Erfenissen

Kroatië

Inhoud aangereikt door
Kroatië

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Kroatië

Familierecht — erfopvolging


*verplichte invoer

Artikel 78, onder a) - de naam en de contactgegevens van de gerechten of autoriteiten die bevoegd zijn voor het behandelen van het verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid overeenkomstig artikel 45, lid 1, en voor het rechtsmiddel tegen een beslissing over dit verzoek overeenkomstig artikel 50, lid 2

De namen en contactgegevens van de bevoegde gemeentelijke rechtbanken zijn opgenomen in de databank met rechterlijke instanties op het Europees e-justitieportaal.

Artikel 78, onder b) - de procedures als bedoeld in artikel 51 om beslissingen gegeven in hoger beroep aan te vechten

Rechtsmiddelen tegen een beslissing van een rechtbank van eerste aanleg (over een bezwaar tegen een beslissing van een notaris) moeten worden ingesteld binnen vijftien dagen nadat de beslissing werd betekend of ter kennis gebracht.

In het kader van het ingestelde rechtsmiddel kan de rechtbank van eerste aanleg de bestreden beslissing autonoom wijzigen door een nieuwe beslissing te geven. Indien de rechtbank van eerste aanleg haar beslissing niet wijzigt, verwijst zij het rechtsmiddel naar een gerecht in tweede aanleg (dat zelfs een te laat ingesteld rechtsmiddel kan behandelen, voor zover dit geen afbreuk doet aan de rechten van de andere partijen).

Er moet op worden gewezen dat iedere persoon die een gerechtvaardigd belang heeft via een civielrechtelijke vordering kan trachten de correctie te verkrijgen van een volgens hem onjuiste beslissing inzake erfopvolging, tenzij die persoon gebonden is door het definitieve karakter van de beslissing inzake erfopvolging (artikel 232 van de successiewet).

Artikel 78, onder c) - de informatie betreffende de in artikel 64 bedoelde autoriteiten die bevoegd zijn om de erfrechtverklaring af te geven

Conform de successiewet zijn de gemeentelijke rechtbanken en de notarissen (als gerechtscommissarissen) bevoegd voor de afgifte van Europese erfrechtverklaringen.

Artikel 78, onder d) - de in artikel 72 bedoelde rechtsmiddelen

Krachtens artikel 7 van de wet tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 650/2012 kan er bezwaar worden aangetekend tegen een door een notaris afgegeven Europese erfrechtverklaring (hierna "erfrechtverklaring" genoemd). Een gemeentelijke rechtbank doet uitspraak over het bezwaar. Op grond van dat artikel kan er ook een rechtsmiddel worden ingesteld tegen een door een gemeentelijke rechtbank afgegeven erfrechtverklaring of tegen een beslissing van een gemeentelijke rechtbank tot toekenning of weigering van een erfrechtverklaring. Een arrondissementsrechtbank doet uitspraak over het rechtsmiddel.

Een erfrechtverklaring kan ambtshalve of op verzoek van een partij die een rechtmatig belang aantoont, door de gemeentelijke rechtbank of de notaris die de erfrechtverklaring heeft afgegeven, worden gecorrigeerd, gewijzigd of ingetrokken. Krachtens artikel 9 van de wet tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 650/2012 kan er bezwaar worden aangetekend tegen een beslissing van een notaris waarbij een erfrechtverklaring wordt gecorrigeerd, gewijzigd of ingetrokken. Een gemeentelijke rechtbank doet uitspraak over het bezwaar. Op grond van dat artikel kan er ook een rechtsmiddel worden ingesteld tegen een beslissing van een gemeentelijke rechtbank waarbij een erfrechtverklaring wordt gecorrigeerd, gewijzigd of ingetrokken. Een arrondissementsrechtbank doet uitspraak over het rechtsmiddel.

