Mantošana

Spānija

Saturu nodrošina
Spānija

78. panta a) punkts - to tiesu vai iestāžu nosaukumus un kontaktinformāciju, kurām ir kompetence izskatīt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar 45. panta 1. punktu un pārsūdzības par nolēmumiem attiecībā uz šādiem pieteikumiem saskaņā ar 50. panta 2. punktu

Jurisdikcija izskatīt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu ir pirmās instances tiesai (Juzgado de Primera Instancia) tās puses domicila vietā, uz kuru attiecas atzīšanas vai izpildes pieprasījums, vai arī izpildes vietā, kurā piemērojams spriedums.

Civilprocesa likuma Nr. 1/2000 (Ley de Enjuiciamiento Civil) divdesmit sestā nobeiguma noteikuma 2. punkts, kas formulēts Likuma Nr. 29/2015 par starptautisko tiesisko sadarbību civillietās (Ley de Cooperación Jurídica Internacional) otrajā nobeiguma noteikumā.

Nolēmumus var pārsūdzēt. Jurisdikcija izskatīt pārsūdzības ir provinces tiesai (Audiencia Provincial).

Civilprocesa likuma Nr. 1/2000 divdesmit sestā nobeiguma noteikuma 5. punkts, kas formulēts Likuma Nr. 29/2015 par starptautisko tiesisko sadarbību civillietās otrajā nobeiguma noteikumā.

78. panta b) punkts - par pārsūdzību pieņemta nolēmuma apstrīdēšanas procedūras, kas minētas 51. pantā

Likumā ir noteiktas šādas par pārsūdzību pieņemta nolēmuma apstrīdēšanas procedūras: ārkārtas pārsūdzība saistībā ar procesuāliem pārkāpumiem (recurso extraordinario por infracción procesal) un kasācijas sūdzība (recurso de casación).

Civilprocesa likuma Nr. 1/2000 divdesmit sestā nobeiguma noteikuma 5. punkts, kas formulēts Likuma Nr. 29/2015 par starptautisko tiesisko sadarbību civillietās otrajā nobeiguma noteikumā.

78. panta c) punkts - attiecīgu informāciju par iestādēm, kuru kompetencē ir izdot apliecību saskaņā ar 64. pantu

Apliecību izdod tiesa vai notārs, kā kompetencē ir attiecīgā lieta.

a. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 650/2012 67. pantu tiesa izdod Eiropas mantošanas apliecību ar atsevišķu rīkojumu (mediante providencia), kad ir saņemts apliecības pieteikums, kura sagatavošanai izmantota minētās regulas 65. panta 2. punktā paredzētā veidlapa.

Eiropas mantošanas apliecību var izdot tiesa, kura ir nodarbojusies vai nodarbojas ar attiecīgo mantošanas lietu. Pieteikuma iesniedzējs saņem izdotās apliecības kopiju.

b. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 650/2012 62. pantu apliecību pēc pieprasījuma izdod kompetentais notārs, kurš pasludina visu mantojumu vai tā daļu, vai tā juridiskais pārstāvis, vai attiecīgā gadījumā aizvietotājs, un apliecības sagatavošanai izmanto minētās regulas 67. pantā paredzēto veidlapu.

Civilprocesa likuma Nr. 1/2000 divdesmit sestā nobeiguma noteikuma 11. un 14. punkts, kas formulēti Likuma Nr. 29/2015 par starptautisko tiesisko sadarbību civillietās otrajā nobeiguma noteikumā.

78. panta d) punkts - pārsūdzības procedūras, kas minētas 72. pantā

a. Par tiesas izdotas Eiropas mantošanas apliecības grozīšanu, atsaukšanu vai tās neizdošanu tiesa pieņem atsevišķu nolēmumu (mediante auto), ko var apstrīdēt tikai, pieprasot pārskatīšanu (recurso de reposición) tajā pašā tiesā (en única instancia).

b. Ja notārs atsakās labot, grozīt, atsaukt vai izdot Eiropas mantošanas apliecību, var pieprasīt pārskatīšanu notāra oficiālās dzīvesvietas pirmās instances tiesā, kas šo pieprasījumu izskatīs saīsinātā mutiskā procesā (trámites del juicio verbal).

Civilprocesa likuma Nr. 1/2000 divdesmit sestā nobeiguma noteikuma 12., 13., 15. un 16. punkts, kas formulēti Likuma Nr. 29/2015 par starptautisko tiesisko sadarbību civillietās otrajā nobeiguma noteikumā.

79. pants - Regulas 3. panta 2. punktā minētās informācijas noteikšana un turpmāka grozīšana

Notāri, kas pasludina likumiskos mantiniekus, kā arī iesniedz tiesā, pārbauda, atver un notariāli apstiprina aizzīmogotus, pašrocīgi rakstītus un mutiski izteiktus testamentus un sastāda mantoto īpašumu inventāra sarakstu.

Likuma par notāriem (Ley del Notariado) 55. un 56. pants, 57.–65. pants, 67. un 68. pants, kas formulēti 2015. gada 2. jūlija Likuma Nr. 15/2015 par bezstrīdus procedūru (Ley de la Jurisdicción Voluntaria) vienpadsmitajā nobeiguma noteikumā.

Lapa atjaunināta: 26/02/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.