Erfenissen

Oostenrijk

Inhoud aangereikt door
Oostenrijk

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Oostenrijk

Familierecht — erfopvolging


*verplichte invoer

Artikel 78, onder a) - de naam en de contactgegevens van de gerechten of autoriteiten die bevoegd zijn voor het behandelen van het verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid overeenkomstig artikel 45, lid 1, en voor het rechtsmiddel tegen een beslissing over dit verzoek overeenkomstig artikel 50, lid 2

De gerechten die bevoegd zijn voor het behandelen van verzoeken overeenkomstig artikel 45, lid 1, zijn de districtsrechtbanken (Bezirksgericht).

Het gerecht dat bevoegd is voor het behandelen van rechtsmiddelen tegen beslissingen over dergelijke verzoeken overeenkomstig artikel 50, lid 2, is de regionale rechtbank (Landesgericht), via de districtsrechtbank die de beslissing heeft gegeven.

Artikel 78, onder b) - de procedures als bedoeld in artikel 51 om beslissingen gegeven in hoger beroep aan te vechten

Beroep over een rechtsvraag (Revisionsrekurs) moet worden ingesteld bij het hooggerechtshof (Oberster Gerichtshof), via de districtsrechtbank die de beslissing heeft gegeven als rechtbank van eerste aanleg.

Artikel 78, onder c) - de informatie betreffende de in artikel 64 bedoelde autoriteiten die bevoegd zijn om de erfrechtverklaring af te geven

De Europese erfrechtverklaring wordt afgegeven door de districtsrechtbank (door de gerechtscommissaris - Gerichtskommissär, d.w.z. een notaris die optreedt als een gerechtelijke autoriteit).

Artikel 78, onder d) - de in artikel 72 bedoelde rechtsmiddelen

De rechter van de districtsrechtbank beslist ook over bezwaren van partijen die van mening zijn dat de door de gerechtscommissaris afgegeven erfrechtverklaring fouten bevat. Tegen de beslissing van de rechter kan binnen 14 dagen na kennisgeving een rechtsmiddel worden ingesteld bij de regionale rechtbank, via de districtsrechtbank die de beslissing heeft gegeven.

Indien de gerechtscommissaris niet zeker is of de erfrechtverklaring kan worden afgegeven conform het verzoek, verwijst hij het verzoek door naar de rechter; de rechter beslist dan of en hoe de gerechtscommissaris het certificaat moet afgeven.

Artikel 79 - Vaststelling en wijziging van de lijst met in artikel 3, lid 2, bedoelde informatie

In Oostenrijk zijn er geen andere autoriteiten of juridische beroepsbeoefenaren die op dit gebied bevoegd zijn in de zin van artikel 3, lid 2.

Laatste update: 17/04/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.