Mantošana

Zviedrija

Saturu nodrošina
Zviedrija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Zviedrija

Ģimenes tiesības — mantošanas lietas


*jāaizpilda obligāti

78. panta a) punkts - to tiesu vai iestāžu nosaukumus un kontaktinformāciju, kurām ir kompetence izskatīt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar 45. panta 1. punktu un pārsūdzības par nolēmumiem attiecībā uz šādiem pieteikumiem saskaņā ar 50. panta 2. punktu

Pieteikumi par izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar 45. panta 1. punktu:

– apgabaltiesa (tingsrätt)

Pārsūdzības par lēmumiem saskaņā ar 50. panta 2. punktu

– pārsūdzību saskaņā ar 50. panta 2. punktu iesniedz tiesā, kas pasludināja lēmumu.

– apgabaltiesa (tingsrätt)

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

78. panta b) punkts - par pārsūdzību pieņemta nolēmuma apstrīdēšanas procedūras, kas minētas 51. pantā

– apelācijas tiesa (hovrätt) un Augstākā tiesa (Högsta domstolen)

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

78. panta c) punkts - attiecīgu informāciju par iestādēm, kuru kompetencē ir izdot apliecību saskaņā ar 64. pantu

Zviedrijas Nodokļu aģentūra (Skatteverket)

171 94 Solna

78. panta d) punkts - pārsūdzības procedūras, kas minētas 72. pantā

Procedūra: Likums par tiesu jautājumiem (1996:242) (lagen om domstolsärenden) attiecas uz pārsūdzībām, izņemot gadījumus, kad Mantošanas regulā ir noteikts citādi.

Nosaukums: apgabaltiesa, apelācijas tiesa un Augstākā tiesa.

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

79. pants - Regulas 3. panta 2. punktā minētās informācijas noteikšana un turpmāka grozīšana

a) Zviedrijas Nodokļu aģentūra

b) īpašuma sadalītājs (skiftesman)

c) testamenta izpildītājs (testamentsexekutor), ja tam jāveic īpašuma sadalītāja pienākumi bez īpaša norīkojuma šim nolūkam

d) īpašuma pārvaldnieks (särskild boutredningsman), ja tam jāveic īpašuma sadalītāja pienākumi bez īpaša norīkojuma šim nolūkam

Lapa atjaunināta: 03/04/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.