Erfenissen

Estland

Inhoud aangereikt door
Estland

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Estland

Familierecht — erfopvolging


*verplichte invoer

Artikel 78, onder a) - de naam en de contactgegevens van de gerechten of autoriteiten die bevoegd zijn voor het behandelen van het verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid overeenkomstig artikel 45, lid 1, en voor het rechtsmiddel tegen een beslissing over dit verzoek overeenkomstig artikel 50, lid 2

In Estland zijn de arrondissementsrechtbanken bevoegd voor het behandelen van verzoeken om een verklaring van uitvoerbaarheid, conform artikel 45, lid 1, van de verordening. In Estland zijn er vier arrondissementsrechtbanken (Harju, Pärnu, Tartu en Viru). De contactgegevens van de arrondissementsrechtbanken zijn beschikbaar op de website van de gerechten.

In Estland zijn de districtsrechtbanken bevoegd voor het behandelen van rechtsmiddelen tegen beslissingen over verzoeken om een verklaring van uitvoerbaarheid, conform artikel 50, lid 2, van de verordening. In Estland zijn er twee districtsrechtbanken (Tallinn en Tartu). De contactgegevens van de districtsrechtbanken kunnen worden geraadpleegd op de website van de gerechten.

Rechtsmiddelen worden bij de districtsrechtbank ingesteld via de arrondissementsrechtbank die de bestreden beslissing heeft gegeven.

Als gerecht van tweede aanleg behandelt de districtsrechtbank van Tallinn rechtsmiddelen tegen beslissingen van de arrondissementsrechtbanken van Harju en Pärnu. Als gerecht van tweede aanleg behandelt de districtsrechtbank van Tartu rechtsmiddelen tegen beslissingen van de arrondissementsrechtbanken van Tartu en Viru.

Artikel 78, onder b) - de procedures als bedoeld in artikel 51 om beslissingen gegeven in hoger beroep aan te vechten

Een beslissing van een districtsrechtbank kan worden aangevochten door beroep in te stellen bij het hooggerechtshof. Een dergelijk beroep kan uitsluitend worden gebaseerd op het feit dat de districtsrechtbank bij het geven van haar beslissing een bepaling van materieel recht niet correct heeft toegepast of ernstig inbreuk heeft gemaakt op een procesrechtelijke bepaling, waardoor de bestreden beslissing onjuist zou kunnen zijn.

Contactgegevens zijn beschikbaar op de website van het hooggerechtshof.

Artikel 78, onder c) - de informatie betreffende de in artikel 64 bedoelde autoriteiten die bevoegd zijn om de erfrechtverklaring af te geven

In Estland worden Europese erfrechtverklaringen afgegeven door notarissen, conform artikel 64 van de verordening. De actuele contactgegevens van alle benoemde notarissen in Estland zijn beschikbaar op de website van de kamer van notarissen of via de zoekfunctie "Zoek een notaris".

Artikel 78, onder d) - de in artikel 72 bedoelde rechtsmiddelen

In Estland zijn de arrondissementsrechtbanken bevoegd voor dergelijke procedures.

Om een door een notaris afgegeven Europese erfrechtverklaring aan te vechten, moet een verzoekschrift worden ingediend bij de arrondissementsrechtbank in het rechtsgebied waarvan de betrokken notaris kantoor houdt. De arrondissementsrechtbank zal een beslissing geven over het verzoekschrift.

Tegen een beslissing van een arrondissementsrechtbank kan een rechtsmiddel worden ingesteld bij een districtsrechtbank en tegen de beslissing op het rechtsmiddel van de districtsrechtbank kan weer beroep worden ingesteld bij het hooggerechtshof.

Artikel 79 - Vaststelling en wijziging van de lijst met in artikel 3, lid 2, bedoelde informatie

In Estland zijn er geen dergelijke autoriteiten.

Laatste update: 29/03/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.