Erfenissen

Finland

Inhoud aangereikt door
Finland

Artikel 78, onder a) - de naam en de contactgegevens van de gerechten of autoriteiten die bevoegd zijn voor het behandelen van het verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid overeenkomstig artikel 45, lid 1, en voor het rechtsmiddel tegen een beslissing over dit verzoek overeenkomstig artikel 50, lid 2

Verklaring van uitvoerbaarheid:

districtsrechtbank

Contactgegevens: https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/tuomioistuinlaitos/tuomioistuimet/yleisettuomioistuimet/karajaoikeudet.html

Rechtsmiddelen tegen beslissingen van de districtsrechtbank:

hof van beroep

Contactgegevens: https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/tuomioistuinlaitos/tuomioistuimet/yleisettuomioistuimet/hovioikeudet.html

Artikel 78, onder b) - de procedures als bedoeld in artikel 51 om beslissingen gegeven in hoger beroep aan te vechten

Hooggerechtshof

Contactgegevens: http://korkeinoikeus.fi/fi/index/yhteystiedot.html

Het in artikel 51 van de verordening bedoelde rechtsmiddel is een beroepsprocedure bij het Hooggerechtshof, voor zover dit de toestemming verleent voor het instellen van beroep (hoofdstuk 30, secties 1 tot en met 3, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

Artikel 78, onder c) - de informatie betreffende de in artikel 64 bedoelde autoriteiten die bevoegd zijn om de erfrechtverklaring af te geven

De erfrechtverklaring wordt afgegeven door:

het agentschap voor digitale en bevolkingsgegevensdiensten.

Lintulahdenkuja 2

FI – 00530 Helsinki

Tel.: +358 29 55 390 99

E-mailadres: perintotodistus@ddv.fi

Artikel 78, onder d) - de in artikel 72 bedoelde rechtsmiddelen

Rechtsmiddelen worden behandeld door:

de administratieve rechtbank van Helsinki.

Radanrakentajantie 5

FI – 00520 Helsinki

Onthaal/griffie: +358 29 56 42 069

Fax: +358 29 56 45079

E-mail: helsinki.hao@oikeus.fi

Artikel 79 - Vaststelling en wijziging van de lijst met in artikel 3, lid 2, bedoelde informatie

Een door het gerecht aangewezen executeur.

Laatste update: 14/03/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.