Erfenissen

België

Inhoud aangereikt door
België

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

België

Familierecht — erfopvolging


*verplichte invoer

Artikel 78, onder a) - de naam en de contactgegevens van de gerechten of autoriteiten die bevoegd zijn voor het behandelen van het verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid overeenkomstig artikel 45, lid 1, en voor het rechtsmiddel tegen een beslissing over dit verzoek overeenkomstig artikel 50, lid 2

De autoriteiten die bevoegd zijn voor het behandelen van het verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid: de rechtbanken van eerste aanleg

De autoriteiten die bevoegd zijn voor het rechtsmiddel tegen een beslissing over een dergelijk verzoek:

- in het geval van verzet: de rechtbanken van eerste aanleg

- in het geval van hoger beroep: de hoven van beroep

Artikel 78, onder b) - de procedures als bedoeld in artikel 51 om beslissingen gegeven in hoger beroep aan te vechten

Het Hof van Cassatie oordeelt over de wettigheid van de rechterlijke beslissingen. Het spreekt zich niet uit over feiten. Een cassatieberoep is een bijzondere rechtspleging. Het Hof van Cassatie gaat enkel na of een "in laatste aanleg gewezen" vonnis of arrest (dit is nà het instellen van de gewone rechtsmiddelen van hoger beroep en verzet), de wet schendt of een rechtsregel miskent. Zo ja, dan vernietigt het Hof van Cassatie de bestreden beslissing en verwijst het de zaak naar een ander rechtscollege. Dit moet dan opnieuw over de grond van de zaak oordelen (verwijzing na cassatie).

Hof van Cassatie

Justitiepaleis
Poelaertplein 1
1000 Brussel

Artikel 78, onder c) - de informatie betreffende de in artikel 64 bedoelde autoriteiten die bevoegd zijn om de erfrechtverklaring af te geven

De in artikel 64 bedoelde autoriteiten die bevoegd zijn om de erfrechtverklaring af te geven, zijn de notarissen.

Artikel 78, onder d) - de in artikel 72 bedoelde rechtsmiddelen

Bij Wet van 13 juli 2013 werd een familierechtbank opgericht als onderdeel van de rechtbank van eerste aanleg. De nieuwe wet veralgemeent het inleiden van procedures bij verzoekschrift met het oog op de vereenvoudiging van de gerechtelijke procedures en de vermindering van de kosten die daarmee gepaard gaan. In talrijke gevallen blijft de inleiding van procedures bij dagvaarding echter mogelijk, waardoor de eisende partij meer controle krijgt over de datum waarop de zaak daadwerkelijk voor de rechtbank komt.

Laatste update: 17/06/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.