Erfenissen

Frankrijk

Inhoud aangereikt door
Frankrijk

Artikel 78, onder a) - de naam en de contactgegevens van de gerechten of autoriteiten die bevoegd zijn voor het behandelen van het verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid overeenkomstig artikel 45, lid 1, en voor het rechtsmiddel tegen een beslissing over dit verzoek overeenkomstig artikel 50, lid 2

De in artikel 45 bedoelde verzoeken worden ingediend bij de directeur van de griffie van de arrondissementsrechtbank (tribunal de grande instance; de artikelen 509-1, 509-2 en 509-3 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering) wanneer het verzoek betrekking heeft op een rechterlijke beslissing of een gerechtelijke schikking, dan wel bij de voorzitter van de kamer van notarissen (chambre des notaires) of, indien deze afwezig of verhinderd is, zijn plaatsvervanger wanneer het verzoek betrekking heeft op een authentieke akte.

De instantie waarbij het in artikel 50, lid 2, bedoelde rechtsmiddel wordt ingesteld is de president van de arrondissementsrechtbank (artikel 509-9 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

Artikel 78, onder b) - de procedures als bedoeld in artikel 51 om beslissingen gegeven in hoger beroep aan te vechten

Om hoger beroep in te stellen tegen een door de president van de arrondissementsrechtbank "in laatste aanleg" gegeven beslissing, moet er cassatieberoep worden aangetekend.

Er zijn diverse gronden voor een cassatieberoep (schending van de wet, bevoegdheidsoverschrijding, onbevoegdheid van het gerecht, ontbreken van een wettelijke grondslag, gebrekkige motivering, tegenstrijdige uitspraken enz.), maar voor al deze gronden geldt dat de rechter zich beperkt tot een beoordeling van de toepassing van de wet. Aldus gaat het hof van cassatie (Cour de cassation) na of er in de door hem onderzochte beslissing sprake is van een schending van de wet of van een rechtsregel, maar spreekt het zich niet uit over de feiten.

La Cour de cassation

5 quai de l’horloge

75055 Paris

Artikel 78, onder c) - de informatie betreffende de in artikel 64 bedoelde autoriteiten die bevoegd zijn om de erfrechtverklaring af te geven

De Europese erfrechtverklaring wordt afgegeven door een notaris.

De Hoge Raad voor het Notariaat (Conseil supérieur du notariat) is de instantie die belast is met de organisatie van het notariaat in Frankrijk.

Conseil supérieur du notariat

60 boulevard de la Tour-Maubourg

75007 Paris

Contact: http://www.notaires.fr/fr

Artikel 78, onder d) - de in artikel 72 bedoelde rechtsmiddelen

De in artikel 72 bedoelde rechtsmiddelen kunnen worden ingesteld bij de president van de arrondissementsrechtbank van het rechtsgebied waar de betrokken notaris kantoor houdt (artikel 1381-4 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

Het rechtsmiddel wordt ingesteld binnen een termijn van vijftien dagen na de afgifte of kennisgeving van het gewaarmerkte afschrift van de Europese erfrechtverklaring of na de ontvangst van de beslissing inzake de Europese erfrechtverklaring.

De president van de arrondissementsrechtbank doet in laatste aanleg uitspraak over het verzoek. De verzoeker, de notaris die de akte heeft opgesteld en, in voorkomend geval, de aanvrager van een Europese erfrechtverklaring, indien hij niet de verzoeker is, worden gehoord of opgeroepen. De notaris wordt in kennis gesteld van de beslissing.

Wanneer de president van de arrondissementsrechtbank de afgifte, de correctie of de wijziging van de erfrechtverklaring gelast, kan hij daartoe zelf de nodige stappen zetten of kan hij de notaris verzoeken om dat te doen.

Wanneer de president van de arrondissementsrechtbank de intrekking of de schorsing van de rechtsgevolgen van de Europese erfrechtverklaring gelast, deelt de notaris dat onmiddellijk mee aan alle personen aan wie een gewaarmerkt afschrift is afgegeven. Er mogen tijdens de periode van schorsing geen afschriften van de erfrechtverklaring worden afgegeven.

Artikel 79 - Vaststelling en wijziging van de lijst met in artikel 3, lid 2, bedoelde informatie

Niet van toepassing.

Laatste update: 07/05/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.