Erfenissen

Bulgarije

Inhoud aangereikt door
Bulgarije

Artikel 78, onder a) - de naam en de contactgegevens van de gerechten of autoriteiten die bevoegd zijn voor het behandelen van het verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid overeenkomstig artikel 45, lid 1, en voor het rechtsmiddel tegen een beslissing over dit verzoek overeenkomstig artikel 50, lid 2

Een verzoek om tenuitvoerlegging van een rechterlijke beslissing of een andere akte die in een andere lidstaat van de Europese Unie is uitgevaardigd, wordt ingediend bij de provinciale rechtbank die bevoegd is voor de woonplaats of de plaats van vestiging van de schuldenaar of voor de plaats van tenuitvoerlegging (artikel 627e, lid 1, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering).

Welk gerecht relatief bevoegd is, kan worden opgezocht met behulp van een zoekmachine.

Artikel 78, onder b) - de procedures als bedoeld in artikel 51 om beslissingen gegeven in hoger beroep aan te vechten

Tegen de beslissing van de rechtbank van eerste aanleg kan een rechtsmiddel worden ingesteld bij het Hof van Beroep van Sofia (artikel 627e, lid 6, eerste volzin, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering).

Tegen de beslissing van het Hof van Beroep van Sofia staat een verder rechtsmiddel open bij het Hof van Cassatie (artikel 627e, lid 6, tweede volzin, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering).

De nationale civielrechtelijke wetsvoorschriften betreffende deze rechtsmiddelen en verdere rechtsmiddelen zijn neergelegd in de hoofdstukken 20 en 22 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Artikel 78, onder c) - de informatie betreffende de in artikel 64 bedoelde autoriteiten die bevoegd zijn om de erfrechtverklaring af te geven

Wanneer de Bulgaarse gerechten op grond van de artikelen 4, 7, 10 en 11 van Verordening (EU) nr. 650/2012 internationaal bevoegd zijn, moet het verzoek om afgifte van een Europese erfrechtverklaring worden ingediend bij de districtsrechtbank die bevoegd is voor de laatste woonplaats van de erflater of, bij ontstentenis daarvan, zijn laatste adres in Bulgarije. Wanneer de erflater geen adres in Bulgarije had, moet het verzoek worden ingediend bij de districtsrechtbank van Sofia (artikel 627f, lid 1, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering).

Welke districtsrechtbank relatief bevoegd is, kan worden opgezocht met behulp van een zoekmachine.

Er zijn geen andere autoriteiten bevoegd om een Europese erfrechtverklaring af te geven.

Artikel 78, onder d) - de in artikel 72 bedoelde rechtsmiddelen

Rechtsmiddelen tegen een Europese erfrechtverklaring of tegen de weigering om er een af te geven, kunnen binnen een maand na de betekening of kennisgeving ervan worden ingesteld bij de desbetreffende provinciale rechtbank. Wanneer een afgegeven Europese erfrechtverklaring onnauwkeurig is of de weigering om er een af te geven, ongegrond is, wordt de beslissing door de rechtbank geheel of gedeeltelijk nietig verklaard en wordt de zaak verwezen naar de rechtbank van eerste aanleg, samen met bindende instructies (artikel 627f, lid 3, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering).

Tegen beslissingen op een verzoek om correctie, wijziging of intrekking van een Europese erfrechtverklaring kan binnen twee weken na de betekening of kennisgeving ervan een rechtsmiddel worden ingesteld bij de desbetreffende provinciale rechtbank. Wanneer een afgegeven Europese erfrechtverklaring onnauwkeurig is of de weigering om een erfrechtverklaring te corrigeren, te wijzigen of in te trekken, ongegrond is, wordt de beslissing door de rechtbank geheel of gedeeltelijk nietig verklaard en wordt de zaak verwezen naar de rechtbank van eerste aanleg, samen met bindende instructies (artikel 627g, lid 1, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering).

Tegen de schorsing van de geldigheid van een door de districtsrechtbank afgegeven Europese erfrechtverklaring kan binnen een week een rechtsmiddel worden ingesteld bij de provinciale rechtbank (artikel 627h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering).

Aangelegenheden die niet vallen onder Verordening (EU) nr. 650/2012 of onder regels die specifiek in het kader van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zijn vastgesteld in verband met de procedure voor de afgifte van een Europese erfrechtverklaring, vallen onder de algemene regels die van toepassing zijn op niet-contentieuze procedures (hoofdstuk 49 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering).

Artikel 79 - Vaststelling en wijziging van de lijst met in artikel 3, lid 2, bedoelde informatie

In Bulgarije vallen alleen gerechten zelf onder de in artikel 3, lid 2, vastgestelde definitie van "gerecht".

Laatste update: 26/09/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.