un turpmāka grozīšana

Slovēnijas Republikā tiesām ir ekskluzīva kompetence mantojuma lietās, proti, nepastāv citas iestādes vai juridisko profesiju pārstāvji Regulas 3. panta 2. punkta izpratnē, kam būtu kompetence mantojuma lietās un kas īstenotu tiesas funkcijas, rīkotos saskaņā ar tiesu iestādes pilnvaru deleģējumu vai tiesu iestādes padotībā.

Lapa atjaunināta: 06/06/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.