Over een verzoek tot schorsing van de rechtsgevolgen van een erfrechtverklaring in de zin van artikel 73, lid 1, onder a), van Verordening (EU) nr. 650/2012 wordt beslist door de gemeentelijke rechtbank waarbij of de notaris bij wie de kwestie inzake de wijziging of de intrekking van de erfrechtverklaring aanhangig is. Er kan bezwaar worden aangetekend tegen een beslissing van een notaris waarbij de rechtsgevolgen van een erfrechtverklaring worden geschorst; een gemeentelijke rechtbank doet uitspraak over het bezwaar. Er kan een rechtsmiddel worden ingesteld tegen een beslissing van een gemeentelijke rechtbank waarbij de rechtsgevolgen van een erfrechtverklaring worden geschorst; een arrondissementsrechtbank doet uitspraak over het rechtsmiddel.

In al deze gevallen zijn de bepalingen van de successiewet tot regeling van de procedure en de beslissingen inzake bezwaren tegen beslissingen inzake erfopvolging mutatis mutandis van toepassing op de procedure en de beslissingen inzake bezwaren tegen beslissingen van een notaris en inzake rechtsmiddelen tegen beslissingen van een gemeentelijke rechtbank.

Ingevolge de successiewet kan er tegen een beslissing die door een notaris als gerechtscommissaris is genomen in een erfopvolgingsprocedure, bezwaar worden aangetekend binnen acht dagen nadat de beslissing aan de partijen werd betekend of ter kennis gebracht. Het bezwaar moet worden ingediend bij de betrokken notaris, die het, samen met het desbetreffende dossier, onverwijld moet doorsturen naar de bevoegde gemeentelijke rechtbank. Een alleensprekende rechter doet uitspraak over het bezwaar. Laattijdige, onvolledige of niet‑ontvankelijke bezwaren worden afgewezen door de rechter. Wanneer een rechter uitspraak doet over een bezwaar tegen een notariële beslissing, kan hij de beslissing (gedeeltelijk) handhaven of kan hij ze nietig verklaren. Een rechter kan autonoom beslissen welk deel van een beslissing nietig wordt verklaard of wordt gehandhaafd. Er kan geen afzonderlijk rechtsmiddel worden ingesteld tegen een rechterlijke beslissing waarbij een notariële beslissing (gedeeltelijk) nietig wordt verklaard.

Op grond van de successiewet kan er een rechtsmiddel worden ingesteld tegen een beslissing van een rechtbank van eerste aanleg. Het rechtsmiddel moet bij de rechtbank van eerste aanleg worden ingesteld binnen vijftien dagen na de datum van betekening of kennisgeving van de in eerste aanleg gegeven beslissing. In het kader van een tijdig ingesteld rechtsmiddel kan de rechtbank van eerste aanleg de bestreden beslissing autonoom wijzigen door een nieuwe beslissing te geven, voor zover dit geen afbreuk doet aan de rechten die de andere partijen ontlenen aan die beslissing. Indien de rechtbank van eerste aanleg haar beslissing niet wijzigt, verwijst zij het rechtsmiddel naar een gerecht in tweede aanleg, ongeacht of het rechtsmiddel al dan niet binnen de wettelijke termijn werd ingesteld. In de regel spreekt het gerecht in tweede aanleg zich alleen uit over tijdig ingestelde rechtsmiddelen. Dat gerecht kan echter ook te laat ingestelde rechtsmiddelen behandelen, voor zover dit geen afbreuk doet aan de rechten die de andere partijen ontlenen aan de bestreden beslissing.

Artikel 79 - Vaststelling en wijziging van de lijst met in artikel 3, lid 2, bedoelde informatie

In Kroatië zijn, naast de bevoegde gemeentelijke rechtbanken, de notarissen PDF (194 Kb) hr aangewezen als juridische beroepsbeoefenaren met bevoegdheid in erfrechtzaken, die rechterlijke functies vervullen of handelen krachtens volmacht van, of onder toezicht van, een gerechtelijke autoriteit, zoals bedoeld in artikel 3, lid 2, van Verordening (EU) nr. 650/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen en de aanvaarding en de tenuitvoerlegging van authentieke akten op het gebied van erfopvolging, alsmede betreffende de instelling van een Europese erfrechtverklaring.

Laatste update: 05/04/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.