Erfenissen

Tsjechië

Inhoud aangereikt door
Tsjechië

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Tsjechië

Familierecht — erfopvolging


*verplichte invoer

Artikel 78, onder a) - de naam en de contactgegevens van de gerechten of autoriteiten die bevoegd zijn voor het behandelen van het verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid overeenkomstig artikel 45, lid 1, en voor het rechtsmiddel tegen een beslissing over dit verzoek overeenkomstig artikel 50, lid 2

Verzoeken om een verklaring van uitvoerbaarheid overeenkomstig artikel 45, lid 1, van de verordening worden behandeld door de districtsrechtbank (okresní soud; in Praag obvodní soud, in Brno Městský soud).

Rechtsmiddelen tegen beslissingen over verzoeken om een verklaring van uitvoerbaarheid overeenkomstig artikel 50, lid 2, van de verordening worden behandeld door de regionale rechtbank (krajský soud; in Praag Městský soud). Rechtsmiddelen moeten worden ingesteld bij het gerecht waarvan de beslissing wordt aangevochten.

Artikel 78, onder b) - de procedures als bedoeld in artikel 51 om beslissingen gegeven in hoger beroep aan te vechten

Alleen de volgende buitengewone beroepsprocedures kunnen worden toegepast:

- vordering tot nietigverklaring (žaloba pro zmatečnost)

- vordering tot heropening van een procedure (žaloba na obnovu řízení)

- hogere voorziening (dovolání)

Alle bovengenoemde buitengewone beroepsprocedures moeten worden ingesteld bij het gerecht dat in eerste aanleg uitspraak heeft gedaan over de zaak.

Artikel 78, onder c) - de informatie betreffende de in artikel 64 bedoelde autoriteiten die bevoegd zijn om de erfrechtverklaring af te geven

Alleen een gerecht kan een Europese erfrechtverklaring afgeven. Indien er reeds een erfopvolgingsprocedure is gestart, wordt de erfrechtverklaring afgegeven door de gerechtscommissaris van het gerecht dat overeenkomstig artikel 100, lid 1, van wet nr. 292/2013 inzake speciale gerechtelijke procedures bevoegd is voor die procedure.

Wanneer een Europese erfrechtverklaring moet worden gecorrigeerd, gewijzigd of ingetrokken nadat de erfopvolgingsprocedure is afgesloten, mag die gerechtelijke handeling niet worden verricht door een als gerechtscommissaris optredende notaris, aangezien de notaris dan niet meer bevoegd is; de notaris is dan niet langer een gerechtscommissaris.

Artikel 78, onder d) - de in artikel 72 bedoelde rechtsmiddelen

De regionale rechtbank (krajský soud; in Praag Městský soud) beslist over rechtsmiddelen die zijn ingesteld bij een als gerechtscommissaris optredende notaris of bij de districtsrechtbank (okresní soud) waarvan de beslissing wordt aangevochten.

Artikel 79 - Vaststelling en wijziging van de lijst met in artikel 3, lid 2, bedoelde informatie

Volgens artikel 100, lid 1, van wet nr. 292/2013 inzake speciale gerechtelijke procedures worden handelingen van de rechtbank in eerste aanleg in het kader van een erfopvolgingsprocedure verricht door een notaris die optreedt als een gerechtscommissaris, tenzij anders is bepaald.

Laatste update: 03/06/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.